Kritiky.cz > Recenze knih > Uvězněná královna

Uvězněná královna

iskari2
iskari2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rou, horňan­ku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magic­ké pou­to. Dívky spo­lu doká­žou mlu­vit beze slov a umí sdí­let své myš­len­ky a poci­ty. Když se dív­ky zlo­bí, jejich pou­to doká­že ničit - napří­klad roz­bí­jí zrca­dla či oken­ní tabu­le. Essie se však sta­ne smr­tel­ná neho­da a Roa najed­nou zůsta­ne sama... ale­spoň si to mys­lí. Ukáže se ale, že kvů­li jejich pou­tu nemoh­la sestři­na duše pře­jít na dru­hou stra­nu, a tak se zabyd­le­la v jes­třá­bo­vi a nadá­le sto­jí po boku své sest­ry. I když je jed­na z nich uvěz­ně­ná v pta­čím těle, dív­ky spo­lu mohou nadá­le komu­ni­ko­vat.

Aby Roa pomoh­la své­mu lidu, pro­vdá se za dra­čí­ho krá­le Daxe, jehož říše dlou­hé roky utis­ku­je Roin lid. Krátce po svat­bě jí její býva­lý snou­be­nec ozná­mí, že ví, jak by moh­la Essie vrá­tit nor­mál­ní život. Stačí, aby nožem Nebeské tka­dle­ny zabi­la krá­le, své­ho man­že­la, a vymě­ni­la jeho duši za tu Essiinu. Nejdřív se to Roe zdá snad­né, no když krá­le líp pozná, začí­na o svém odhod­lá­ní pochy­bo­vat.

Román Uvězněná krá­lov­na je dru­hým dílem série Iskari, kte­rou napsa­la kanad­ská spi­so­va­tel­ka Kristen Ciccarelli. Nenavazuje pří­mo na děj prv­ní kni­hy, prá­vě nao­pak, je „jen“ jejím vol­ným pokra­čo­vá­ním. Kromě nových postav zde ale dosta­ne pro­stor i něko­lik hrdi­nů, kte­ré zná­te z před­cho­zí­ho dílu, včet­ně prin­cez­ny Ashy, kte­rá taky sehra­je svou malou roli. Příběh je napsa­ný v er-formě a aby čás­ti ode­hrá­va­jí­cí se v minu­los­ti a ori­gi­nál­ní legen­dy lépe vynik­ly, jsou odli­še­ny šedým poza­dím. To vše dopl­ňu­je nád­her­ná mapa.

Roa je sym­pa­tic­ká hlav­ní hrdin­ka. Nejdřív je tro­chu uza­vře­ná a sou­stre­dí se pou­ze na to, jak pro svůj lid zajis­tit bez­pe­čí. Když zjis­tí o mož­nos­ti zachrá­nit svou sest­ru, začne se aktív­ně zapo­jo­vat do živo­ta kolem sebe a sna­ží se zís­kat co nej­víc infor­ma­cí, kte­ré by moh­la vymě­nit za nůž Nebeské tka­dle­ny. Základní dějo­vá lin­ka je tedy jas­ná - osvo­bo­ze­ní sest­ry. K tomu při­dej­te lás­ku, poli­tic­ké intri­ky a pro­myš­le­ný svět - a i když je roman­tic­ká lin­ka poměr­ně před­vi­da­tel­ná, je Uvěznená krá­lov­na výbor­ně napsa­nou young adult kni­hou s inte­li­gent­ní­mi hrdi­ny a zají­ma­vý­mi dějo­vý­mi zvra­ty, kte­rá potě­ší nejen fanouš­ky žán­ru.

 

Hodnocení: 100%

 

 

Iskari: Uvězněná krá­lov­na

Autorka: Kristen Ciccarelli

Originální název: The Caged Queen

Překlad: Petra Klůfová-Štechová

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 296


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70881 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71621 KB. | 16.06.2024 - 13:43:48