Kritiky.cz >

Zemřeš v další kapitole

Mělo to být rutin­ní vyšet­řo­vá­ní vraž­dy. Policistka Eva Dallasová, kte­rá je vyšet­řo­vá­ním pově­ře­na, ale obdr­ží tip z neče­ka­né­ho zdro­je - od autor­ky thrille­rů, kte­rá zlo­čin pozná­vá ze strá­nek vlast­ní kni­hy.... Read more »

Budu tě hledat, dokud tě nenajdu

Zdravotní sest­ra Emily se neče­ka­ně ocit­la v roli paci­ent­ky, a to jen něko­lik týd­nů po svém nástu­pu do nové prá­ce. Je z toho tro­chu ner­vóz­ní, ale uklid­ňu­je ji fakt, že má ope­ra­ci absol­vo­vat... Read more »

Uvězněná královna

Rou, horňan­ku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magic­ké pou­to. Dívky spo­lu doká­žou mlu­vit beze slov a umí sdí­let své myš­len­ky a poci­ty. Když se dív­ky zlo­bí, jejich pou­to doká­že ničit... Read more »

Říkali jí Tigřice z Forli

Caterina Sforza, dce­ra vévo­dy z Milána a man­žel­ka Girolama Riaria, vlád­ce Forli a Imoly, byla nej­od­váž­něj­ším váleč­ní­kem, jaké­ho rene­sanč­ní Itálie pozna­la. Vládla svým vlast­ním zemím, bojo­va­la ve svých vlast­ních bitvách a oddá­va­la se... Read more »

Má paní

Anglického krá­le Jindřicha VIII. urči­tě není potřeb­né před­sta­vo­vat - a to samé pla­tí i pro Annu Boleynovou, jeho dru­hou man­žel­ku. On byl nej­moc­něj­ší muž Anglie, výbuš­ný, ale cha­risma­tic­ký, sobec­ký i okouz­lu­jí­cí. Ona... Read more »

Jak velkou sílu má naděje?

Zdá se, že Matyldin život bude doko­na­lý. Nejenže pochá­zí z jed­né z před­ních a boha­tých syd­neyských rodin a živí se psa­ním člán­ků, ale navíc se bude brzy vdá­vat za per­fekt­ní­ho muže. Bradley je... Read more »

Nikomu by neublížil

Marion žije s domi­nant­ním bra­t­rem Johnem v roz­pa­da­jí­cím se domě po rodičích.Stará pan­na, kte­rá pořád spí s ply­šo­vým med­víd­kem, je na svém bra­t­ro­vi zce­la závis­lá. Dny trá­ví sta­ra­ním se o domác­nost, kte­rá je tak... Read more »

Ochutnávačka

Druhá svě­to­vá vál­ka se chý­lí ke své­mu kon­ci a v Berlíně pře­stá­vá být bez­peč­no. Proto se Magdini rodi­če roz­hod­nou, že svou dce­ru pošlou na ven­kov ke strý­co­vi a tetě. Tam se ale... Read more »

Naplní Iskari svůj osud?

Kdysi dáv­no si osa­mě­lý Božský Stařec stvo­řil dva spo­leč­ní­ky, Prvního vyro­bil z oblo­hy a duše a pojme­no­val ho Namsara. Byl to zla­tý hoch, kte­rý všu­de při­ná­šel smích a lás­ku. Druhá byla spo­leč­ni­ce stvo­ře­ná... Read more »

Zatímco spala, její život se změnil od základů

Doktorka Alex Taylorová sa pro­bu­dí při­pou­ta­ná na ope­rač­ním sto­le. Muž, kte­rý se nad ní sklá­ní, není lékař, a vol­ba, do kte­ré ji nutí, je nevý­slov­ně absurd­ní a kru­tá. Když Alex zno­vu... Read more »

Vzdálená řeka - kniha

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž,... Read more »

Strážkyně podsvětí - kniha

Pan s paní Emersonovou byli man­že­lé a momen­tál­ně se nachá­ze­li v Káhiře, na čemž neby­lo nic až tak div­né­ho, pro­to­že pan Emerson byl povo­lá­ním arche­o­log a navíc tam měli jis­tý zájem - syna.... Read more »

Odhalená tvář - kniha

Na uli­ci Lexington, stej­ně jako v celém širém oko­lí padal sníh. Byl pro­si­nec a lidé se hna­li za vánoč­ní­mi náku­py. Po ces­tě šel mla­dý, vyso­ký a štíh­lý muž, oble­če­ný do žlu­té­ho pláš­tě. Sice... Read more »

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní pokla­dů byla... Read more »

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

Kateřina Parrová byla už dvoj­ná­sob­nou vdo­vou. Žila na dvo­ře krá­le Jindřicha VIII. spo­lu se svou sestrou Nan, kte­rá byla vda­ná. Kateřina měla milen­ce, což by samo o sobě neby­lo nic... Read more »

Šarlatové kimono - kniha

Slunce se klo­ni­lo k zápa­du a v jed­nom malém dom­ku na veran­dě odpo­čí­val sta­řec a při­mhou­ře­ný­ma oči­ma se díval do slun­ka. Byl uvol­ně­ný a dýchal čis­tý vzduch, kte­rý kolem něj pole­to­val. Když si mys­lel,... Read more »

Učedník a válečný mág - kniha

Fletcher si při­pa­dal jako v prázd­no­tě. V pli­cích měl mra­zi­vé pále­ní a nedo­stá­va­lo se mu kys­lí­ku. V hla­vě si pře­hrá­val svo­je vzpo­mín­ky, když tu ho někdo vytáh­nul a on se koneč­ně mohl vol­ně nadech­nout.... Read more »

Střípek malachitu - kniha

Simon byl na zkouš­ce orchest­ru a cítil se dost pro­vi­ni­le. Nezvládal totiž už svo­je hra­ní, tak jako ostat­ní. Příčina byla jed­na - artri­ti­da. Momentálně byla pře­stáv­ka a ostat­ní čle­no­vé orchest­ru ode­šli... Read more »

Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle

Mladá Annabelle, pra­cu­jí­cí jako ošet­řo­va­tel­ka, je nuce­na utéct z Londýna do Paříže. Zde pozná­vá nejen svou tetu Aline, ale i malí­ře Henriho, do kte­ré­ho se zami­lu­je. Mladí lidé si uží­va­jí nejen... Read more »

Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha

Kniha je roz­dě­le­na na mno­ho pověs­tí, tak si uká­že­me pár z nich, aby čte­ná­ři vědě­li, na co se můžou těšit. První z pří­bě­hů je Benátčané a dra­ho­ka­my z hory Kudrum. Příběh vyprá­ví o dobách,... Read more »

Útěk za láskou - kniha

Emma sedí nor­mál­ně ve ško­le – je v matu­rit­ním roč­ní­ku – když tu najed­nou do tří­dy vtrh­ne dvou­me­t­ro­vý čer­noch Billy a začne jí nesmlou­va­vě dávat veš­ke­ré její věci do taš­ky, při­čemž... Read more »

Nerozlučný pár - kniha

Emily se zdá zno­vu noč­ní můra, ve kte­ré jí sží­ra­jí pla­me­ny. Pracovala dří­ve u poli­ce, dokud se nese­běh­ly ty osud­né udá­los­ti, kte­ré jí pře­vrá­ti­li život naru­by a už nic neby­lo jako... Read more »

Gustík Smutník a kradač lidí - kniha

Gustík Smutník je malý kluk, kte­rý žije ve stra­ši­del­ném čer­ném domě a jeho sou­se­dé ho pova­žu­jí za nej­ne­šťast­něj­ší­ho chlap­ce na svě­tě. Nikdo se s ním nepřá­te­lí, nikdo necho­dí na návště­vu, pros­tě... Read more »

Lumpík zachraňuje - kniha

Lumpík je roz­to­mi­lé malič­ké ště­ňát­ko, kte­ré žije se svou mamin­kou Daisy u Honzíkových pra­ro­di­čů. Honzík je malý kluk, kte­rý cho­dí sice do ško­ly, ale je vel­mi nepo­řád­ný a dá se říct,... Read more »

Patnáctý skandál - kniha

Lindsay je ser­žant­ka na poli­cii a momen­tál­ně si uží­vá mateř­ství, je totiž mamin­kou malič­ké Julie, kte­rou spo­lu s man­že­lem Joem milu­jí nade vše. Kromě toho mají doma i fen­ku Martu, jejž také... Read more »

Tanec bohů - kniha

Larkin se vel­mi těž­ce pohy­bo­val po domě, kde vlast­ně před chví­li pro­běh­la svat­ba. Ovšem ve stí­nu krve, zbra­ní a bitvy. Bitva pro­běh­la pro­ti démo­nům, kte­ří je napad­li. Jednalo se o vam­pý­ry –... Read more »

Naše paní doktorka - kniha

Laura se po psy­chic­kém kolap­su odstě­ho­va­la nebo lépe řeče­no, vza­la si dlou­ho­do­bé vol­no a zača­la žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé měs­teč­ko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co dělá.... Read more »

Predátor - kniha

Hector Cross se zne­na­dá­ní pro­bu­dil a měl pocit, že něco se děje, pros­tě že není všech­no, jak má být. Uviděl něco, co se blí­ži­lo k němu do lož­ni­ce. Mělo to šupi­ny... Read more »
Stránka načtena za 3,30574 s | počet dotazů: 203 | paměť: 47697 KB. | 16.06.2024 - 14:57:19