Kritiky.cz > Recenze knih > Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči

Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči

rozhybej svu jazycek
rozhybej svu jazycek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní děti více času trá­ví u mobi­lu či table­tu a kla­sic­kou kni­hu úpl­ně nevy­hle­dá­va­jí. Jejich řečo­vý pro­jev na tom není moc dob­ře. Do mateř­ské ško­ly při­chá­zí děti s řadou logo­pe­dic­kých vad nebo dokon­ce nemlu­ví vůbec. Není vyjím­kou, že u řady před­ško­lá­ků pře­tr­vá­va­jí vady řeči až do 1. tří­dy. V naší mateř­ské ško­le máme krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce, kte­rý vede jed­na logo­pe­dic­ká asi­s­tent­ka. Pracuje s dět­mi indi­vi­du­ál­ně, vede pro kaž­dé dítě logo­pe­dic­ký deník, do kte­ré­ho nale­pu­je pra­cov­ní lis­ty. Rodičům napí­še vzkaz, co s dítě­tem pro­cvi­čo­va­la a čemu se mají věno­vat doma. Musím říci, že děla­jí obrov­ské pokro­ky a činí mě tak veli­kou radost. Když jim ta pro­ble­ma­tic­ká hlás­ka nasko­čí, je mno­ho důvo­dů k rados­ti. Do rukou se mě dostal ilu­stro­va­ný sbor­ník cvi­če­ní a úko­lů, kte­rý vyu­ži­je­te při prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. 

Kniha obsa­hu­je námě­ty na roz­ví­je­ní jem­né a hrubé moto­ri­ky, decho­vá a arti­ku­lač­ní cvi­če­ní, pohád­ky, bás­nič­ky, pís­nič­ky s noto­vým zápi­sem a pohy­bo­vé hry. Dále námě­ty na hry pro roz­voj slov­ní záso­by, logic­ké­ho myš­le­ní, zra­ko­vé­ho a slu­cho­vé­ho vní­má­ní, pro­cvi­čo­vá­ní jed­not­li­vých hlá­sek.

14 kapi­tol, námě­tů na akti­vi­ty kore­spon­du­je s rokem před­ško­lá­ka od září až do červ­na. Objevují se zde akti­vi­ty na sezná­me­ní dětí v mateř­ské ško­le, pra­vi­dla, pod­zim­ní téma­ta, dra­ci, pre­ven­ce nemo­cí, poví­dá­ní o zví­řa­tech les­ních, domá­cích, ale i exo­tic­kých, i těch co žijí v trá­vě. Dále se může­te spo­leč­ně vypra­vit do svě­ta pohá­dek i zemí dalekých, do pek­la i k moři. Užijte si zim­ní rado­ván­ky a vydej­te se do cir­ku­su. Čeká vás oprav­du hod­ně zába­vy.

Kniha se mě moc líbi­la. Sama ji v pra­xi vyu­ži­ji, tak i ve své pra­xi logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la rodi­čům, kte­ří mají doma před­ško­lá­ka a chtě­jí se mu plně věno­vat, dále uči­tel­kám mateř­ských škol, logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám.. Líbí se mě její zpra­co­vá­ní. Obálka kni­hy potě­ší oko kaž­dé­ho dítě­te a dospě­lé­ho.

Velké plus této pub­li­ka­ci bych roz­hod­ně dala za vtip­né ilu­stra­ce, noto­vé zápi­sy pís­ni­ček a mno­ho námě­tů na akti­vi­ty pro začí­na­jí­cí, ale i zku­še­né uči­tel­ky. Kniha je pře­hled­ná, čle­ně­ná dle témat i akti­vit, kte­ré může­te dle počtu dětí, jejich věku dále obmě­no­vat.

Velice pove­de­ná novin­ka od autor­ky Marcely Kotové by nemě­la chy­bět ve vaší kni­hov­nič­ce.

 

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Veronika Kubáčová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 168

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN  978-80-247-1955-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60484 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72288 KB. | 20.05.2024 - 20:11:26