Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Perinbaba a dva světy - Juraj Jakubisko se vrací do kin

Perinbaba a dva světy - Juraj Jakubisko se vrací do kin

Foto:BONTONFILM a.s.
Foto:BONTONFILM a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posledním pro­jek­tem reži­sé­ra Juraje Jakubiska je oče­ká­va­ný film „Perinbaba a dva svě­ty,“ kte­rý se plá­nu­je uvést do kin 7. pro­sin­ce 2023. Příběh toho­to fil­mu nesou­vi­sí náho­dou s chlad­nou zimou; titul­ní posta­va Perinbaba, což doslo­va zna­me­ná „Peřinová bába,“ posí­lá na zem sníh ve for­mě peří z jejích duchů.

Tento film nava­zu­je na kul­tov­ní pohád­ku Perinbaba, kte­rá měla pre­mi­é­ru 1. říj­na 1985 a sta­la se vánoč­ní kla­si­kou na Slovensku během 38 let. Jak sám Jakubisko zdů­raz­ňu­je, ten­to film je plný fan­ta­zie, humo­ru a poezie. Hlavní posta­vou je Lukáš, syn Jakuba a Alžběty, kte­rý se vydá­vá do svě­ta hle­dat štěs­tí a lás­ku.

Po dlou­hých tři­ce­ti letech od původ­ní­ho fil­mu se Jakubisko roz­ho­dl nato­čit pokra­čo­vá­ní, avšak s odliš­ným pří­bě­hem. Toto pokra­čo­vá­ní se jme­nu­je „Perinbaba a dva svě­ty“ a nabí­zí pří­běh v pří­bě­hu. Film nám při­po­mí­ná, že máme vždy vol­bu mezi dvě­ma svě­ty a že zázra­ky se mohou stát nejen v našich snech, ale i v reál­ném živo­tě, pokud si něco sku­teč­ně pře­je­me.

Nedávno byla Juraji Jakubiskovi udě­le­na pamět­ní dlaž­di­ce na fil­mo­vém chod­ní­ku slá­vy v Bratislavě. Toto oce­ně­ní násle­do­va­lo po Ceně Společnosti pro vědu a umě­ní udě­le­né na půdě Senátu Parlamentu České repub­li­ky, kte­rou pře­vza­la man­žel­ka Deana Horváthová-Jakubisková.

Ve „Perinbabě a dvou svě­tech“ se vra­cí nejen Perinbaba, ale i popu­lár­ní Zubatá. Díky moder­ním tech­no­lo­giím se na plát­ně obje­ví i samot­ná Giulietta Masina, kte­rá hrá­la Perinbabu v původ­ním fil­mu. Postavu Zubaté ztvár­ni­la čes­ká hereč­ka Darija Pavlovičová, ale pozor­ní divá­ci najdou i něko­lik zábě­rů s původ­ní před­sta­vi­tel­kou této posta­vy, Valérií Kaplanovou.

Hlavní roli Lukáše hra­je mla­dý slo­ven­ský herec a you­tu­ber Lukáš Frlajs, a ve hlav­ní žen­ské roli uvi­dí­me Valériu Frištik. Ve fil­mu se obje­ví také dal­ší talen­to­va­ní her­ci, včet­ně Ivana Romančíka, Reného Štúra, Dana Nekonečného, Kláry Cibulové, Andrei Verešové, Ľubomíra Pauloviče a dal­ších.

Hudbu k fil­mu vytvo­ři­li hudeb­ní skla­da­te­lé Jan Jirásek a Ondřej Soukup, kte­ří již spo­lu­pra­co­va­li s Jakubiskem na jeho před­cho­zích fil­mech. Ve fil­mu zazní také moti­vy z původ­ní­ho Perinbaby od Petra Hapky.

Za kame­rou stá­li Jakubiskovi dlou­ho­le­tí spo­lu­pra­cov­ní­ci, kame­ra­man Ján Ďuriš a F.A.Brabec.

Film „Perinbaba a dva svě­ty“ inspi­ro­val před něko­li­ka lety pís­nič­ku „Slovenská“ od Mekyho Žbirku, a spo­leč­ný video­klip k této pís­ni a fil­mu na YouTube dosá­hl více než 3 mili­o­ny zhléd­nu­tí. Meky Žbirka vyjá­d­řil své obdi­vo­vá­ní Juraji Jakubiskovi a jeho tvor­bě.

Juraj Jakubisko je uzná­va­ným reži­sé­rem a tvůr­cem mezi­ná­rod­ní­ho význa­mu. Jeho tvor­ba se řadí mezi význač­né pří­kla­dy magic­ké­ho rea­li­zmu ve svě­to­vém fil­mu. Federico Fellini vyjá­d­řil svůj obdiv k jeho fil­mům a ozna­čil Jakubiska za své­ho bra­t­ra. Jakubisko zís­kal více než 90 oce­ně­ní po celém svě­tě a jeho fil­my byly uzná­vá­ny na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách. Mezi jeho nej­zná­měj­ší díla pat­ří „Zbehovia a pút­ní­ci,“ „Ptáčkovia, siro­ty a bláz­ni,“ „Tisícročná vče­la,“ „Sedím na konári a je mi dob­re,“ „Nejasná zprá­va o kon­ci svě­ta“ a samo­zřej­mě kul­tov­ní pohád­ka „Perinbaba.“

Jakubiskův film „Bathory“ byl rekord­ně navště­vo­va­ným fil­mem v čes­kých kinech a dosá­hl hra­ni­ce jed­no­ho mili­o­nu divá­ků. Na Slovensku dosud žád­ný čes­ký ani slo­ven­ský film tuto návštěv­nost nepře­ko­nal.

Film „Perinbaba a dva svě­ty“ byl vyro­ben ve spo­lu­prá­ci s něko­li­ka pro­du­cent­ský­mi spo­leč­nost­mi a s pod­po­rou stát­ní­ho fon­du kine­ma­to­gra­fie a audi­o­vi­zu­ál­ní­ho fon­du, ve spo­lu­prá­ci s SPP. Film dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost Bontonfilm.


Zdroj: BONTONFILM a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Perinbaba


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67800 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71781 KB. | 24.06.2024 - 15:03:41