Kritiky.cz > Recenze knih > Naučím se všechny hlásky - cvičení pro správnou výslovnost

Naučím se všechny hlásky - cvičení pro správnou výslovnost

125111 350 0 fit
125111 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Některé děti v dneš­ní době hovo­ří málo, čas­to s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi. Již od útlé­ho věku se učí nápo­do­bou od svých rodi­čů, sou­ro­zen­ců, ale i pra­ro­di­čů. Postupně na ně půso­bí mno­hem více mluv­ních vzo­rů. Jedním z nich je urči­tě mateř­ská ško­la. Děti se učí vzá­jem­ně komu­ni­ko­vat, růz­ným doved­nos­tem, domlu­vit se, poví­da­jí si s ostat­ní­mi vrs­tev­ní­ky, učí se bás­nič­ky, zpí­va­jí a dozví­da­jí se mno­ho věcí, kte­ré budou v živo­tě potře­bo­vat. Chcete jejich řečo­vé schop­nos­ti pod­po­řit? Kniha Naučím se všech­ny hlás­ky - cvi­če­ní pro správ­nou výslov­nost, kte­rou vyda­la Grada Publishing, jejíž autor­kou je Zorka Vítková vám v tom bude urči­tě nápo­moc­na. 

Pro správ­ný vývoj řeči je tře­ba u dětí roz­ví­jet jem­nou moto­ri­ku, při psa­ní, i malo­vá­ní, ale také oro­mo­to­ri­ku, vizu­o­mo­to­ri­ku i gra­fo­mo­to­ri­ku. Nesmírně důle­ži­tý je i roz­voj hrubé moto­ri­ky. Dítě by mělo umět ská­kat přes švi­ha­dlo, jez­dit na kole, koloběž­ce, také ská­kat přes gumu a hrát si s míčem. Dnes má řada před­ško­lá­ků pro­blém chy­tit a hodit míč a mno­ho dal­ších těch­to akti­vit zvlá­dat, pak jejich řeč neod­po­ví­dá ani jejich věku.

Kniha je barev­ně roz­dě­le­na. Ve žlu­té čás­ti najde­te cvi­če­ní pro roz­voj fone­ma­tic­ké­ho roz­li­šo­vá­ní, jak je s dět­mi vlast­ně posi­lo­vat. V růžo­vé čás­ti jsou k dis­po­zi­ci různá prů­prav­ná cvi­če­ní, tipy, jak jed­not­li­vé hlás­ky pro­cvi­čo­vat ve slo­vech, větách, říka­dlech, ale také, jak dítě moti­vo­vat ke cvi­če­ní. Součástí této kapi­to­ly je i tabul­ka, kte­rou bude­te spo­leč­ně s dět­mi vypl­ňo­vat a postup­ně dosta­ne­te díly mapy k pokla­du. Mapu roz­stří­hej­te na tolik dílů, kolik hlá­sek bude­te s dět­mi pro­cvi­čo­vat. Modrá část kni­hy obsa­hu­je prů­prav­ná cvi­če­ní k jed­not­li­vým hlás­kám, postup vyvo­ze­ní i vlast­ní pro­cvi­čo­vá­ní hlá­sek B,N,D,T,N, Ť,Ň,Ď,L,K,C,S,Z,Č,Š,Ž,R,Ř, na začát­ku, upro­střed slo­va i na kon­ci, dále také říkan­ky s danou hlás­kou. Autorka při­da­la i foto­ga­le­rii správ­né­ho umís­tě­ní jazy­ka, rtů, zubů u urči­tých hlá­sek pro lep­ší jis­to­tu, že to vlast­ně dělá­te správ­ně. V té posled­ní, bílé čás­ti nalez­ne­te pří­lo­hy v podo­bě čer­no­bí­lé­ho pexe­sa hlá­sek L,C,S,Z,Č,Š,Ž, tak­též mapu k pokla­du.

Co se děti díky této meto­dic­ké pří­ruč­ce pro­cvi­čí? Především slu­cho­vé vní­má­ní, fone­ma­tic­ké roz­li­šo­vá­ní, slov­ní záso­bu a jazy­ko­vý cit. V pub­li­ka­ci vás pře­kva­pí vel­ké množ­ství bás­ni­ček, her a růz­ných cvi­če­ní. Děti si hra­vou for­mou osvo­jí správ­nou výslov­nost pro­ble­ma­tic­kých hlá­sek. Na kon­ci kni­hy najde­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­rou může­te pou­žít pro prá­ci s dět­mi, se dále inspi­ro­vat.

Tato pub­li­ka­ce je urče­na pro rodi­če, kte­ří cho­dí se svý­mi dět­mi na logo­pe­dii, dále logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám i uči­tel­kám mateř­ských škol, pros­tě všem, kte­ří pra­cu­jí s dět­mi a chtě­jí roz­ví­jet jejich řečo­vé doved­nos­ti.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se mně moc líbi­la a zau­ja­la. Jelikož vedu logo­pe­dic­ký krou­žek v mateř­ské ško­le, námě­ty z této pub­li­ka­ce se budou hodit. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, plná nápa­dů a námě­tů pro prá­ci s dět­mi pro sku­pi­no­vou i indi­vi­du­ál­ní prá­ci. Této meto­dic­ké pří­ruč­ce dávám vel­ké plus za foto­gra­fie, jaké je správ­né posta­ve­ní mlu­vi­del u daných hlá­sek. Díky foto­gra­fii jste si totiž jis­tí, jest­li to tak máte také. Taktéž mě zau­ja­lo i barev­né roz­li­še­ní strá­nek v kni­ze, díky nimž se může­te lépe ori­en­to­vat při hle­dá­ní růz­ných cvi­če­ní.

„Hra je radost. Učení při hře jest radost­né uče­ní.“ Jan Amos Komenský

Ukázka z kni­hy:

ZA, ZA, ZA,

poví­dal nám Honza,

ZE, ZE, ZE,

umím píseň o koze.

ZO, ZO, ZO,

já neu­mím, Honzo.

 

Zdeněk zvo­ní na zvo­nek,

Zita ple­je záho­nek.

Pojď dál, Zdenku,

nestůj ven­ku.

Několik slov o autor­ce:

Zora Vítková uči­la na ZŠ prak­tic­ké a spe­ci­ál­ní, pak řadu let pra­co­va­la indi­vi­du­ál­ně s dět­mi před­škol­ní­ho věku na nápra­vě poruch řeči. Pro snad­něj­ší komu­ni­ka­ci s rodi­či, napsa­la návo­dy k roz­vo­ji osla­be­ných funk­cí a k domá­cí­mu pro­cvi­čo­vá­ní.

Autor: Zorka Vítková

Ilustrace: Veronika Kubáčová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2021, Grada Publishing, a.s., pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN  978-80-271-2511-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91724 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72096 KB. | 24.04.2024 - 18:29:34