Kritiky.cz > Recenze knih > Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi

Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi

logopedicka prevence v ms
logopedicka prevence v ms
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi? Pracujete v mateř­ské ško­le a vede­te krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce? Máte doma před­ško­lá­ka, kte­rý má potí­že s vyslo­vo­vá­ním někte­rých hlá­sek? Tak je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám. Autorka pří­ruč­ky Milena Lipnická je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka. 

Publikace obsa­hu­je 15 edu­kač­ních akti­vit pro hlás­ky M, P, B, F, V, N, T, K, C, Č, S, Š, Z, L, R pro děti ve věku 5 - 6 let s téma­ty, kte­ré jsou jim blíz­ké z běž­né­ho živo­ta i růz­ných pro­fe­sí.

Příručka je roz­dě­le­na na část teo­re­tic­kou a část prak­tic­kou. V té prv­ní čás­ti nalez­ne­te infor­ma­ce o naru­še­né komu­ni­kač­ní schop­nos­ti, o dětech s růz­ný­mi vada­mi řeči a jak k nim při­stu­po­vat, dále meto­dic­ká dopo­ru­če­ní pro rea­li­za­ci edu­kač­ních akti­vit, také jak pro­bí­há logo­pe­dic­ká pre­ven­ce v mateř­ské ško­le. V čás­ti prak­tic­ké jsou jed­not­li­vé námě­ty. Každé téma - hlás­ka obsa­hu­je cíl, čeho chce­me dosáh­nout, co k tomu potře­bu­je­me, jak děti k čin­nos­ti moti­vu­je­me a nako­nec, jak toho dosáh­ne­me. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly je vždy uve­den čer­no­bí­lý obrá­zek, kte­rý lze vykres­lo­vat, dopl­ňo­vat, vystřih­nout, pros­tě dále s ním pra­co­vat. Děti při­tom pro­cvi­čí fone­ma­tic­ké roz­li­šo­vá­ní slov, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, slov­ní záso­bu, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, logic­ké myš­le­ní, gra­fo­mo­to­ri­ku i kres­le­ní. Tyto akti­vi­ty je budou bavit. Jsou pes­t­ré, stří­da­jí se. Na kon­ci pří­ruč­ky je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Cílem této pub­li­ka­ce je infor­mo­vat o mož­nos­tech peda­go­gic­ké­ho pří­stu­pu a o klí­čo­vých kom­pe­ten­cích uči­te­lů při roz­ví­je­ní řečo­vých a jazy­ko­vých schop­nos­tí dětí v mateř­ské ško­le.

Příručka je roz­hod­ně zají­ma­vá, veli­ce mě zau­ja­la. Teoretická část je pře­hled­ná, psa­ná sro­zu­mi­tel­ně. Část s edu­kač­ní­mi akti­vi­ta­mi je také detail­ně popsa­ná, plná námě­tů po prá­ci s dět­mi, kte­ré mají potí­že s řečí. Černobílý obrá­zek pomů­že dané vědo­mos­ti a doved­nos­ti pro­cvi­čit. Děti si jej mohou doma­lo­vat, spo­leč­ně s uči­tel­kou nebo rodi­čem, či pra­ro­di­čem plnit zada­né úko­ly, dopl­ňo­vat, dokres­lo­vat, pojme­no­vat, co je tře­ba, hle­dat hlás­ky a při­tom se mno­ho nau­čit o jed­not­li­vých povo­lá­ních a pro­fe­sích. Jaké povo­lá­ní pro děti autor­ka při­pra­vi­la? Mohou se těšit na rybá­ře, per­ní­ká­ře, foto­gra­fa, výtvar­ní­ka, taneč­ní­ka, cuk­rá­ře, kadeř­ní­ka, zuba­ře, novi­ná­ře a mno­ho dal­ších.

Při prá­ci tuto pub­li­ka­ci urči­tě oce­ním. Vyzkoušela jsem jí při prá­ci s dět­mi a musím říci, že se mě s ní moc dob­ře pra­co­va­lo. Líbí se mě obsa­ho­vé zamě­ře­ní pří­ruč­ky, jak část teo­re­tic­ká, tak i prak­tic­ká, Nejvíce mě zau­ja­ly v prak­tic­ké čás­ti námě­ty na arti­ku­lač­ní a decho­vá cvi­če­ní a na fone­ma­tic­ké roz­li­šo­vá­ní hlá­sek. Artikulační cvi­če­ní pusin­ku hez­ky roz­hý­ba­jí a decho­vá cvi­če­ní krás­ně zklid­ní. Myslím si, že je důle­ži­té, aby děti zvládly fone­ma­tic­ky roz­li­šo­vat hlás­ky a dále je v tom pod­po­ro­vat.

Publikace je vhod­ná i pro před­ško­lá­ky pro vše­stran­nou před­škol­ní pří­pra­vu k zápi­su do 1. tří­dy. Ocení jí také logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky, uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol - 1. tříd, dále rodi­če a pra­ro­di­če před­škol­ních dětí.

PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D., je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka. Přednáší na Pedagogické fakul­tě Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici. V Portálu vyšla její kni­ha Rozvoj gra­fo­mo­to­ri­ky a pod­po­ra psa­ní (2007, 2010)

Autor: Milena Lipnická

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2013, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-0381-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81437 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71955 KB. | 22.07.2024 - 16:53:03