Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kruh 2 - A prej že už z tý studně nevyleze...

Kruh 2 - A prej že už z tý studně nevyleze...

kruh2001
kruh2001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je-li urči­tý film úspěš­ný a ješ­tě k tomu vše­mu kva­lit­ní, je napros­to logic­ké, že se tvůr­ci sna­ží osvěd­če­nou lát­ku roz­vrst­vit. V drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů se jed­ná o tzv. spurt vstříc odkry­té b(r)ance, tak­že jen výji­meč­ně se oko divá­ko­vo uko­jí na mate­ri­á­lu stej­ně tak hod­not­ném. To není nic nové­ho… Coby čás­teč­ně uspo­ko­ju­jí­cí se v této sou­vis­los­ti jeví ale­spoň sku­teč­nost, že tako­vé­to seque­ly nejsou vylo­že­ně tra­gic­ké, ale zkrát­ka jen o něco málo slab­ší, popř. stej­né (a tedy méně zají­ma­vé). Vyloženě zpac­ka­né pokra­čo­vá­ní, kde je špat­ně snad úpl­ně všech­no, není až tak hoj­ně frek­ven­to­va­ným aspek­tem vyčpě­lé­ho holly­wo­od­ské­ho byz­ny­su, avšak……avšak jed­nou za uher­ský rok se vyskyt­ne výjim­ka. A ta pak sto­jí za to.

Posledně vyťuka­nou větu je tře­ba chá­pat „v uvo­zov­kách“, pro­to­že prá­vě na zákla­dě tako­vých­to poči­nů vzni­ka­jí recen­ze, při jejichž psa­ní se musí autor vel­mi bed­li­vě kon­t­ro­lo­vat, aby nepře­kro­čil daný rating sluš­nos­ti.

První ame­ric­ký Kruh byl neod­dis­ku­to­va­tel­ně skvě­lý z něko­li­ka hle­di­sek. Pomineme-li fakt, že se jed­na­lo o důklad­ný pře­pis japon­ské­ho ori­gi­ná­lu (s mír­nou odboč­kou v  zakon­če­ní), pozůsta­ne nám v pamě­ti jen to pozi­tiv­ní. Citlivá režie Gora Verbinského, pří­běh zasa­ze­ný do vhod­ně depri­mu­jí­cí­ho a  deš­těm zkrá­pě­né­ho pro­stře­dí, plejá­da infark­to­vých scén, účel­ná kame­ra, zapa­ma­to­vá­ní hod­ný ústřed­ní hudeb­ní motiv, krás­ná Naomi Wattsová a v  nepo­sled­ní řadě i toli­ko pří­jem­ně nepří­jem­ná zele­no­še­di­vá sty­li­za­ce. První Kruh byl pros­tě „na výši“ a jeho zaslou­že­ný finanč­ní úspěch před­zna­me­nal nevy­hnu­tel­né. Vedle jis­té­ho pokra­čo­vá­ní pak i pokles pro­dej­nos­ti tele­viz­ních při­jí­ma­čů a vědo­mě smrsk­nu­tou kre­a­ti­vi­tu zámoř­ských tvůr­ců ve sna­ze nato­čit stej­ný (a při­tom jiný) film (ze zná­měj­ších tře­bas Gothika, kte­rá vymě­ni­la stud­nu za sto­do­lu, čer­no­vla­sou díven­ku za blon­dýn­ku apod. apod.).

Nebudu tan­co­vat oko­lo vaří­cí vody (navíc jsem úvod­ní­mi odstav­ci lec­cos pro­zra­dil), ale „nej­no­věj­ší ver­ze“ Kruhu se sku­teč­ně nepo­ved­la. Kdybych měl pou­žít něja­ké vhod­né při­rov­ná­ní, jímž bych obsah pře­de­šlé věty ješ­tě více zdů­raz­nil, z mých úst by vypadlo asi toto: kva­li­ta­tiv­ní pokles Ringu Two má hloub­ko­vé pro­por­ce macoš­ské pro­pas­ti.

Zavzpomínám-li na sta­ré časy a vyba­vím si atmo­sfé­ru, při níž jsem sle­do­val prv­ní díl, musím sym­bo­lic­ky uro­nit slzu. Tehdy jsem sko­ro nedý­chal, ukot­ve­ným zra­kem hltal ner­vy­drá­sa­jí­cí dění na obra­zov­ce a dlou­ho poté se i bál cho­dit tem­ný­mi míst­nost­mi. Když se pak na inter­ne­tu obje­vi­ly prv­ní stříp­ky z dvoj­ky a poslé­ze i dob­ře nahuš­tě­ný trai­ler, netr­va­lo mi dlou­ho, abych se v mži­ku zařa­dil mezi ty, co si od pokra­čo­vá­ní sli­bu­jí vyvo­lá­ní týchž děsi­vých poci­tů.

Dlouho se zdá­lo, že by se mohl opa­ko­vat stej­ný výsle­dek jako roku 2002 - nicmé­ně už po prv­ních zku­šeb­ních pro­jek­cích se tyto před­po­kla­dy roz­ply­nu­ly.

To, co bylo lid­mi za vel­kou lou­ží „zvěs­to­vá­no“, se konec­kon­ců i napl­ni­lo. Nutno dodat, že jsem díky toho neza­žil tak mohut­né zkla­má­ní jako tře­ba u sním­ku The Saw: Hra o  pře­ži­tí. Co je ale zvlášt­ní… ačko­liv jsem u dru­hé­ho dílu neza­evi­do­val tak vel­ké roz­hoř­če­ní jako u výše zmí­ně­né­ho titu­lu, s klid­ným svě­do­mím mohu říci, že je zna­tel­ně hor­ší. Jak už bylo řeče­no v  úvod­ním shlu­ku slov, seque­ly zpra­vi­dla opi­su­jí linii své­ho před­chůd­ce. Tady to ale pla­tí jen čás­teč­ně.

Rozhodně se nedá tvr­dit, že by se dru­hý Kruh nepo­kou­šel pro­hlou­bit jed­nič­kou nakous­nu­tý pří­běh. Ačkoliv jsem původ­ní japon­ské pokra­čo­vá­ní dopo­sud nezhléd­nul a nemo­hu tak posou­dit, nako­lik je ame­ric­ká ver­ze obo­ha­ce­něj­ší a ori­gi­nál okleš­tě­něj­ší, trou­fám si oce­nit sna­hu tvůr­ců „neod­vy­prá­vět to samé“. Odmyslíme-li si prv­ních pět minut fil­mu a zná­mou scén­ku s kaze­tou a sně­ží­cí tele­vi­zí, je divák kon­fron­to­ván s úpl­ně jiným mate­ri­á­lem, v němž se tu a tam obje­ví jis­tý odkaz a náznak něče­ho, co při­po­mí­ná onen „starý-dobrý“ Ring One. Bohužel… tvůr­ci pocho­du­jí ces­tou nato­lik nevy­šla­pa­nou, že lze jejich sna­že­ní srov­nat s vaře­ním polév­ky z  pou­ho­pou­hé vody.

Příběh dru­hé­ho dílu by se dal shr­nout pří­dav­ný­mi jmé­ny typu „hloupý, naiv­ní či drzý“. První Kruh byl zají­ma­vý a sil­ný záslu­hou své jed­no­du­chos­ti a na zákla­dě zdán­li­vě blbé his­tor­ky doká­zal sko­ro nemož­né – zís­kal si mili­ó­ny divá­ků. Zásadní roz­díl ve věro­hod­nos­ti zpra­co­vá­va­né­ho námě­tu lze spat­řit v  cel­ko­vém poje­tí. A tak jestli­že jsem se po  zhléd­nu­tí jed­nič­ky vyhý­bal video­půj­čov­ně a  rekor­dé­ru, nabyl respek­tu vstříc čer­ným hřeb­cům a  pře­stal zabí­jet mou­chy, po dvoj­ce se zce­la urči­tě neza­lek­nu návštěvy výbě­hu jele­nů v ost­rav­ské zoo a  dost mož­ná si i zapnu tele­vi­zi v době ztrá­ty sig­ná­lu.

Ano – pří­či­na toho vše­ho tkví v  krko­lom­ném vysvět­lo­vá­ní a ve sku­teč­nos­ti, že to nej­dů­le­ži­těj­ší bylo vměst­ná­no do prv­ní­ho dílu. Vzhledem k tomu, že dru­há část nava­zu­je s  urči­tou rezer­vou na konec úspěš­né­ho před­chůd­ce, nezbý­vá tvůr­cům nic jiné­ho než obra­cet naru­by to, co bylo řeče­no před tře­mi lety. Pravidlo, že vás smrt nedo­stih­ne, pokud vámi uči­ně­nou kopii zázna­mu zhléd­ne do týd­ne někdo jiný, se tady uka­zu­je jako znač­ně děra­vé a podob­ně zpo­chyb­ně­na je zde i role díven­ky s dlou­hý­mi čer­ný­mi vla­sy a s jackso­nov­sky bílou ple­tí. Nový Kruh je zby­teč­ně kom­pli­ko­va­ný a v  tou­ze při­blí­žit se dvou­ho­di­no­vé sto­pá­ži se pokou­ší o jakousi nepře­tr­ži­tou implan­ta­ci námoř­nic­kých spo­jů. Z pohle­du uvě­ři­tel­nos­ti je děj zauz­lo­ván nato­lik, že by si s ním nepo­ra­dil ani ten nej­zběh­lej­ší tka­nič­ko­vý expert.

Snímky jako Kruh sází pře­de­vším na atmo­sfé­ru, a pokud není ona „úzkost­li­vost“ vyvo­lá­na pří­bě­hem, při­chá­zí na řadu obra­zo­vá sty­li­za­ce, vhod­ná výpra­va atd. I zde však nastá­vá změ­na opro­ti jed­nič­ce a opět změ­na nega­tiv­ní. Děj se pře­sou­vá z  depri­mu­jí­cí beto­no­vé zástav­by do dře­vě­né­ho pří­moř­ské­ho měs­teč­ka (jed­na z  nej­zá­sad­něj­ších chyb) a stej­ně tak absen­tu­je vhod­né deš­ťo­vé poča­sí, zabar­ve­ní obra­zu do zele­né­ho odstí­nu a roz­pro­stře­ní děje do šir­ší­ho množ­ství loka­cí (film se po  vět­ši­nu času ode­hrá­vá prá­vě v onom měs­teč­ku, kte­ré je samo o sobě dost neza­jí­ma­vé). Pokles při­taž­li­vos­ti výpra­vy je logic­ky zřej­mý i v  čás­tech okou­ka­ných, a tedy v mís­tech, kde jsme už sta­nu­li v pře­de­šlém díle. Tam už nefun­gu­je vůbec nic. Ani samo­ú­čel­ně zha­sí­na­jí­cí žárov­ky…

Režisérský zmar a sna­ha vzkří­sit dob­ře zakon­če­ný mate­ri­ál se pro­je­vu­je i v par­ti­ích, kde svůj pro­stor dostá­va­jí počí­ta­čo­vý tri­ky. Speciální efek­ty pat­ří sice k tomu nej­pro­pra­co­va­něj­ší­mu, na co ve fil­mu nara­zí­te, ale pokud v jejich pou­ži­tí nalez­ne­te něja­ký jiný smy­sl než ten exhi­bič­ní, smek­nu před váma a veřej­ně při­znám svou tupost (vyjma scé­ny se stou­pa­jí­cí vodou).

Není tomu dáv­no, co jsme se na střed­ní ško­le uči­li, že správ­ná recen­ze má neje­nom zmi­ňo­vat to, co je v roz­po­ru s auto­ro­vým vku­sem, ale rov­něž i  něco pochvá­lit. Nicméně… ačko­liv bych se toho­to pra­vi­dla vel­mi rád držel, v tom­to pří­pa­dě je mi to napros­to zne­mož­ně­no. Ať pře­mýš­lím, jak pře­mýš­lím, nena­pa­dá mě ani jedi­ná věc, kte­rou bych mohl vyzdvih­nout. Je zde sice pár dob­rých leka­ček, jed­ná dob­rá zdr­hač­ka ze stud­ně, osvěd­če­ný hudeb­ní motiv a krás­ně vydě­še­ná Naomi Wattsová, ale to je málo.

Na film, kte­rý měl navá­zat na zlo­mo­vý americko-asijský horor, pro­kla­tě málo…


Podívejte se na hodnocení Kruh 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V Assassin's Creed Valhalla půjde vesnici postupně...13. října 2020 V Assassin's Creed Valhalla půjde vesnici postupně... V Assassin's Creed Valhalla půjde vesnici postupně vylepšovat. Ve vašem příbytku, do kterého se budete průběžně vracet na vás čeká kovář pro vylepšování zbraní, základna Skrytých, kde […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Titulky k Cruel Summer S02E03 - Bloody Knuckles31. října 2023 Titulky k Cruel Summer S02E03 - Bloody Knuckles V létě roku 1999 se o víkendové přespávačce na chatě Chambersových z Megan a Isabelly konečně stanou kamarádky. V létě roku 2000 se kvůli novým otiskům na vražedné zbrani podezření […] Posted in Titulky
  • Lokomotiva Tomáš - 5minutové pohádky17. června 2019 Lokomotiva Tomáš - 5minutové pohádky Zná to každý rodič, který svým dětem čte. Je kumšt najít tak akorát dlouhé pohádky – tak akorát dlouhé pro děti, a tak akorát dlouhé pro rodiče.  Zároveň jednoduché a srozumitelné, aby je […] Posted in Recenze knih
  • Maska zrcadla28. září 2006 Maska zrcadla - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě.   Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […] Posted in Filmové recenze
  • Square Enix oznámilo Life is Strange: True Colors. Ve hře...20. března 2021 Square Enix oznámilo Life is Strange: True Colors. Ve hře... Square Enix oznámilo Life is Strange: True Colors. Ve hře budeme hrát Alex Chen, která umí číst myšlenky. Na hře pracují autoři Life is Strange: Before the Storm ze studia Deck Nine. Life […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Richard Bachman - Dlouhý pochod26. května 2020 Richard Bachman - Dlouhý pochod Jen tak na vysvětlenou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho starý pseudonym), takže už jsme doma (mrk, mrk)?To máte tak když žijete v nějaké blíže neurčené americké totalitní […] Posted in Recenze knih
  • Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní20. července 2023 Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní Každá další kniha na toto téma je vydařenější. Tentokrát se dostáváme do světa jejich léčení, mluvy, magie… opět můžeme atmosféru nasát i skrze obrázky v knize. Více prostoru pak autor […] Posted in Knihovnička
  • #26 - Les Yeux Sans Visage (1960)2. září 2019 #26 - Les Yeux Sans Visage (1960) O tom, že jsou Francouzi v hororu dobří, jsme se už přesvědčili. "Les Yeux Sans Visage" jsou další ukázkou toho, že filmařská velmoc měla vždy co nabídnout. Les Yeux Sans […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Headhunter: The Assessment Weekend (2010)5. listopadu 2012 Headhunter: The Assessment Weekend (2010) Skupina studentů se vydává do polských lesů stmelit své vztahy a zajistit si pracovní místo u lukrativní firmy. Jejich výlet se však záhy změní v boj o vlastní přežití. Skupina […] Posted in Horory
  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02855 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71801 KB. | 03.03.2024 - 00:41:09