Kritiky.cz > Speciály > Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů

Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý dob­rý špi­ón potře­bu­je vhod­né­ho padou­cha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona ten­to žánr mož­ná našel toho nej­vět­ší­ho šíle­né­ho pro­tiv­ní­ka. Miliardář génius, jehož plán „zachrá­nit svět“ zahr­nu­je vyhla­ze­ní lid­ské rasy, Valentine je kla­sic­kým padou­chem ze špi­o­náž­ních fil­mů. Ale ten­to tech­nic­ky důvtip­ný pod­ni­ka­tel je také inspi­ro­ván nej­no­věj­ší­mi svě­to­vý­mi vel­mo­ce­mi: výkon­ný­mi ředi­te­li obřích medi­ál­ních kon­glo­me­rá­tů a tech­nic­kých kolo­sů.

Dychtivý fanou­šek komik­sů, Samuel L. Jackson měl kni­hy Marka Millara a Davea Gibbonse dáv­no pře­čte­né, když sly­šel, že se Vaughn zají­má o jeho účast v roli Valentina. „Kingsmenové byly tro­chu jiným dru­hem špi­o­nů gentle­ma­nů,“ vzpo­mí­ná. „Koncept pří­bě­hu byl skvě­lý a vždyc­ky jsem si mys­lel, že by to byl báječ­ný film.“

Jackson milo­val scé­nář fil­mu a říká, že oka­mži­tě pocho­pil Valentinovu moti­va­ci. „Šílené na tom všem bylo, že to dáva­lo smy­sl,“ smě­je se. „Film je plný skvě­lých vizu­ál­ních obra­zů a poci­ťo­val jsem vzru­še­ní vydat se na tuto jízdu.“

Valentine se domní­vá, že glo­bál­ní popu­la­ce se zvý­ši­la na nekon­t­ro­lo­va­tel­nou úro­veň a to si žádá reduk­ci. Jeho smr­tí­cí plán před­sta­vu­je vytvo­ře­ní SIM karet, kte­ré budou vol­ně dis­tri­bu­o­vá­ny po celém svě­tě, a kte­ré budou sti­mu­lo­vat agre­si­vi­tu a redu­ko­vat zábra­ny. Doslova způ­so­bí, že se lidé navzá­jem roz­tr­ha­jí, až na pár vyvo­le­ných vybra­ných pro jejich inte­li­gen­ci, sílu a krá­su. Díky ochran­ným čipům implan­to­va­ným do hlav této eli­ty, je Valentine zadr­ží a pře­pra­ví na jeho taj­nou základ­nu.

Millar vysvět­lu­je: „Půjčil jsem si nápad jed­no­ho pro­fe­so­ra, kte­ré­ho jsem potkal na Glasgow University. Vysvětlil mi, že pokud by byl akti­vo­ván tzv. pla­zí kom­plex, struk­tu­ra odvo­ze­ná od spod­ní čás­ti před­ní­ho moz­ku člo­vě­ka, sta­li bychom se vel­mi teri­to­ri­ál­ní­mi a agre­siv­ní­mi tvo­ry a nako­nec se navzá­jem zni­či­li. Existuje tam rádi­o­vá frek­ven­ce, kte­rá by všech­ny při­ved­la k šílen­ství.“

Jackson popi­su­je Valentina jako morál­ní­ho, prag­ma­tic­ké­ho člo­vě­ka. „Chápe, že je nut­né pro­vést urči­té vol­by, aby věci fun­go­va­ly. Aby svět pro­spe­ro­val, musí být při­ja­ty obě­ti a někdo musí být ocho­ten je udě­lat.“

Firth zastá­vá názor: „Valentine je geno­cid­ní! Je to maso­vý vrah a psy­cho­pat. Může mít ve své mys­li vět­ší dob­ro, ale pokud to zahr­nu­je smrt mili­o­nů lidí, je dost neprav­dě­po­dob­né, že by tuto ide­o­lo­gii sdí­lel i zby­tek lid­stva.“

Přesto chá­pe, proč Jackson našel důvod pro Valentinovo cho­vá­ní. „Myslím, že je to napros­to pocho­pi­tel­né, proč Sam nevi­dí svou posta­vu jako dare­bá­ka. Úkolem nás her­ců je zabyd­let se v našich posta­vách a musí­te je vidět tak, jak se vidí samy – ale sub­jek­tiv­ním pohle­dem mé vlast­ní posta­vy, Valentine je dare­bá­kem v kla­sic­kém bon­dov­ském poje­tí.“

Více na Kritiky.cz
Cabin Fever (2016) Originál si už nepamatuji, tak zde nebudu srovnávat, který je lepší a horší, to ať si každ...
Fyzikální terapie ...
Assassin’s Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série ...
FRANK, Dorothea Benton. Sestry hurikánu. Jak se vyrovnat s něčím, co nás ohrožuje? Někdy pomůže to pojmenovat. A proto dostávají h...
La Cara oculta (2011) La Cara oculta je pozoruhodným filmem režiséra Andrése Baize, který toho na svém kontě zrovna...

Vaughn říká, že Jackson byl „vším, co jsme chtě­li a mno­hem víc. Stejným způ­so­bem jako Nicolas Cage při­ne­sl něco napros­to jedi­neč­né­ho do posta­vy Big Daddyho v Kick-Ass, Sam při­chá­zel s nápa­dy během zkou­šek, pohrá­va­li jsme si s nimi, a i když mě to zpo­čát­ku děsi­lo, doká­zal to dotáh­nout do kon­ce.“

Jedním z vrchol­ků fil­mu je scé­na během veče­ře, ve kte­ré si Valentine a Harry vymě­ní své kon­trast­ní filo­zo­fie. Diskutují o kla­sic­kých fil­mech v kon­tex­tu, kým chtě­li být, až vyros­tou. „Když jsem byl malý kluk,“ říká Valentine „bylo to moje vysně­né povo­lá­ní – špi­ón gentle­man.“ Harry odpo­ví: „Vždycky jsem cítil, že sta­ré bon­dov­ky byly dob­ré pou­ze teh­dy, pokud v nich byl dob­rý padouch. Jako dítě jsem se spíš dou­fal v budouc­nost své­ráz­né­ho mega­lo­ma­na.“ „Nuže,“ odsek­ne Valentine, „není to ško­da, že jsme oba muse­li vyrůst?“

„Je to vzru­šu­jí­cí, dát dohro­ma­dy dvě kon­trast­ní posta­vy,“ říká Firth. „Jsou si rov­no­cen­ní. Oba jsou impo­zant­ní, nebez­peč­ní a mají vel­kou moc. Ale jejich nástro­je jsou zce­la odliš­né a vidět, jak je pro­ti sobě pou­ží­va­jí, je sou­čás­tí dyna­mi­ky, kte­rou Matthew zamýš­lel.“

Jackson s tím sou­hla­sí: „Hrajeme si tu na koč­ku a myš, kdy Harry před­stí­rá, že neví, kým Valentine je a Valentine před­stí­rá, že neví, kdo je Harry, dokud si nesed­nou a neřek­nou si to. Hra začí­ná; uvi­dí­me, kdo z ní vyjde jako vítěz.“

Klasický padouch potře­bu­je věr­né­ho při­slu­ho­va­če a Valentine má krás­nou a super inte­li­gent­ní Gazelle se dvě­ma ampu­to­va­ný­mi kon­če­ti­na­mi a namís­to nich – se dvě­ma smr­tí­cí­mi běžec­ký­mi čepe­le­mi. Je to stroj na zabí­je­ní. „Jmenuje se Gazelle, pro­to­že doká­že doko­na­le ovlá­dat své nohy,“ vysvět­lu­je Sofia Boutella, kte­rá se uja­la role. „Gazelle nosí pro­té­zy, ze kte­rých, když boju­je, může uvol­nit ost­ré bři­ty, což ji dělá vel­mi nebez­peč­nou.“

Pro alžír­skou model­ku, kte­rá se sta­la hereč­kou, byla tato role něco jako dárek. Boutella, kte­rá zdo­bí pře­hlíd­ko­vá mola, se obje­vi­la v hudeb­ních video­kli­pech a tan­či­la na tur­né Madonny, se poma­lu ale stá­le více zača­la zabý­vat pra­cí ve fil­mu a byla nad­še­ná, že tuto roli zís­ka­la. „Byla to dlou­há ces­ta,“ říká. „Kdysi jsem tan­či­la, ale pře­sta­la jsem před dvě­ma a půl lety a od té doby jsem pro­šla mno­ha kon­kur­zy, s neu­stá­lým čeká­ním a pachtě­ním se. A pak jsem se jed­no­ho dne pro­bu­di­la a dosta­la tuto roli, při­šlo to jako blesk z čis­té­ho nebe, bylo to ohro­mu­jí­cí. Jsem tak vděč­ná, že jsem tuto roli zís­ka­la.“

Více na Kritiky.cz
Sex se přesouvá stále více i na internet Sexuální služby existují od tehdy, jak existuje samotné lidstvo. Jen se časem změnila forma o...
Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero [caption id="attachment_92691" align="alignleft" width="600"] Král hororů Alfred Hitchcock, bude t...
Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo Máte rádi kváskový chléb? Milujete jeho nádhernou vůni a podmanivou chuť? Chcete se naučit ...
Asterix a Obelix: Mise Kleopatra Druhý hraný filmový počin je daleko více ujetý a je zde znát i  vysoký rozpočet. Ve s...
Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí Hledáte příjemné čtení na vaši dovolenou? Emma Straubová vám nabízí román Dovolenkáři,...

Pracovat se Samuelem L. Jacksonem bylo pro Boutellu jed­ním z vrcho­lů natá­če­ní. „Je impo­zant­ní,“ vysvět­lu­je. „Sam má mno­ho ener­gie a to mě při­ta­ho­va­lo. Tolik ho obdi­vu­ji. První den zkouš­ky jsem jen zíra­la. Málem jsem zapo­mně­la mlu­vit.“

Podotýká, že kaska­dér­ská pří­pra­va pro ten­to film byla inten­ziv­ní. „Učili mě thaj­ský box a taekwon­do. Gazelle pou­ží­vá své nohy, aby zabí­je­la, tak­že jsem se muse­la nau­čit růz­né typy výko­pů. Předtím jsem nikdy nic podob­né­ho nedě­la­la.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44381 s | počet dotazů: 274 | paměť: 70176 KB. | 01.12.2023 - 14:08:09