Kritiky.cz > Recenze knih > Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme

Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme

vyr 3855 medove perly
vyr 3855 medove perly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vou kni­hu pro sebe i své blíz­ké? Chcete pro­žít zají­ma­vý myš­len­ko­vý pro­ces týka­jí­cí se vaše­ho živo­ta? Máte rádi kni­hy, kte­ré vás nutí pře­mýš­let nad vlast­ním živo­tem? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Medové per­ly, jejíž autor­kou je Melanie Pignitterová. Knihu vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. 

V této pří­ruč­ce naje­de­te návod, jak se zba­vit vnitř­ních ome­ze­ní, kte­ré nám pomo­hou pře­ko­nat hra­ni­ce. Pokud chce­me pře­ko­nat hra­ni­ce ve své hla­vě, musí­te se zba­vit stra­chu z chyb, chy­bo­vat je totiž lid­ské. Často máme ten­den­ci se srov­ná­vat s jiný­mi lid­mi a to nás pak dost limi­tu­je, coko­li dělat. Je tře­ba se nau­čit při­jí­mat pochva­ly a uzná­ní od dru­hých. Součástí pří­ruč­ky jsou i růz­né sebe­tes­ty i s vyhod­no­ce­ním. např. jaká je potře­ba naší lás­ky a blíz­kos­ti, dále také čty­ři cvi­če­ní vděč­nos­ti. Každý máme něja­ká bola­vá mís­ta, kte­rá vznik­la v minu­los­ti a začnou krvá­cet, pokaž­dé když nás do nich někdo zasáh­ne. V pří­ruč­ce najde­te mno­ho mode­lo­vých situ­a­cí, kte­ré vysvět­lu­jí, proč se daný člo­věk tak vlast­ně v danou dobu cho­vá. Běžná situ­a­ce v nás může vyvo­lat vzpo­mín­ky a otevřít tak sta­ré rány. Rituály a jis­té návy­ky nám dáva­jí pocit jis­to­ty a bez­pe­čí, cítí­me se uvol­ně­něj­ší a šťast­něj­ší. V kni­ze najde­te rady, jak na sobě pra­co­vat, na co se zamě­řit, co pří­pad­ně změ­nit nebo dělat jinak, jaká máme oče­ká­vá­ní vůči ostat­ním, pře­mýš­lej­te o své minu­los­ti, jak si uvě­do­mit své sil­né strán­ky, jak se zacho­vat, při život­ní kri­zi, jakou je tře­ba roz­chod s part­ne­rem, ztrá­ta zaměst­ná­ní nebo infor­ma­ce o závaž­né nemo­ci. Lidé, kte­ří zaži­li neú­spě­chy a pro­šli kri­ze­mi, jsou odol­něj­ší než ti, kte­ří svou kom­fort­ní zónu opouš­tě­jí jen málo­kdy. V našem živo­tě nás čas­to ome­zu­jí pře­svěd­če­ní, kte­rá máme nasta­ve­né z rodi­ny, z naše­ho dět­ství, nau­če­né ve ško­le i naši vírou. Součástí kni­hy jsou i růz­né myš­len­ky autor­ky. Je nut­né v našem živo­tě pou­ží­vat tzv. afir­ma­ci, což jsou tedy pozi­tiv­ně for­mu­lo­va­né věty, kte­ré si pře­ří­ká­vá­me den­ně.

Kniha o nale­ze­ní sebe sama, o vní­má­ní svě­ta kolem sebe i změ­ně vlast­ní­ho myš­le­ní.

Autorka této inspi­ra­tiv­ní kni­hy je cer­ti­fi­ko­va­ná men­tál­ní a komu­ni­kač­ní kouč­ka, kte­rá sama trpě­la opa­ko­va­ný­mi migré­na­mi. Pomocí men­tál­ní­ho tré­nin­ku obje­vi­la medo­vé per­ly. V této pub­li­ka­ci dala dohro­ma­dy tipy, návo­dy, pří­stu­py, cvi­če­ní, kte­rá nám pomo­hou vytě­žit z nega­tiv­ní­ho maxi­mum pozi­tiv­ní­ho. Vše co se nám děje se děje z něja­ké­ho důvo­du. I když se jed­ná o věci nega­tiv­ní, nešťast­né, sna­ží se nám dát naje­vo, abychom naslou­cha­li sami sobě, roz­po­znat změ­ny naše­ho těla.

Mám vel­mi ráda kni­hy, kte­ré mě nutí pře­mýš­let, kte­ré mě obo­ha­cu­jí, kte­ré ve mně zane­cha­jí hlu­bo­ký záži­tek. Kniha Medové per­ly to roz­hod­ně bude.

Ukázka z kni­hy:

„Všechny ty děti uvnitř nás, kte­ré stá­le ješ­tě plá­čou, pro­to­že je nikdo nevzal do náru­če a neu­tě­šil, ovliv­ňu­jí náš život i v sou­čas­nos­ti.“

„Definice šílen­ství spo­čí­vá v tom, že dělá­te stá­le tatéž a oče­ká­vá­te jiné výsled­ky.“

Albert Einstein

„Stručně řeče­no, kdo žije vděč­nos­tí, stá­vá se boha­tým uvnitř i nave­nek.“

„Všímavost vám umož­ní zpo­zo­ro­vat všech­ny ty dary kolem vás, kte­ré jste dopo­sud pře­hlí­že­li, a zno­vu se zami­lo­vat do své­ho živo­ta.“

„Motorem naší život­ní síly je nad­še­ní.“

„Selhání je jed­ním z nej­vět­ších obo­ha­ce­ní, kte­rých se nám může dostat.“

„Nebuďte smut­ní, že je konec, ale raduj­me se, že jste to moh­li zažít.“

Několik slov u autor­ce:

Melanie Pignitterová, více než rok trpě­la nesne­si­tel­ný­mi migré­na­mi, na kte­ré vůbec nic neza­bí­ra­lo. Podařilo se jí nad nimi zví­tě­zit až díky men­tál­ní­mu tré­nin­ku. Na své ces­tě hle­dá­ní pomo­ci obje­vi­la medo­vé per­ly, dary živo­ta, kte­ré na prv­ní pohled vypa­da­jí jako vět­ší či men­ší pohro­ma. V této kni­ze dala dohro­ma­dy tipy a pří­stu­py, kte­ré se jí osvěd­či­ly, i prak­tic­ká cvi­če­ní a návo­dy, jak si i z toho zlé­ho, co nás v živo­tě potká, vzít to dob­ré. Zkrátka jak kolem sebe nachá­zet medo­vé per­ly, aby byl náš život slad­ší.

Autorka: Melanie Pignitterová

Ilustrace: Horst Moser

Žánr: roz­voj osob­nos­ti

Přeložil: Martin Richter

Počet stran: 176

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7670-108-3

Knihu může­te kou­pit zde

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,93482 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71772 KB. | 14.07.2024 - 21:55:10