Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kingsman: Tajná služba - 50%

Kingsman: Tajná služba - 50%

King02
King02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

King01Film reží­ro­val Matthew Vaughn pod­le kniž­ních před­loh Dava Gibbonsa a Marka Millara, kte­ří se mimo­cho­dem podí­le­li i na scé­ná­ři. Herecké výko­ny zná­mých her­ců  Colina Firtha, Samuela L. Jacksona a Michaela Caina film vyzve­dl hod­ně vyso­ko, avšak prv­ní dojem opa­dl hned v dru­hé polo­vi­ně fil­mu, kdy část těch­to her­ců měla svůj konec zpe­če­těn a zůsta­li jen né moc pěk­né hra­né scé­ny s prů­měr­ný­mi her­ci. Hlavní fil­mo­vou posta­vu si zahrál Taron Egerton, kte­rý vzhle­dem ke své­mu věku a né moc vel­kých herec­kých zku­še­nos­tí zvlá­dl svou roli doce­la prů­měr­ně a více vyni­kal jen po boku Dave Gibbonsa, kdy tvo­ři­li vel­mi dobrou dvo­ji­ci. Samuel L. Jackson si zahrál úhlav­ní­ho nepří­te­le, kdy chtěl pomo­cí sim kar­ty zadar­mo ovlád­nout lid­ský mozek, aby se lid­stvo samo vyhla­di­lo vlast­ním pudem pře­žít a všech­ny kolem sebe zabít. Role chyt­ré­ho mega­lo­ma­na mu slu­še­la a závě­reč­ná scé­na byla jako­by narych­lo vymyš­le­ná. Nejlepší scé­ny byly v začát­ku nastí­ně­ní pří­bě­hu a z pro­stře­dí výcvi­ku nových mla­dých agen­tů orga­ni­za­ce Kingsman ostat­ní bylo občas až pře­hna­ně nad­sa­ze­né a i tak byly v občas­ných scé­nách znát chy­by, napří­klad v prv­ní scé­ně agent­ky mega­lo­ma­na, kte­rou si zahrá­la Sofia Boutella, kte­rá měla na nohou jakési želez­né ská­ka­dla se skry­tý­mi pekel­ně ost­rý­mi noži, kte­rý­mi skal­po­va­la všech­ny nepřá­te­le, co moh­la, ale detai­ly jejich obě­tí neby­li vůbec rea­lis­tic­ké spí­še úsměv­né a jed­no­znač­ně tato scé­na byla odflák­nu­tá a neza­pa­da­la do fil­mu, zřej­mě se jed­na­lo o obrá­ce­nou napo­do­be­ni­nu z fil­mu Kill Bill.

King02Příběh fil­mu je ze svě­ta taj­ných agen­tů, a byl to nezda­ře­ný pokus o retro bon­dov­ku ve sty­lu Kick-Ass a dal­ších tomu­to podob­ných žánrů, ale oprav­du se moc svým obsa­hem nevy­da­řil. Zpracovaní scén bylo per­fekt­ní, tam není, až na pár ostud­ných scén, co vytknout. Matthew Vaughn, pros­tě ví, co dělá. Akce fil­mu roz­hod­ně nechy­bí, občas se jed­na­lo až o šíle­né akč­ní scé­ny, kte­ré trva­ly sko­ro 10 minut, což je pře­hna­ně dlou­ho a neda­lo se na ně sko­ro kou­kat. Hlavní myš­len­ka těch­to scén jako by se stá­le opa­ko­va­la doko­la a to Vás pak oprav­du po urči­té chví­li pře­sta­ne bavit, ale urči­tě tyto zábě­ry uví­ta­jí milov­ní­ci toho­to žán­ru z řad mlad­ších divá­ků. Britský sar­kas­mus pros­tě né kaž­dé­mu fil­mo­vé­mu divá­ko­vi sedí.

I když byl film svým zpra­co­vá­ním v prv­ní polo­vi­ně tuc­to­vý, dru­há polo­vi­na fil­mu byla jako ze zlé­ho snu, vzá­jem­né hro­mad­né vraž­dě­ní lidí v kos­te­le, podiv­né vybucho­vá­ní hlav lidí s ohňostro­jem a konec v podo­bě odmě­ny anál­ní­ho sexu s jakousi rádo­by prin­cez­nou, kte­rá strá­vi­la něko­lik měsí­ců v cele, pro hlav­ní­ho hrdi­nu, byl vel­mi nechut­ný humor, a toto všech­no poka­zi­lo cel­ko­vý dojem z fil­mu, kdy­by neby­lo, tak skvě­lé­ho osa­zen­stva her­ců, film by byl v žeb­říč­ku hod­no­ce­ní vel­ký pro­pa­dák. V roce 2017 se plá­nu­je pokra­čo­vá­ní toho­to fil­mu pod názvem Kingsman 2 uvi­dí­me, jest­li se tvůr­ci něče­mu při­u­čí nebo se bude jed­nat opět jen o film, kte­rý zaujme men­ši­nu puber­tál­ních divá­ků.


Podívejte se na hodnocení Kingsman: Tajná služba na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,68100 s | počet dotazů: 247 | paměť: 69478 KB. | 04.12.2023 - 19:49:37