Kritiky.cz > Speciály > Kingsman: Tajná služba - Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana

Kingsman: Tajná služba - Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ležérní, ele­gant­ní a osla­vu­jí­cí to nej­lep­ší z brit­ské­ho sty­lu a desig­nu ve vel­kém. Tvůrci fil­mu Kingsman: Tajná služ­ba spo­lu­pra­co­va­li s oděv­ní domé­nou Mr. Porter na vytvo­ře­ní fil­mo­vé „oděv­ní kolek­ce“. V této kos­tým­ní sérii se před­sta­ví na míru šité mode­ly, navr­že­né kos­tým­ní výtvar­ni­cí Arianne Phillipsovou. Kolekce Kingsman je obo­ha­ce­na znač­ko­vý­mi luxus­ní­mi doplň­ky, včet­ně koši­lí Turnbull & Asser, kra­vat Drake, zava­za­del Swaine Adeney Brigg, hodin­ka­mi Bremont a bota­mi George Cleverley.

Phillipsová říká, že ji scé­nář k fil­mu Kingsman: Tajná služ­ba oka­mži­tě zau­jal. „Tento film je o brit­ských elit­ních špi­ó­nech a základ­nou jejich taj­né čin­nos­ti je pán­ské krej­čov­ství na Savile Row,“ říká. „Byla to fan­tas­tic­ká pří­le­ži­tost stát se sou­čás­tí pří­bě­hu i nara­tiv­ním způ­so­bem - nejen vizu­ál­ně.“

Spolupráce s ame­ric­kou kos­tým­ní výtvar­ni­cí Vaughnovi nabíd­la objek­tiv­ní pohled na brit­skou módu, kte­rá hrá­la ve fil­mu důle­ži­tou roli. „Matthew je ve svém pří­stu­pu odváž­ný,“ vysvět­lu­je Phillipsová. „I když je to tra­di­ci­o­na­lis­ta, ví, jak urči­té věci pře­dě­lat a uči­nit je zají­ma­věj­ší, rele­vant­ní a moder­ní. Zaujalo mě, jak doká­zal ten­to akč­ní kou­sek pro­mě­nit a udě­lat ho neu­vě­ři­tel­ně ele­gant­ní.“

Prvním kro­kem pro Phillipsovou bylo při­jmout jedi­neč­nou a nád­her­nou tra­di­ci kla­sic­ké­ho brit­ské­ho špi­o­náž­ní­ho fil­mu v moder­ní inter­pre­ta­ci pod­le Matthew Vaughna. V glo­ba­li­zo­va­ném svě­tě, v němž je oble­če­ní maso­vě vyrá­bě­né a maso­vě dis­tri­bu­o­va­né, je zakáz­ko­vé krej­čov­ství o to více zvlášt­ní. Pro Phillipsovou bylo infil­tro­vá­ní „taj­né spo­leč­nos­ti“ na Savile Row neu­vě­ři­tel­ným zážit­kem. „Cítím se tak šťast­ná, že mi bylo umož­ně­no vstou­pit do toho­to svě­ta,“ říká. „Pracovali jsme s někte­rý­mi z nej­lep­ších krej­čích a šev­ců a vše, co se ve fil­mu obje­vi­lo, bylo vyro­be­no na míru, stej­ně jako by to bylo pro agen­tu­ru Kingsman.“

Ale stej­ně jako je krej­čov­ství na Savile Row na hony vzdá­le­né kon­fek­ci, poža­dav­ky na kos­tým­ní oddě­le­ní fil­mu Kingsman: Tajná služ­ba před­sta­vo­va­ly mno­hem víc, než jen objed­nat jeden oblek pro kaž­dé­ho her­ce. Bylo tam mno­ho dupli­ká­tů, stej­ně jako uši­tých oble­ků, kte­ré nejen muse­ly vypa­dat dob­ře před kame­rou, ale vydr­žet akč­ní scé­ny.

Dokonce i rekru­ti agen­tu­ry Kingsman dosta­nou pří­le­ži­tost vypa­dat dob­ře; když pro­chá­ze­jí vzdě­lá­va­cím pro­gra­mem, nosí oblek inspi­ro­va­ný ove­ra­lem, kte­rý nosil Winston Churchill. Phillipsová spat­ři­la mož­nost upo­zor­nit na trans­for­ma­ci rekru­tů navr­že­ním jaké­ho­si hyb­ri­du této kla­sic­ké kom­bi­né­zy a saka Norfolk - kla­sic­ké­ho spor­tov­ní­ho odě­vu vyš­ších tříd. Jejich kos­týmy před­ve­dou celou řadu brit­ských tex­ti­lií, včet­ně Eggsyho kost­ko­va­né­ho plédu nebo Roxyna pru­ho­va­né­ho same­tu.

Více na Kritiky.cz
Butters má nového nejlepšího kamaráda, je starší a mluví s Bohem. Zapněte si druhý díl Městečko South Park na Prima Comedy Central V southparském kostele je rušno. Obyvatelé městečka si bez nedělních mší otce Maxiho nedok...
Uč se barvy s kouzelným kolečkem Vychovávat a učit dítě novým věcem je nelehká věc. Kdyby tak měl rodič občas kouzelné ko...
Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války Jak moc sebou necháme manipulovat? Do jaké míry vycházejí naše názory opravdu z nás? A je v...
Epic Games Store bude od 14. ledna rozdávat Star Wars... Epic Games Store bude od 14. ledna rozdávat Star Wars Battlefront II v Celebration edici. Do té do...
Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhá...

Film umož­nil Phillipsové poznat vše, počí­na­je Eggsyho šik pou­lič­ním sty­lem v úvo­du fil­mu po svět zakáz­ko­vé­ho krej­čov­ství Kingsmenů a jedi­neč­ný styl Valentina a jeho stou­pen­ců. „V pří­pa­dě Valentina jsme chtě­li udě­lat něco, co bylo také jedi­neč­né: zce­la ame­ric­ké v porov­ná­ní s brit­ským zakáz­ko­vým svě­tem,“ říká Phillipsová. „Sam je oprav­du fan­tas­tic­ký při prá­ci s kos­týmy a uži­li jsme si spous­tu legra­ce, když jsme vymýš­le­li jeho vzhled. Používáme hod­ně barev a vzhle­dem k tomu, že Valentine oprav­du věří, že je spa­si­te­lem svě­ta, dali jsme mu i duchov­ní aspekt – luxus­ní budd­his­tic­ký mod­li­teb­ní náhr­del­ník z korál­ků.“

Filmovému archi­tek­to­vi Paulovi Kirbymu film nabí­dl mož­nost roze­hrát svou fan­ta­zii. „Matthew je reži­sér, kte­rý je rád odváž­ný a nesmlou­va­vý,“ říká Kirby. „Stylisticky je to o tom, jak dale­ko tyto prv­ky roze­hrát. Na jed­né stra­ně, Kingsmeni jsou gentle­ma­ni, tak­že jsou zdvo­ři­lí a zdr­žen­li­ví, a pak v dal­ších čás­tech fil­mu jsou vel­mi trou­fa­lí, tak­že tam máte vel­ký roz­sah.“

Tento kon­trast tvo­ří klí­čo­vou sou­část desig­nu fil­mu. Zatímco svět Kingsmenů je o zdo­ko­na­lo­vá­ní a sofis­ti­ko­va­nos­ti, Valentinův styl je veli­káš­ský a hla­si­tý s výraz­ným archi­tek­to­nic­kým sty­lem. Kirby uví­tal mož­nost při­zvat ke spo­lu­prá­ci slav­né­ho fil­mo­vé­ho archi­tek­ta Kena Adama, kte­rý pra­co­val na mno­ha raných bon­dov­kách. „Udělali jsme něco se svým vlast­ním citem,“ vysvět­lu­je, „ale najde se tam jed­na nebo dvě věci, kte­rý­mi vzdá­vá­me hold Kenově prá­ci. Na svě­tě není desig­nér, kte­rý by nebyl jeho fanouš­kem.“

Kirby, kte­rý sám pra­co­val na mno­ha bon­dov­kách, vytvo­řil zce­la nový svět špi­o­nů, počí­na­je parád­ním obcho­dem Kingsman na Savile Row. „Pracovat s krej­čí­mi na Savile Row bylo úžas­né,“ říká. „Krejčovství Kingsman se inspi­ro­va­lo obcho­dem Huntsman, což je svě­to­vě pro­slu­lý krej­čov­ský salon.“

Střelba na loka­ci neby­la prak­tic­ká, tak Kirby a jeho tým posta­vil svou vlast­ní ver­zi obcho­du Kingsman ve fil­mo­vém stu­diu v Leavesden. „Umožnilo nám to při­dat na inten­zi­tě,“ vysvět­lu­je. Krejčí z obcho­du Huntsman nám zapůj­či­li někte­ré rekvi­zi­ty, kte­ré doda­li na auten­tič­nos­ti. „Pokud se pro­jde­te po Savile Row a podí­va­te se do okna Huntsmana, uvi­dí­te někte­ré prv­ky, kte­ré jsou podob­né těm našim a někte­ré jim podob­né nejsou. Chtěli jsme za sebou zane­chat svůj vlast­ní ruko­pis.“

Více na Kritiky.cz
Miroslav Ondříček Miroslav Ondříček (* 4. listopadu 1934 Praha - 29. března 2015) byl český kameraman, dlouholet...
Hry zdarma pro Xbox Live GOLD Tak je nový měsíc. Členové Xbox Live GOLD mají nové hry zdarma. Je to GRID 2 pro Xbox 360 a...
Krvavý diamant Je to totiž opravdová pecka! Leonardo DiCaprio, všichni ho znají a každý o něm alespoň jedn...
Hrdina: Hurikán - podaří se Hrdinovi zachránit Adama se Skautem i přes řádění hurikánu? Hrdina byl pro Bena ten nejdokonalejší pes na světě. Nic výstižnějšího ho totiž nenapadlo....
#2092: DC komiksový komplet 80: Superman/Shazam - První zahřmění DC komiksový komplet 80: Superman/Shazam - První zahřmění (Superman/Shazam: First Thunder)Vydal...

Jeden z Kirbyho nej­ob­lí­be­něj­ších výtvo­rů byl Valentinův dům. „Co se týče jeho roz­mě­rů, je to smě­lé,“ říká. „Povrchová úpra­va a spe­ci­ál­ní dýho­vé obkla­dy na stě­nách jsou vel­mi ame­ric­ké. Udělali jsme plas­tic­ký vzor na zdech, což bylo doce­la odváž­né roz­hod­nu­tí a výběr obra­zů je také dost neče­ka­ný. Valentine má rád pan­dy - a proč by ne, že?“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50087 s | počet dotazů: 270 | paměť: 70394 KB. | 01.12.2023 - 15:01:02