Kritiky.cz > Recenze knih > Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme - pohádky pro logopedickou prevenci

Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme - pohádky pro logopedickou prevenci

9788026218951
9788026218951
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi? Pracujete v mateř­ské ško­le a vede­te krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce? Máte doma před­ško­lá­ka, kte­rý má potí­že s vyslo­vo­vá­ním někte­rých hlá­sek? Tak je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám. Děti s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi oprav­du při­bý­vá. Řeč je v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­tá a jed­ná se o kom­plex­ní zále­ži­tost. Jde ruku v ruce s hru­bou i jem­nou moto­ri­kou, gra­fo­mo­to­ri­kou i naším smys­lo­vým vní­má­ním. Tato pub­li­ka­ce vám bude vel­kým pomoc­ní­kem, jak všech­ny tyto doved­nos­ti pro­cvi­čo­vat a u dětí upev­nit. 

V pří­ruč­ce najde­te 14 logo­pe­dic­kých pohá­dek. V kaž­dé logo­pe­dic­ké pohád­ce jsou námě­ty na cvi­če­ní pusin­ky - různá arti­ku­lač­ní a decho­vá cvi­če­ní. Po pohád­ce násle­du­je pohád­ka vytvo­ře­ná z pik­to­gra­mů, kte­ré si s dět­mi spo­leč­ně pro­jde­te a sezná­mí­te se s nimi. Děti také pomo­cí obráz­ků vyprá­ví daný pří­běh. Následují růz­né úko­ly k pro­cvi­če­ní gra­fo­mo­to­ri­ky a oma­lo­ván­ka vzta­hu­jí­cí se k dané pohád­ce.

Jaké pohád­ky v tom­to pra­cov­ním seši­tě najde­te? Především pohád­ky, kte­ré může­te vyu­žít při prá­ci s dět­mi během celé­ho škol­ní­ho roku od září až do červ­na, a to o hol­či­ce Zuzance, kte­rá se chys­tá do škol­ky, o krt­ko­vi a zahrád­ce, o dra­ko­vi, o zví­řát­kách v lese, i čer­tech a Vánocích. Dále také o sně­hu­lá­ko­vi. Nesmí chy­bět pohád­ky o Červené Karkulce, Budulínkovi, o jaře, i zví­řát­kách na far­mě. Také tře­ba jaké je to na pou­ti, či u moře.

Co si díky této pub­li­ka­ci děti pro­cvi­čí? Především správ­ně roz­hý­bat pusin­ku, roz­ví­jí také zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, také gra­fo­mo­to­ri­ku, utvá­řet si správ­ný nácvik drže­ní tuž­ky a při­pra­vit se tak na 1.třídu, dále logic­ké myš­le­ní a mno­ho dal­ší­ho.

Kniha je urče­na pře­de­vším rodi­čům dětí, kte­ří nema­jí žád­né logo­pe­dic­ké zku­še­nos­ti a chtě­jí se věno­vat svým dětem. Tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku tak­též oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol i logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce pro logo­pe­dic­kou pre­ven­ci pro prá­ci s dět­mi.

Tato pub­li­ka­ce mě zau­ja­la. Od této báječ­né autor­ky mám již něko­lik pub­li­ka­cí a těším se, jak ji opět vyzkou­ším na dětech. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, plná úžas­ných inspi­ra­cí pro logo­pe­dic­kou pre­ven­ci i prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. Pohádky jsou krát­ké a umož­ňu­jí dal­ší prá­ci s dět­mi, např. si s nimi pohád­ku pře­číst, vyprá­vět pomo­cí pik­to­gra­mů, plnit růz­né úko­ly, či si vyma­lo­vat tema­tic­kou oma­lo­ván­ku. Velké plus dávám za to, že jsou v pub­li­ka­ci čer­no­bí­lé ilu­stra­ce, kte­ré si děti mohou vyma­lo­vat. Jsou od Venduly Hegerové, kte­ré napros­to milu­ji a dět­ské, či logo­pe­dic­ké pub­li­ka­ce k nim tak nějak pat­ří a nedo­ká­žu si je bez nich před­sta­vit.

Součástí pohád­ky jsou námě­ty na arti­ku­lač­ní a decho­vá cvi­če­ní, kte­ré dětem krás­ně pro­cvi­čí pusin­ku a může­te je vyu­žít doma s dět­mi, také v mateř­ské ško­le při sku­pi­no­vé logo­pe­dic­ké chvil­ce.

Ukázka z kni­hy:

Za lesem stá­la cha­loup­ka. Kouřilo se jí pěk­ně z komí­na (fou­ká­me). V ní byd­lel děde­ček, babič­ka a jejich vnou­ček Budulínek. Babička s dědeč­kem se chys­ta­li do měs­ta nakou­pit a naří­di­li Budulínkovi, aby niko­mu neo­t­ví­ral. Babička mu při­pra­vi­la mis­tič­ku s hráš­kem (jazy­kem udě­lá­me mis­tič­ku), kdy­by měl hlad. Budulínek zůstal doma sám. Kolem cha­loup­ky se pro­chá­ze­la liš­ka (oli­zu­je­me si rty kolem doko­la). Nakoukla oknem, zaťuka­la (špič­kou jazy­ka ťuká­me za před­ní hor­ní zuby) a zepta­la se: „Budulínku, dej mi hráš­ku, povo­zím tě na ocás­ku!“ Budulínek se pole­kal (pusin­ku do pís­me­ne O), ale nako­nec liš­ce ote­vřel. Sedl na ocas a liš­ka ho vozi­la po svět­nič­ce sem a tam (jazy­kem kmi­tá­me do levé­ho a pra­vé­ho kout­ku). Budulínkovi se to líbi­lo a liš­ka s ním vyběh­la z cha­loup­ky do lesa a šup do svo­jí nory.

Několik slov o autor­ce a ilu­strá­tor­ce:

Marcela Kotová pra­cu­je jako ředi­tel­ka mateř­ské ško­ly. Napsala něko­lik knih pro děti. V Portále vyšla její úspěš­ná Kniha pro začí­na­jí­cí uči­tel­ky mateř­ských škol.

Vendula Hegerová se věnu­je ilu­stro­vá­ní knih a deko­ra­tiv­ní tvor­bě pro děti. Kromě kniž­ní tvor­by spo­lu­pra­cu­je také s časo­pi­sem Puntík. Portál vydal řadu jejich knih pro před­škol­ní děti s její­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré jsou hra­vé, vese­lé a mezi dět­mi oblí­be­né.

Autorka: Marcela Kotová

Ilustrace: Vendula Hegerová

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2021, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1895-1

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56936 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72115 KB. | 24.04.2024 - 14:54:30