Kritiky.cz > Recenze knih > Hravá logopedie 2., upravované vydání

Hravá logopedie 2., upravované vydání

0048349002 A101E0N12753 velka
0048349002 A101E0N12753 velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nesmírně důle­ži­tá je schop­nost sou­vis­lé­ho vyja­d­řo­vá­ní. Děti v dneš­ní době mlu­ví v holých větách, s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi nebo nemlu­ví vůbec. Hravou for­mou, pomo­cí obráz­ků, nená­sil­ně je tře­ba s nimi pra­co­vat, včas odha­lit pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky a sys­te­ma­tic­ky se na ně zamě­řit. Aby pro vstup do 1. tří­dy byl co nej­jed­no­duš­ší. 

Základem správ­né mlu­vy dětí není jen včas­ná návště­va logo­pe­da, ale pře­de­vším aktiv­ní spo­lu­prá­ce a účast rodi­čů. Bez té to oprav­du nejde. Logopedka se může sna­žit jak chce, ale není to nic plat­né, pokud rodi­če se dětem nevě­nu­jí a špat­ně vyslo­vo­va­né hlás­ky netré­nu­jí, nepo­ví­da­jí si s nimi, či za ně někte­rá slo­va dořek­nou. Děti pak ztrá­cí zájem se o něco sna­žit.

V kni­ze najde­te námě­ty na pro­cvi­čo­vá­ní hlá­sek ĎŤŇ, L, C,S,Z, Č,Š,Ž, CSZ, ČŠŽ, R, Ř. Každá stra­na je boha­tě ilu­stro­va­ná, obsa­hu­je meto­dic­ký návod ke správ­né­mu vyvo­ze­ní hlás­ky, slov­ní záso­bu i dal­ší zají­ma­vá cvi­če­ní tzv. brepta­dla, věty týka­jí­cí se dané hlás­ky, úko­ly, rébu­sy, malo­va­né čte­ní i celé pří­běhy. Každá z hlá­sek je boha­tě roz­pra­co­va­ná a najde­te zde mno­ho výbor­ných námě­tů, jak s dět­mi pra­co­vat. Při těch­to úko­lech si děti pro­cvi­čí zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, paměť, logic­ké myš­le­ní, slov­ní záso­bu, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky a jejich správ­nou výslov­nost.

Součástí pub­li­ka­ce jsou nejen pří­lo­hy, ale i obrov­ské množ­ství cvi­če­ní, her, oma­lo­vá­nek, stol­ních des­ko­vých her, kte­ré se vám pro prá­ci s dět­mi budou hodit. Děti to bude moc bavit, když si budou moci zahrát zají­ma­vou des­kov­ku a při­tom pro­cvi­čo­vat pro­ble­ma­tic­kou hlás­ku. Na kon­ci pub­li­ka­ce jsou k dis­po­zi­ci návo­dy, jak pra­co­vat s pří­lo­ha­mi.

Hrátky se slo­vy, decho­vá a arti­ku­lač­ní cvi­če­ní, prá­ce s rytmem, vyt­les­ká­vá­ní dél­ky slov, určo­vá­ní počá­teč­ních hlá­sek, bás­nič­ky s pohy­bem, růz­né taneč­ky, pís­nič­ky, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, pojme­no­vá­ní obráz­ků, to vše pat­ří k prá­ci uči­tel­ky s dět­mi v mateř­ské ško­le. Již od útlé­ho věku si s dět­mi poví­dá­me, vše pojme­no­vá­vá­me, uka­zu­je obráz­ky, dává­me jim  ten správ­ný mluv­ní vzor.

Tyto logo­pe­dic­ké pří­ruč­ky jsou napros­to úžas­né a běž­ně s nimi pra­cu­ji ve své pra­xi ve škol­ce. Určitě bych je dopo­ru­či­la jak začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­něj­ším, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce a chtě­jí svo­ji prá­ci obo­ha­tit.

Kniha je urče­na dětem před­škol­ní­ho i mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, rodi­čům, uči­tel­kám v mateř­ských ško­lách, pro logo­pe­dy i logo­pe­dic­ké asi­s­ten­ty. Věřím, že si kaž­dý zde najde to své, co potře­bu­je prá­vě pro svou prá­ci  s dět­mi, ať už je to kde­ko­li.

Publikaci bych dala vel­ké plus za to, že obsa­hu­je řadu des­ko­vých i růz­ných her, kte­ré může­te s dět­mi hrát, kdy­ko­li se vám zachce. Dále bych oce­ni­la její for­mát, kte­rý se k logo­pe­dic­kých pří­ruč­kám hodí a také barev­né a pou­ta­vé ilu­stra­ce, kte­ré se dětem, ale i dospě­lým budou moc líbit. Milé tex­ty, vese­lé obráz­ky a cvi­če­ní, pexe­sa, her­ní plá­ny i logo­pe­dic­ké loto vás bude roz­hod­ně bavit.

Autor: Ivana Novotná

Ilustrace: Aleš Čuma

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Vydalo nakla­da­tel­ství Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 48

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-266-1340-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28967 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71716 KB. | 14.07.2024 - 06:23:56