Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Temné stíny - Johnny Depp v režii Tima Burtona. Tentokrát jako upír

Temné stíny - Johnny Depp v režii Tima Burtona. Tentokrát jako upír

Stiny
Stiny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Temné stí­ny vstu­pu­jí do živo­ta rodi­ny Collinsů na tajem­né used­los­ti na kra­ji měs­ta Collinsport. Režisér Tim Burton si ten­to­krát pro svou upír­skou pohád­ku pro dospě­lé vybral his­to­rii lás­ky a nená­vis­ti mezi mla­dým Barnabasem (Johny Depp) a Angelique (Eva Green). Barnabas dá totiž v minu­los­ti před­nost jiné ženě a to se Angelique nelí­bí. Ona je čaro­děj­ka kraj­ně váš­ni­vá, a tak nechá svou soky­ni zabít sko­kem z úte­su a Barnabase změ­ní na upí­ra a ulo­ží do hrob­ky.

Barnabas se ze své hrob­ky dostá­vá nechtě­ně a stej­ně nechtě­ně se pouš­tí do své­ho upír­ské­ho koná­ní. V duši však zůstá­vá hod­ným upír­kem se sna­hou být pro­spěš­ný zbyt­ku své rodi­ny, kte­rá žije na used­los­ti Collinsport. Otevře skry­tou míst­nost plnou pokla­dů a nale­ze­né jmě­ní postup­ně dává na obno­vu výro­by továr­ny na zpra­co­vá­ní ryb. Taky se zakou­ká se do vycho­va­tel­ky Victorie (Bellea Heathcote), kte­rá při­je­la na used­lost zklid­nit malé­ho Davida Collinse. Barnabas se pros­tě sna­ží v novém svě­tě obstát a nava­zo­vat vzta­hy bez ohle­du na to, že je upír. Největší pod­po­ru zís­ká u hla­vy rodi­ny, Elizabeth Collins (Michaelle Pfiffer), a důvě­ru zís­ká i u nejmlad­ší­ho čle­na rodi­ny, Davida Collinse. Pomáhat mu začne i výstřed­ní a alko­ho­lu hol­du­jí­cí dok­tor­ka psy­chi­atrie Julie (Helen Bonham Carter ), kte­rá má pro Barnabase své­ráz­né léčeb­né meto­dy. Barnabas se stá­vá váže­ným čle­nem rodi­ny a vše by spě­lo k poklid­né­mu kon­ci, kdy­by se na scé­ně neob­je­vi­la opět ta pro­rad­ná čaro­děj­ni­ce Angelique. Barnabas pod­leh­ne sice jejím vna­dám, ale stej­ně se pro­ti ní posta­ví a spo­leč­ně s ostat­ní­mi čle­ny rodi­ny s ní začne bojo­vat. Angelique má však při­chys­ta­ný v ruká­vě oblí­be­ný trik, kte­rý musí Barnabas trum­fo­vat. Nebudu cho­dit kolem hor­ké kaše, lás­ka zví­tě­zí!

Tim Burton se při tvor­bě fil­mu obklo­pil osvěd­če­ný­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Na scé­ná­ři spo­lu­pra­co­va­li Seth Grahame-Smith, Dan Curtis a John August, kte­rý se pode­psal i pod scé­ná­ři fil­mů Karlík a továr­na na čoko­lá­du a Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Tentokrát není scé­nář žád­né vel­ké ter­no a zamo­ta­ný pří­běh zachra­ňu­jí občas vtip­né dia­lo­gy nebo komen­tá­ře hlav­ní­ho hrdi­ny. Pochopitelně je věno­vá­na vel­ká péče cel­ko­vé­mu výtvar­né­mu ladě­ní fil­mu stej­ně jako je peč­li­vá prá­ce v detail­ním vykres­le­ní tajem­né­ho síd­la Collinsů. Líbila se mi scé­na při ote­ví­rá­ní vcho­du do taj­né poklad­ni­ce scho­va­né za krbem nebo vyu­ži­tí výzdo­by scho­diš­tě při boji s Angelique. Při vší stra­ši­del­nos­ti a podob­nos­ti s his­to­ric­ký­mi fil­my je cel­kem netra­dič­ně moder­ně poja­tá hudeb­ní slož­ka fil­mu, jejímž auto­rem je Danny Elfman. I on je dlou­ho­le­tým Burtonovým spo­lu­pra­cov­ní­kem. Jeho hud­ba výraz­ně pod­bar­vu­je tajem­ný děj spo­je­ný s minu­los­tí až po sou­čas­nou hluč­nou rea­li­tu.

Z herec­kých výko­nů zaujme Johny Depp, kte­rý je ve své roli upí­ra až nebý­va­le klid­ný v mimi­ce a zby­teč­ně se divá­ko­vi nepod­bí­zí. Zajímavou posta­vou je psy­cho­lož­ka Julie, kte­rou hra­je Helen Bonham Carter s výraz­nou vyzý­va­vos­tí. Jen těž­ko se dá uvě­řit, že tato zrza­vá potvo­ra byla tou obě­ta­vou Alžbětou ve fil­mu Králova řeč.

Co říci závě­rem? Temné stí­ny neza­přou své­ho reži­sé­ra. Film nabí­zí stra­ši­del­nou podí­va­nou s tajem­ný­mi posta­va­mi a vtip­ný­mi mís­ty. Není sty­lo­vě čis­tý, pro­to­že stra­ši­del­ný a tajem­ný svět se mísí se svě­tem sou­čas­ným. To pomoh­lo film odleh­čit a vznik­la mož­nost vytvo­řit kon­trast­ní a vtip­né situ­a­ce.

Tim Burton má vel­kou fan­ta­zii, o kte­rou se chce s divá­kem podě­lit. I jed­no­du­chý pří­běh doká­že pře­vy­prá­vět s vyu­ži­tím barev, tva­rů, hud­by a výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Bavila jsem se cel­kem dob­ře. Občas mi schá­ze­lo sviž­něj­ší tem­po a scé­nář malič­ko kul­hal.


Podívejte se na hodnocení Temné stíny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51381 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72110 KB. | 18.04.2024 - 03:31:30