Kritiky.cz > Recenze knih > Naplní Iskari svůj osud?

Naplní Iskari svůj osud?

kristen ciccarelli iskari posledni namsara
kristen ciccarelli iskari posledni namsara
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdysi dáv­no si osa­mě­lý Božský Stařec stvo­řil dva spo­leč­ní­ky, Prvního vyro­bil z oblo­hy a duše a pojme­no­val ho Namsara. Byl to zla­tý hoch, kte­rý všu­de při­ná­šel smích a lás­ku. Druhá byla spo­leč­ni­ce stvo­ře­ná z krve a měsíč­ní záře. Jmenovala se Iskari a ať při­šla kamkoliv,donesla tam jen zká­zu a smrt. Iskari pro­si­la Božského Starce, ať ji změ­ní, ten to ale odmí­tl s tím, že svět potře­bu­je rov­no­váhu. Rozhněvaná Iskari se roz­hod­la nastra­žit na Božského Starce past. A to byla chy­ba, kte­rá ji stá­la nesmr­tel­nost a poz­dě­ji i život.

O mno­ho let poz­dě­ji je Iskarino jmé­no titu­lem, kte­rý pat­ří krá­lo­vě dce­ři Ashe. Ta jako malá téměř zni­či­la své krá­lov­ství a aby se vykou­pi­la ze svých hříchů, sta­la se lov­ky­ní dra­ků. Neexistuje člo­věk, kte­rý by vzbu­zo­val vět­ší strach než ona.  Asha se ale taky bojí. Blíží se den, kdy si musí vzít kru­té­ho veli­te­le krá­lov­ských vojsk. Pokud však při­ne­se otci hla­vu nej­moc­něj­ší­ho draka, svat­bě unik­ne. Asha se tedy vrh­ne do boje, no poma­lu zjiš­ťu­je, že mož­ná boju­je na nespráv­né stra­ně.

Kristen Ciccarelli již odma­la fas­ci­no­va­ly dra­ci a dív­ky, kte­ré umí zachá­zet se zbra­ně­mi. To se jí sta­lo inspi­ra­cí pro vlast­ní tvor­bu a kni­hu Poslední Namsara napsa­la pro dív­ky, jakou sama byla a někdy pořád ješ­tě je. Příběh je plný akce a napě­tí a i když je urče­ný pro mlad­ší čte­ná­ře, neu­ra­zí ani nás star­ší. Právě nao­pak. V žán­ru young adult se jed­ná o neče­ka­ně pří­jem­né pře­kva­pe­ní. Ashin pří­běh je pou­ta­vě napsa­ný, jed­ná­ní a moti­va­ce postav pře­svěd­či­vé a roman­tic­ká lin­ka není ani přesla­ze­ná, ani sen­ti­men­tál­ní.

Příběh navíc ozvlášt­ňu­jí ori­gi­nál­ní fan­ta­sy prv­ky a myto­lo­gie, kte­rou autor­ka pro svůj svět vymys­le­la. Propletení sta­rých pří­bě­hů s Ashiným živo­tem je vyda­ře­né, stej­ně jako mýty o Iskari a Namsarovi. Zajímavé jsou i sna­hy o vymí­ce­ní nábo­žen­ství, kte­ré uctí­vá Božského Starce, Starcovy zása­hy do děje, poli­tic­ké pro­blémy krá­lov­ství  i smr­to­nos­ná moc již zmí­ně­ných pří­bě­hů, kte­ré doká­žou otrá­vit lidi, kte­ří je vyprá­ví. Na kon­ci se dočká­te odha­le­ní jed­no­ho tajem­ství, ale pří­běh zůstá­vá ote­vře­ný. Dobrodružství Ashi a jejich přá­tel budou pokra­čo­vat v dal­ších dvou kni­hách, kte­rých se snad již brzy dočká­me.

Hodnocení: 95%

ISKARI - POSLEDNÍ NAMSARA

Autorka: Kristen Ciccarelli

Originální název: The Last Namsara

Překlad: Petra Klůfová

Vydáno: Alpress, 2018

Počet stran: 288


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54502 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72049 KB. | 22.04.2024 - 08:28:32