Kritiky.cz > Recenze knih > Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee

Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee

36850921
36850921
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nakladatelství Fragment při­ná­ší na trh kni­hu ze svě­ta fan­ta­sy ori­en­to­va­nou na mla­dé čte­ná­ře od 14 let, což ale nezna­me­ná, že do kni­hy se s potě­še­ním nezačtou i čte­ná­ři star­ší.

Kniha vás vtáh­ne do svě­ta, kde čte­ní je výsa­dou a je urče­na jen něko­li­ka nej­moc­něj­ším. Svět, kte­rým zmí­tá vál­ka, kde se rodi­če bojí o své chlap­ce, neboť jsou uná­še­ni, násled­ně označ­ko­vá­ní, aby bojo­va­li o svůj život.

Hlavní hrdin­kou je mla­dá Sefia, kte­rá poté, co je její otec bru­tál­ně zavraž­děn, se se svo­jí  tetou Nin sna­ží pře­žít – kra­dou, loví a skrý­va­jí se, pro­to­že Sefia má u sebe hra­na­tý před­mět zaba­le­ný v kůži, kte­rý lidé, co ji zavraž­di­li otce, chtě­jí zís­kat. Poté, co ji zajmou tetu, je Sefia odká­zá­na sama na sebe, musí v divo­či­ně pře­žít a skrý­vat se před lid­mi, kte­ří ji pro­ná­sle­du­jí. Sefii zají­má, proč chtě­jí ten před­mět, co skrý­vá v bato­hu? Proč unes­li tetu, proč zabi­li její­ho otce? A na tyto otáz­ky chce znát odpo­vě­di. Ale aby na to neby­la sama, jed­no­ho dne zachrá­ní chlap­ce s jizvou na krku, kte­rý zažil kru­té časy a nemlu­ví. Stávají se z nich par­ťá­ci, kte­ří spo­lu boju­jí za pře­ži­tí, oba mají důvod se scho­vá­vat.

Čtenář násled­ně zaží­vá různá dob­ro­druž­ství s obě­ma hrdi­ny, v pří­bě­hu je mno­ho odbo­ček a peri­pe­tií, kte­ré autor­ka pou­ži­la zřej­mě záměr­ně. V kni­ze se setká­te s pirá­ty, kouz­ly, magií, přá­tel­stvím, ale také osu­dem a jakým­si před­ur­če­ním.

Některé dějo­vé odboč­ky se ze začát­ku mohou zdát slo­ži­té, ale časem dosta­nou svůj smy­sl, proč je tam autor­ka zařa­di­la. Jen člo­věk se může hůř ori­en­to­vat, zda jde o sou­čas­nost, minu­lost či budouc­nost.

Ačkoli kni­ha je urče­na mlad­ším čte­ná­řům, roz­hod­ně to nezna­me­ná, že si ji s chu­tí nepře­čtou i čte­ná­ři star­ší. Kniha totiž obsa­hu­je napí­na­vý pří­běh a také pona­u­če­ní, ze kte­ré­ho se dá čer­pat v jakém­ko­li věku. Při čte­ní buď­te pozor­ní, pro­to­že na strán­kách se obje­vu­jí slo­va, kte­rá ve výsled­ku tvo­ří vzka­zy.

Velmi pěk­ná je obál­ka kni­hy, kte­rá je tvo­ře­na zla­ta­vý­mi tvr­dý­mi des­ka­mi. Kniha tedy upou­tá již na prv­ní pohled a to není její jedi­ný bonus. V kni­ze najde­te na urči­tých mís­tech i šedé strán­ky, kte­ré vyprá­ví pří­běh o posád­ce kapi­tá­na Rákose. Čtenář brzy pocho­pí, že tyto úryv­ky tam nejsou vlo­že­ny jen tak pro nic za nic, ale že vlast­ně sou­vi­sí s celým pří­bě­hem.

Ačkoli kni­ze lze občas vytknout dějo­vou slo­ži­tost, mís­ty mož­ná až nepře­hled­nost na to, že je urče­na pře­de­vším mla­dým čte­ná­řům, tak i přes ten­to nedo­sta­tek se jed­ná o pou­ta­vou a čti­vou kni­hu s ori­gi­nál­ním pří­bě­hem, kte­rý může zaujmout. Škoda je také více­mé­ně ote­vře­né­ho kon­ce, kde čte­nář čekal odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré se v prů­bě­hu kni­hy naský­ta­jí, odpo­vě­ze­no je jen na někte­ré z nich a to ješ­tě hod­ně okra­jo­vě. Jelikož se jed­ná o prv­ní díl tri­lo­gie, jed­ná se zřej­mě o záměr. Uvidíme tedy, jak se děj bude odví­jet v dal­ších dílech.


Autorka: Traci Chee

Nakladatelství: Fragment

Počet stran: 408

Žánr: fan­ta­sy

Hodnocení: 80 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, kde lze kni­hu také zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77518 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71634 KB. | 13.06.2024 - 23:33:10