Kritiky.cz > Recenze knih > Domek plný úkolů - pracovní listy pro předškoláky, čerstvé školáky a hlavně pro radost

Domek plný úkolů - pracovní listy pro předškoláky, čerstvé školáky a hlavně pro radost

9788026218609
9788026218609
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běh? Tvoříte rádi? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vé­ho o jed­né uli­ci a jejich domech? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce s názvem Domek plný úko­lů, jejíž autor­kou je Kateřina Markalousová. 

V kni­ze je cel­kem 15 pří­bě­hů o jed­nom domě a jeho nájem­ní­cích, kte­ří tam byd­lí a začí­na­jí různá dob­ro­druž­ství. Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu jsou otáz­ky, pomo­cí nichž může­te ově­řit, zda děti správ­ně poslou­cha­ly a zapa­ma­to­va­ly si sou­vis­los­ti, dále jsou zde 3 pra­cov­ní lis­ty s růz­ný­mi úko­ly. Díky těm­to úko­lům si děti pro­cvi­čí gra­fo­mo­to­ri­ku, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, vizu­o­mo­to­ri­ku, pro­sto­ro­vé a předma­te­ma­tic­ké před­sta­vy, logic­ky pře­mýš­let, také časo­vou seri­a­li­tu a slov­ní záso­bu. V pří­bě­zích jsou tuč­ně ozna­če­na různá slov­ní spo­je­ní, kte­rá mají děti vést k pře­mýš­le­ní nad jazy­kem, proč se to tak vlast­ně říká.

Pracovní lis­ty jsou urče­ny před­ško­lá­kům, ško­lá­kům, uči­tel­kám mateř­ských škol, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin a rodi­čům těch­to dětí.

V závěr kni­hy nalez­ne­te dome­ček, do kte­ré­ho může­te dole­po­vat obráz­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí kaž­dé­ho pří­bě­hu (kro­mě toho prv­ní­ho).

Díky spo­leč­né­mu čte­ní děti dopl­ní daný obrá­zek pod­le slov­ních instruk­cí. Pomocí nich si pro­cvi­ču­jí pro­sto­ro­vé před­sta­vy a slu­cho­vou paměť a poro­zu­mě­ní tex­tu. Děti si pomo­cí obráz­ků dopl­ní všech­ny nájem­ní­ky v domě. Zpětně pak mohou vyprá­vět pří­běh pod­le dané­ho obráz­ku.

Kniha je napros­to báječ­ná, je plná námě­tů pro prá­ci s dět­mi, krás­ných pří­bě­hů, kte­ré mohou děti zaží­vat s jejich nájem­ní­ky. Každý pří­běh je jiný, zají­ma­vý. Hned v prv­ním pří­bě­hu pozná­te celou uli­ci, pak paní správ­co­vou, pana Korálka, pana Motyčky, cuk­rár­nu u Růženky, ospa­lé­ho Olíka, paní Koblížkovou a mno­ho dal­ších zají­ma­vých lidí a jejich osu­dy. Pojďte se s jejich osu­dy sezná­mit a zažít různá dob­ro­druž­ství. Každý den je totiž jiný.

Autorka i ilu­strá­tor­ka si daly vel­kou prá­ci, aby se kni­ha líbi­la, jak dět­ské­mu, tak i dospě­lé­mu oku. Ilustrace jsou nád­her­né a dopl­ňu­jí tex­ty pří­bě­hů. Rozsah vyu­ži­tí této kni­hy je oprav­du širo­ký. Zaujme před­škol­ní děti, ale i ty ško­lou povin­né, kte­ré si mohou kni­hu pře­číst samo­stat­ně, vyma­lo­vat a spl­nit růz­né úko­ly a poví­dat si  nich se svý­mi kama­rá­dy.

Na této kni­ze si veli­ce ním toho, že na prv­ní pohled jed­no­du­chý námět o jed­nom domu, na dru­hou stra­nu jeho vše­stran­né vyu­ži­tí - čte­ní i tvo­ře­ní záro­veň. Libí se mně, jak na kon­ci autor­ka při­da­la dům, do kte­ré­ho si děti mohou vle­po­vat jejich nájem­ní­ky. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat, hurá dob­ro­druž­ství začí­ná.

Ukázka z kni­hy:

Představte si úpl­ně oby­čej­né měs­to. Řadu domů se špi­ča­tý­mi stře­cha­mi, náměs­tí s obcho­dy, poš­tu, lékár­nu. Všechno to je pro­ple­te­né dlou­hý­mi i krát­ký­mi ulič­ka­mi. Po někte­rých šla­pe­te čas­tě­ji. Možná pro­to, že jdou tím vaším smě­rem. Chodíte po nich kaž­dý den, pro­to­že tře­ba pospí­chá­te do škol­ky nebo do ško­ly. Maminky a tatín­ko­vé tudy zase utí­ka­jí do prá­ce nebo se jen tak pro­chá­ze­jí a nahlí­že­jí do výloh malých krám­ků.

Například když půjde­te od náměs­tí dole­va, pro­jde­te kolem lékár­ny, mas­ny a obcho­du s ponož­ka­mi a dosta­ne­te se až ke ško­le a škol­ce s malou zahrád­kou. Když se vydá­te od Malého náměs­tí dopra­va, uli­cí kolem kvě­ti­nář­ství, pro­dej­ny s rybář­ský­mi potře­ba­mi, obcho­du s koly a koloběž­ka­mi a kolem kadeř­nic­tví, při­jde­te až k poš­tě. U poš­ty se může­te vydat dopra­va, oko­lo obcho­du s obuví až k papír­nic­tví.

Několik slov o autor­ce a ilu­strá­tor­ce:

Kateřina Markalousová je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka s mno­ha­le­tou pra­xí v běž­né i spe­ci­ál­ní mateř­ské ško­le. Aktuálně učí na prv­ním stup­ni základ­ní ško­ly. V Portále vyšla její úspěš­ná Kniha Špunti ve škol­ce.

Petra Šolcová je autor­ka a ilu­strá­tor­ka z Chomutova. Vystudovala Vyšší zdra­vot­nic­kou ško­lu v Mostě, obor Porodní asi­s­tent­ka. Píše a pře­de­vším ilu­stru­je dět­ské kni­hy, tvo­ří ori­gi­nál­ní barev­né i čer­no­bí­lé ilu­stra­ce a obráz­ky, zejmé­na s dět­skou tema­ti­kou. Svou tvor­bou při­spí­vá rov­něž do časo­pi­sů. Žije v Jirkově.

 

Autor: Kateřina Markalousová

Ilustrace: Petra Šolcová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 60

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1814-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42435 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71704 KB. | 16.06.2024 - 13:43:01