Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost...

Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost...

Skyfall
Skyfall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

..., James Bond (Daniel Craig) musí vysto­po­vat a zne­škod­nit narůs­ta­jí­cí hroz­bu v podo­bě tajem­né­ho Raoula Silvy (Javier Bardem), ať už ho to sto­jí coko­liv...

V roce 2012 se série o Jamesi Bondovi moh­la pyš­nit 50. výro­čím. Za 50 let se vystří­da­lo 6 před­sta­vi­te­lů hlav­ní­ho hrdi­ny, 11 reži­sé­rů a nespo­čet hez­kých aut, ješ­tě krás­něj­ších žen a pro­tře­pa­né­ho mar­ti­ni. Série o Jamesi Bondovi doká­za­la tak vydr­žet i díky tomu, že se vždy doká­za­la při­způ­so­bit své době. Nedělalo jí pro­blém, aby se její fil­my v jis­té době sta­li napros­tou zába­vou, jin­dy se nao­pak vyda­li váž­něj­ším smě­rem. Když poté v roce 2006 vyšlo Casino Royale, s Jamesem Bondem se zača­lo od jeho počát­ků a v rám­ci fil­mů Casino Royale a Quantum of Solace se z něj defi­ni­tiv­ně poma­lu stá­val ten iko­nic­ký hrdi­na, při­čemž tím­to smě­rem se vydá­vá i Skyfall. Jenže Skyfall je ve finá­le ješ­tě více osob­něj­ší sní­mek než Casino Royale a to i pře­de­vším pro­to, že James Bond za celých 50 let vůbec popr­vé selže ve své misi. A i když se po 3-měsíční dovo­le­né vra­cí do akce, není vůbec jas­né, zda na to vůbec pořád po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce má.

Skyfall je důka­zem toho, že může vznik­nout vrchol­ný akč­ní bloc­kbus­ter, kte­rý může ale mít i něco navíc. Nejde o vylo­že­nou zába­vu, ale uvě­do­mě­lou podí­va­nou, kte­rá má ze všech bon­do­vek nej­lep­ší scé­nář a s tím i spo­je­né nej­lep­ší dia­lo­gy. Neal Purvis a Robert Wade ve spo­lu­prá­ci s Johnem Loganem vytvo­ři­li scé­nář, kte­rý má štěs­tí v tom, že ho ujmul osca­ro­vý reži­sér. Sam Mendes!

Režisér Americké krá­sy nebo Mariňáka se sku­teč­ně cho­pil 23. bon­dov­ky a bylo tak jas­né, že nás čeká něco, co může vel­mi snad­no str­čit všech­ny ostat­ní bon­dov­ky do pas­ti. A více­mé­ně se to sta­lo. Skyfall se stal vrcho­lem celé série o Jamesi Bondovi. Má svůj vlast­ní obli­čej, jed­ná se sku­teč­ně o nej­ví­ce rea­lis­tic­kou bon­dov­ku a celý Skyfall fun­gu­je jak výteč­ný špi­o­náž­ní thriller tak i dra­ma, kte­ré těží pře­de­vším z výteč­né­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní. Spousta lidí srov­ná­vá Mendesovo poje­tí Bonda s tím, jak Christopher Nolan pojal Batmana. A dává to smy­sl. Mendes totiž sku­teč­ně bere iko­nic­kou posta­vu, kte­rá je tím sta­rým zná­mým Jamesem Bondem, přes­to jí ale dává něco na víc. A to nejen díky tomu, že se dozví­me něco o jeho minu­los­ti, ale také pro­to, že se na posta­vu Jamese Bonda i jeho selhá­ní v úvod­ní sek­ven­ci vrhá zce­la nové svět­lo. Je snad Bond už pří­liš sta­rý? Neměl rad­ši nechat svět v tom, že je mrt­vý? O to více inten­ziv­ně fun­gu­je fakt, že s hlav­ním zápo­rá­kem Skyfallu Bonda pojí jed­na zásad­ní věc. A pře­de­vším je tu posta­va M ten­to­krát sku­teč­ně stě­žej­ní a spo­leč­ně s Jamesem Bondem je hlav­ní hrdin­kou fil­mu, kte­rá by se v pod­sta­tě dala ozna­čit jako tako­vá Bond girl Skyfallu.

Už Casino Royale i Quantum of Solace uved­lo Jamese Bonda do váž­něj­ší­ho a rea­lis­tič­těj­ší­ho svět­la, Skyfall ale zachá­zí ješ­tě o kus dál. A výteč­ně se mu daří vyvá­žit scé­ny, kdy se řeší vzá­jem­ná traumata/ stí­ny minu­los­ti a před­vá­dí se vrchol­né akč­ní řemes­lo. Skyfall má jed­no­du­še výteč­ný scé­nář, kte­rý Jamese Bonda sku­teč­ně vypouš­tí do dosud nepro­bá­da­ných vod a přes­to je základ­ní vzo­rek DNA nadá­le zacho­ván. Celý děj Skyfallu je v pod­sta­tě zátě­žo­vou zkouš­kou pro Jamese Bonda. Funguje zapo­je­ní Q i Moneypenny, fan­ser­vi­ce jako Aston Martin vylo­že­ně nebi­je do očí a sku­teč­ně máte pocit, že vidí­te něco, co jste v rám­ci série pro­za­tím jed­no­du­še nevi­dě­li. A ved­le čeho všech­ny ostat­ní bon­dov­ky jed­no­du­še trčí ve stí­nu.

Skyfall tomu může vdě­čit i geni­ál­ní­mu Samu Mendesovi. Od toho člo­věk pros­tě nemohl čekat kla­sic­kou sáz­ku na jis­to­tu. Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­ma­řů sou­čas­nos­ti Mendes se sku­teč­ně poda­ři­lo nato­čit váž­ný uvě­ři­tel­ný rea­lis­tic­ký thriller, kdy schop­ně vede her­ce, nebo­jí se nových tri­ků a i přes drs­né oto­če­ní volan­tu o 180% sku­teč­ně pořád zůstá­vá plno­krev­nou bon­dov­ku. Od reži­sé­ra Americké krá­sy se povin­ně musí čekat vel­ké věci. Už od úvod­ní akč­ní sek­ven­ce a nej­lep­ších úvod­ních titul­ků v his­to­rii série, kte­ré jsou dopro­vá­ze­né výteč­nou pís­ní Adele ovšem bylo jas­né, že Mendes sku­teč­ně doká­zal nato­čit něco napros­to skvě­lé­ho a to i pře­de­vším díky výteč­né­mu vizu­á­lu.

Roger Deakins točí bon­dov­ku! Takhle jed­no­du­še by se dal shr­nout vizu­ál Skyfallu. Kameramanský bůh nese­lhal a Skyfall díky němu vypa­dá bož­sky. Deakins svým bož­ským kame­ra­man­ským párem rukou dodal vizu­ál­ně sil­ný záži­tek, kte­rý výteč­ně pra­cu­je s obra­zo­vou este­ti­kou, kom­bi­na­cí růz­ných barev, růz­ným typem osvět­le­ní i růz­ný­mi kame­ro­vý­mi hrát­ky. Kreativní génius Deakins nadá­le doká­že pře­kva­po­vat a v rám­ci Skyfallu ani náho­dou neza­os­tal. Bravurní soun­d­track Thomase Newmana, výteč­ný střih i lahod­ný zvuk. Skyfall je po tech­nic­ké a vizu­ál­ní strán­ce pros­tě totál­ním vrcho­lem celé série.

A pak jsou tu ti výteč­ní her­ci - Daniel Craig v rám­ci Skyfallu nadá­le výteč­ně ztvár­nit oso­bi­těj­ší poje­tí Bonda a sku­teč­ně se mu daří, aby skr­ze jeho výkon divák nahlé­dl do Bondova nit­ra více, než kdy­ko­liv dřív. Judi Dench jako M je v pod­sta­tě dru­hou hlav­ní posta­vou a dle oče­ká­vá­ní tahle brit­ská herec­ká jis­to­ta pros­tě zkla­mat nemoh­la. A pak je straš­ně super Ralph Fiennes, vel­mi fajn Naomie Harris, Ben Whishaw jako ide­ál­ní nový Q a také bra­vur­ní Albert Finney v roli Kincadea, správ­ce Bondova pan­ství. I díky jeho posta­vě se na Bonda daří vrh­nout zce­la nové svět­lo a Finney ve své posled­ní fil­mo­vé roli jed­no­du­še nezkla­mal.

Především je tu ale Javier Bardem a jeho Raoul Silva. Bardem ztvár­nil šíle­né­ho pro­tiv­ní­ka, kte­rý půso­bí jako sku­teč­ná hroz­ba, doká­že snad­no u divá­ka pro­bu­dit husi­nu a pře­de­vším s ním sku­teč­ně má mož­ná spo­leč­né­ho více, než by se Bondovi líbi­lo. Bardemovo vyni­ka­jí­cí ztvár­ně­ní dodá­vá jed­no­ho z nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků posled­ních let, kdy i v tomhle pří­pa­dě je lať­ka v rám­ci série nasa­ze­na až pří­liš vyso­ko.

Háček je tak jas­ný - Skyfall je sám o sobě doko­na­lou zále­ži­tos­tí, že jaká­ko­liv dal­ší bon­dov­ka bude mít pro­blém se jí jen vyrov­nat (i násle­du­jí­cí bon­dov­ka Spectre pod režií samot­né­ho Mendese bylo v porov­ná­ní se Skyfall slab­ším odva­rem) a Skyfall prav­dě­po­dob­ně ješ­tě dlou­ho zůsta­ne vrcho­lem série spo­leč­ně s Casino Royale. Nejen vrchol­ná akč­ní podí­va­ná, ale i sil­ný záži­tek, kdy to celé fun­gu­je i když pro­bí­ha­jí vět­ši­nou dia­lo­gy dvou postav. Nejvíce duší nasák­lá bon­dov­ka, kte­ré se vady na krá­se vyčí­ta­jí fakt obtíž­ně. Sam Mendes doká­zal nato­čit jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů, nej­lep­ších bloc­kbus­te­rů i špi­o­náž­ních thrille­rů všech dob. Už když jsem v 10 letech kdy­si seděl v kině jsem cítil, že jsem viděl něco totál­ně spe­ci­ál­ní­ho. A jsem rád, že mě po sko­ro deká­dě ten pocit pořád neo­pus­til a jen to doka­zu­je, že doko­na­lost Skyfallu je pros­tě nesmr­tel­ná.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Skyfall na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08195 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72703 KB. | 24.06.2024 - 06:39:16