Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)

Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)

Johny
Johny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dlou­hé době jsme se dočka­li dru­hé­ho dílu trh­lé kome­die, kde je opět herec­kým hrdi­nou Rowan Atkinson, kte­rý má jako herec urči­tě ješ­tě co nabíd­nout. V akč­ní kome­dii Johny English se vra­cí najde­me také zná­mou tvář Gillian Anderson, kte­rá svým herec­kým výko­nem vystu­pu­je jako agent­ka „dáma“ ze šlech­tic­ké­ho rodu, kte­rá bude svěd­kem nejed­no­ho prů­švi­hu Englishe. Velký podíl na úspěš­nos­ti fil­mu měl svým herec­kým výko­nem i zná­mý herec Dominic West, kte­rý hra­je ve fil­mu Johnyho kři­vé­ho pří­te­le.

V úvo­du fil­mu se dozví­dá­me o tom, že Johny byl něko­lik let v Tibetu, kde se učil bojo­vé­mu umě­ní. Celý ten­to úvod je vel­mi humor­ný a scén­ky jsou vel­mi poda­ře­né, roze­smá­ly nejed­no­ho divá­ka. Poté co Johnyho odvo­la­jí z kláš­te­ra, aby vedl svůj pří­pad, se začí­ná nespo­čet růz­ných prů­švi­hů. English má za úkol zís­kat klí­če dří­ve než nájem­ní vra­zi , kte­ří chtě­jí zabít čín­ské­ho pre­mi­é­ra. English, byl v začát­ku fil­mu, kdy zís­ká­val výše zmí­ně­né klí­če ztvár­něn jako vel­mi roz­váž­ný muž, kdy při pro­ná­sle­do­vá­ní zlo­dě­je mís­to ská­ká­ní ze stře­chy na stře­chu vyu­žil poblíž pra­cu­jí­cí děl­ní­ky, kte­ří měli k dis­po­zi­ci výtah, pro pře­nos mate­ri­á­lu, tato 10 minu­to­vá scé­na byla vtip­ná, ale né však záživ­ná. Poté při­jde série prů­švi­hů v podo­bě pře­vo­zu jed­no­ho z klí­čů, kte­rý Johny zís­ká a nechá si ho laj­dác­ky v leta­dle odci­zit. Po při­stá­ní a násled­né schůz­ce s agent­kou před­sta­vu­je onen zís­ka­ný klíč, kte­rý samo­zřej­mě v kufří­ku nemá, také nesmím opo­me­nout, že při­jde série vel­mi né moc vtip­ných scén s japon­skou nájem­nou vra­žed­ky­ní, kte­rá se vždy při něja­kém tom hle­dá­ní klí­če, vždy vtip­ným způ­so­bem sna­ží zavraž­dit dotyč­né pře­vle­če­ná za sta­rou uklí­zeč­ku, kte­rá roz­hod­ně neby­la žád­ná tro­š­kař­ka a roz­hod­ně umě­la vtip­ně pře­mě­nit zbraň ze svých domá­cích spo­tře­bi­čů a dokon­ce měla i v gol­fo­vé taš­ce kulo­met a poté měla za úkol zabít i Englishe a to byl kámen úra­zu, jeli­kož tyto dal­ší scé­ny se zámě­nou uklí­zeč­ky s mat­kou agent­ky neby­ly, ale vůbec vtip­né spí­še násil­nic­ké, to je asi jedi­né co se celé­mu fil­mu dá vytknout. Další děj se ode­hrá­vá v akč­ním sty­lu kdy English při­jde na to, že ho jeho pří­tel herec Dominic West pod­ve­de a tak se sna­ží vše uvést na pra­vou míru. Nejpodařenější scé­na je kdy se sna­ží ujet na vytunin­go­va­ném inva­lid­ním vozíč­ku agen­tům, to se oprav­du poved­lo a při­šlo mi to i jako nej­vtip­něj­ší část fil­mu, před jeho kon­cem se také dá hovo­řit o vtip­né čás­ti, jak se pokou­ší dostat na vrchol hory a poté jak sna­ží své­ho pří­te­le, kte­rý jej pod­ra­zil zne­škod­nit to také nemá chy­bu. Vtipné scén­ky jsou oprav­du pove­de­né a nalez­ne­te jich ve fil­mu mno­ho, her­ci oprav­du nezkla­ma­li a je oprav­du se na co dívat.

Závěrem je fakt, že film půso­bí jako kome­die, ale ve sku­teč­nos­ti je to spí­še akč­ní kome­die občas zde najde­te i čer­ný humor. Pokud jste, ale milov­ní­ci Rowana Atkinsona neče­kej­te, že ve fil­mu najde­te něja­ké jeho již dří­věj­ší a zná­mé vtíp­ky, to v žád­ném pří­pa­dě, nalez­ne­te zde osob­nost, kte­rá je vel­mi vtip­ná a roz­váž­ná a bohu­žel je v tip v tom, že Johnyho před­sta­vi­li jako hrdi­nu, kte­rý má ve všem smůlu. Film je vel­mi odpo­čin­ko­vý a sto­jí za to ho vidět, nejed­nou Vás roze­smě­je, až se za bři­cho bude­te popa­dat, ale žád­né zvlášt­ní efek­ty ve fil­mu nena­lez­ne­te.

Recenze napsá­na: 19. říj­na 2011


Podívejte se na hodnocení Johnny English se vrací na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33167 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72320 KB. | 21.05.2024 - 12:30:33