Kritiky.cz > Speciály > KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle popu­lár­ní­ho komik­su a v režii Matthew Vaughna (Kick-Ass, X-Men: První tří­da), Kingsman: Tajná služ­ba vyprá­ví pří­běh o super taj­né špi­o­náž­ní orga­ni­za­ci, kte­rá do vyso­ce kon­ku­renč­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu své agen­tu­ry rekru­tu­je zatím nevy­cvi­če­né­ho, ale naděj­né­ho klu­ka z uli­ce prá­vě ve chví­li, kdy svět začí­ná ohro­žo­vat zvrá­ce­ný tech­nic­ký génius a pod­ni­ka­tel.

Když otec pěti­le­té­ho Garyho „Eggsyho“ Price při­jde o život během plně­ní povin­nos­tí při uta­jo­va­ném vojen­ském cvi­če­ní, jeho rodi­na obdr­ží netra­dič­ní medai­li - a tele­fon­ní čís­lo, na kte­ré mohou zavo­lat pou­ze jed­nou, pokud by potře­bo­va­li pomoc jaké­ho­ko­liv dru­hu.

O sedm­náct let poz­dě­ji Eggsy (Taron Egerton) před­čas­ně ukon­čil škol­ní docház­ku a je neza­měst­na­ný. Žije v bytě své mat­ky a nemá před sebo žád­nou budouc­nost. Poté, co je zatčen za divo­kou jízdu, Eggsy vyu­ži­je medai­li, aby si zajis­til pro­puš­tě­ní z věze­ní, a ocit­ne se tvá­ří v tvář muži, kte­rý ho zachrá­nil - Harry Hart (Colin Firth), doko­na­le zdvo­ři­lý špi­on, kte­rý vdě­čí Eggsyho otci za svůj život.

Když se dozví, jakou život­ní ces­tu si Eggsy zvo­lil, je zdě­še­ný, ale záro­veň na něj uči­ní dojem jeho lep­ší vlast­nos­ti. Harry nabíd­ne Eggsymu mož­nost, aby svůj život změ­nil a poku­sil se zís­kat pozi­ci u Harryho zaměst­na­va­te­lů: přís­ně taj­né nezá­vis­lé zpra­vo­daj­ské služ­by – Kingsman.

Eggsy musí pro­jít celou sérií čas­to nebez­peč­ných tes­tů, kte­ré musí zdo­lat kaž­dý nový Kingsman agent a záro­veň se ale jed­ná o emo­ci­o­nál­ní boj, kdy se soci­ál­ní vyvr­že­nec oci­tá v pro­stře­dí, kde mají všich­ni dob­ré vzdě­la­ní, konexe a vycho­vá­ní.

Mezitím se Harry sna­ží vyře­šit záhad­ná zmi­ze­ní něko­li­ka význam­ných aka­de­mi­ků, věd­ců a bavi­čů a pokou­ší se dopad­nout muže, o kte­rém je pře­svěd­čen, že je za vše odpo­věd­ný - Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), mili­ar­dář a bojov­ník za eko­lo­gii, zba­ve­ný ilu­zí. Jeho tou­ha zachrá­nit zemi za kaž­dou cenu ho při­mě­la vymys­let sys­tém, kte­rý může mít zni­ču­jí­cí násled­ky pro kaž­dé­ho.

S Harryho pomo­cí se Eggsy učí jak se stát gentle­ma­nem i špi­o­nem - ale poda­ří se mu trumf­nout jeho kon­ku­ren­ty o vytou­že­nou pozi­ci v agen­tu­ře Kingsman?

A může on a Harry včas odha­lit prav­du o Valentinově důmy­sl­ném, ďábel­ském plá­nu a zasta­vit ho?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06939 s | počet dotazů: 240 | paměť: 71692 KB. | 24.06.2024 - 15:42:40