Kritiky.cz > Horory > Seed (2007)

Seed (2007)

rp Seed 2007.jpg
rp Seed 2007.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ne všech­ny fil­my Uwe Bolla jsou špat­né a Seed je toho důka­zem…

Když detek­tiv Bishop před časem dopa­dl nebez­peč­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha Seeda, kte­rý měl na svém kon­tě nesku­teč­ných 666 obě­tí, mys­lel si, že už od něj bude jed­nou pro­vždy pokoj. Psychopat měl sice těž­ké dět­ství, ale to neo­mlou­va­lo jeho bru­tál­ní cho­vá­ní a nespo­čet mrtvých, kte­ré mučil, zoha­vo­val a při zatý­ká­ní ješ­tě sta­čil zabít pět poli­cis­tů, než jej detek­tiv zatkl. Nyní měl být koneč­ně Seed popra­ven na elek­tric­kém křes­le, ale ani přes něko­lik poku­sů, se to nepo­da­ři­lo a tak jej ředi­tel věz­ni­ce nechal v tichos­ti pohřbít zaži­va. Což byla nej­hor­ší chy­ba jeho živo­ta. Sériový vrah se doká­zal dostat ven, pomstít se a uprch­nout. Rozpoutal novou vlnu vražd a v ohro­že­ní se oci­tá nejen detek­tiv Bishop ale i jeho rodi­na…Režie: Uwe Boll

Rok výro­by: 2007

Délka: 90 min

Země: Kanada

 

Hrají:

Michael Paré...(detektiv Matt Bishop)

Will Sanderson...(Max Seed)

Thea Gill...(Sandra Bishop)

Jodelle Ferland...(Emily Bishop)

Ralf Moeller...(Warden Arnold Calgrove)

Don S. Davis...(Davis)

...a dal­ší


Bývaly doby, kdy byl Uwe Boll v mém pod­vě­do­mí zaška­tul­ko­ván jako nej­hor­ší reži­sér. Viděl jsem něko­lik jeho fil­mů a byla to jed­na vět­ší srač­ka než dru­há. Obyčejná prač­ka peněz a zprz­ně­ní něko­li­ka počí­ta­čo­vých her. Pak jsem ale od něj viděl i něko­lik vcel­ku sluš­ných kous­ků a můj názor se za ty roky změ­nil. Dnes už vím, že je ješ­tě celá řada mno­hem hor­ších reži­sé­rů. A zrov­na Seed pat­ří mezi jeho lep­ší fil­my.

 

Ani zde to sice není žád­ná slá­va, ale dá se tu nara­zit na něko­lik vcel­ku zda­ři­lých scén. Úvodní zábě­ry z muče­ní a sta­ho­vá­ní zví­řat pohnou žalud­kem nejed­no­mu divá­ko­vi, stej­ně tak i trýz­ně­ní zví­řat, bato­le­te a ženy ve skle­pe­ní pod domem samot­né­ho psy­cho­pa­ta. Hned poté při­jde zátah a zatče­ní séri­o­vé­ho vra­ha, dopl­ně­né o postup­né vyvraž­dě­ní poli­cis­tů. Nějaké to gore, krev, ponu­rá atmo­sfé­ra – to vše jsou plu­so­vé body. Škoda, že si to divák nevy­chut­ná v plné krá­se, pro­to­že se vše natá­če­lo s mini­mem osvět­le­ní. Tím se však Boll sna­žil zamas­ko­vat ostat­ní nedo­stat­ky, jako byla tře­ba nepří­liš zda­ři­lá kame­ra.

 

Po nepo­da­ře­né popra­vě a násled­ném pocho­vá­ní zaži­va, při­chá­zí pár dal­ších mor­dů, muče­ní ženy v kuchy­ni – to bylo dob­ré tak do polo­vi­ny, pro­to­že finál­ní úde­ry a zne­tvo­ře­ní obli­če­je už bylo digi­tál­ně upra­ve­no a bylo to poznat na prv­ní pohled. Samotný bru­tál­ní závěr, jo to už byla tako­vá třeš­nič­ka na dor­tu. Hlavní zápo­rák byl dob­ré hova­do, Michael Paré si rov­něž neve­dl vůbec špat­ně, tak­že já v koneč­ném hod­no­ce­ní Seeda vidím, jako prů­měr­ný kou­sek, kte­rý urči­tě sto­jí za pozor­nost.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32780 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71603 KB. | 20.06.2024 - 13:57:02