Kritiky.cz > Recenze knih > SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

spartan e1549780934134
spartan e1549780934134
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Starověkým Sparťanům pro moder­ní Sparťany, jež vel­mi pou­ta­vým zpra­co­vá­ním nabí­zí vel­mi jed­no­du­chý pří­stup či návod, jak ve vel­mi krát­kém čase dosáh­nout fyzic­ké­ho a men­tál­ní­ho zdra­ví, cel­ko­vé pro­mě­ny těla, ale i mys­li.

Sparťan ve for­mě je určen nejen pro všech­ny moder­ní Sparťany, ale i pro ty, kte­ří chtě­jí vstou­pit do toho­to „pomyslného„světa udat­ných „Sparťanů“. 

VYTRVALOST – SÍLA – ZDATNOST – REGENERACE – STRAVOVÁNÍ – MYSL – KODEX

Pro všech­ny tyto nad­šen­ce při­ná­ší 30denní tré­nin­ko­vý a diet­ní plán, s kte­rým se vel­mi snad­no a jed­no­du­še dosta­ne­te do for­my, a to nejen pro závo­dy ze série Sparťan Race, ale i pro svůj běž­ný, kaž­do­den­ní život.

Kniha je uce­le­ným prů­vod­cem v oblas­ti a tipech na jed­not­li­vá cvi­če­ní, recep­ty a vel­kých množ­stvím inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů růz­ných závod­ní­ků, jež vás budou moti­vo­vat a vést na ces­tě za vytče­ným cílem a vyu­ží­vat tak své­ho maxi­mál­ní­ho poten­ci­á­lu, i to jak se vyzbro­jit vel­kou silou a dáv­kou neú­stup­né odhod­la­nos­ti.

Ano, mili­ó­ny lidí po celém svě­tě sto­jí kaž­dý týden na star­tu a jdou vstříc pře­káž­kám, bahnu, zimě a boles­ti. To, co spo­ju­je spar­ťan­ské bojov­ní­ky a dneš­ní závod­ní­ky, je odva­ha, schop­nost ať pomo­ci v závo­dě i mimo něj a přá­tel­ství. Sparťan doká­zal zved­nout ze židlí hro­ma­du lidí a stal se z něj spor­tov­ní feno­mén. Lidé pocho­pi­li, že pohyb při­ná­ší radost.

A co vy? Vrhnete se do toho také rov­ný­ma noha­ma a uká­že­te, že i vy na to máte? Pak neza­po­meň­te, že na své ces­tě za vytče­ným cílem vám bude tato kni­ha skvě­lým rád­cem a pomoc­ní­kem.

Přiblíží vám his­to­rii týka­jí­cí se sta­ro­vě­ké Sparty, Sparťanů a Sparťanských žen, jejich kode­xu a tou­ze po sku­teč­ném živo­tu, kde budou žít napl­no.

Seznámí vás s jed­not­li­vý­mi názvy závo­dů a jejich detail­něj­ším popi­sem. To, abys­te pře­dem vědě­li, co od nich může­te oče­ká­vat, jak mohou být dlou­hé a kolik pře­ká­žek vás může pří­pad­ně pře­kva­pit. Nezapomíná samo­zřej­mě i na obdo­bu dět­ských závo­dů, pro­to­že i děti jsou hra­vé, zví­da­vé a jdou tak rádi ve šlé­pě­jích svých rodi­čů.

U samot­ných závo­dů „Sparťana“ je skvě­lé, že hra­vou for­mou kom­bi­nu­je kla­sic­ký běh s širo­kým spek­trem pře­ká­žek, jež doko­na­le pově­ří celé vaše tělo. Někdy se může i stát, že se u někte­ré pře­káž­ky zasta­ví­te a bude­te muset popře­mýš­let o tom, jak ji zdo­lat, aniž bys­te na ní úpl­ně vyho­ře­li. Ano, tyto závo­dy pros­tě pro­vě­ří vaši cel­ko­vou kon­di­ci a schop­nost při­způ­so­bit se všem neob­vyk­lým pře­káž­kám.

A pokud nemá­te žád­ný důvod, proč závo­dit, urči­tě si najdě­te svůj osob­ní cíl, proč závo­dit. Ostatně, pokud se do toho vlo­ží­te, věř­te, že bude­te mít ze sebe dob­rý pocit, že jste zvlád­li nepře­ko­na­tel­né, a kdo ví, tře­ba potká­te i nové přá­te­lé a uži­je­te si při tom i spous­tu zába­vy a legra­ce....

„Nikdy nevíš, jak jsi sil­ný, dokud být sil­ný není jedi­ná mož­nost, kte­rou máš.“

SPARŤAN VE FORMĚ

Joe Se Sena a Joh Durant

Překlad: Hana Ježková

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 245

ISBN 978-80-265-0788-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68610 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71707 KB. | 16.06.2024 - 10:50:28