Kritiky.cz > Speciály > Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera

Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera

RR7Spec
RR7Spec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Během pro­duk­ce Rychle a zbě­si­le 7 zasáh­la v lis­to­pa­du 2013 tragé­die a naše rodi­na ztra­ti­la milo­va­né­ho otce, syna a bra­t­ra a svět ztra­til skvě­lé­ho pří­te­le a kole­gu – talen­to­va­né­ho a lidu­mil­né­ho: Paula Walkera. Ti, kte­ří měli to štěs­tí, že s Paulem pra­co­va­li v pěti fil­mech série Rychle a zbě­si­le, sdí­le­li žal všech, jejichž živo­ty zasá­hl, ať už na obra­zov­ce nebo mimo ni. Ta ztrá­ta byla zni­ču­jí­cí.

Producent Moritz, kte­rý stál spo­lu s Dieselem, Brewsterem a Rodriguez po boku Walkera od počát­ku své kari­é­ry, tu dobu při­bli­žu­je: „Po tra­gic­kém odcho­du naše­ho kama­rá­da a kole­gy Paula jsme hod­ně dis­ku­to­va­li o tom, že tenhle film zasta­ví­me a nedo­kon­čí­me. Po něja­ké době nám došlo, že Paul by chtěl, abychom to dodě­la­li. S Vinem jsme o tom mlu­vi­li a shod­li jsme se, že musí­me udě­lat vše pro to, abychom to pro Paula udě­la­li. Museli jsme pokra­čo­vat ne navzdo­ry tomu, co se sta­lo, ale prá­vě pro­to. Je v tom hlu­bo­ký respekt k tomu, kdo byl Paul jako člo­věk, jako otec a jako pří­tel a my nedá­me nikdy na obra­zov­ku nic, co by ten­to obraz ohro­zi­lo.“

„A potom jsme zača­li řešit, jak může­me fak­tic­ky Rychle a zbě­si­le 7 dokon­čit,” pokra­ču­je pro­du­cent. „Většinu fil­mu jsme nato­či­li s Paulem, ale pře­mýš­le­li jsme, jak to sku­teč­ně celé udě­lá­me. Nakonec díky nepo­u­ži­tým zábě­rům, kte­ré jsme měli k dis­po­zi­ci z před­cho­zích fil­mů a díky vyu­ži­tí nové tech­no­lo­gie jsme byli schop­ní dokon­čit film inspi­ro­va­ný Paulovým duchem a dopřát jemu a jeho nej­zná­měj­ší posta­vě fan­tas­tic­ké fil­mo­vé roz­lou­če­ní. Tento film je potvr­ze­ním jeho odka­zu.“

Diesel mlu­ví jmé­nem svých kole­gů a fil­mo­vé­ho štá­bu, když vysvět­lu­je, proč musí být Rychle a zbě­si­le 7 doko­na­lou osla­vou Walkerova živo­ta: „Paul byl jako můj bra­tr. Vztahy mezi touhle fil­mo­vou rodi­nou jsou hlu­bo­ké a důle­ži­té, a naše posta­vy by pro sebe udě­la­ly coko­liv. Ta rodin­ná pod­po­ra a soudrž­nost, kte­rá exis­tu­je ve fil­mu, se s námi pře­ná­ší i mimo plát­no. S tím­to fil­mem dostá­vá celý svět mož­nost cítit se sou­čás­tí naší rodi­ny.”

Za las­ka­vé pomo­ci bra­trů Paula Walkera, Caleba a Codyho Walkerových, kte­ří se uvo­li­li za Paula ve fil­mu zasko­čit, se jeho posled­ní vystou­pe­ní na obra­zov­ce sta­lo sku­teč­nos­tí.

Chris Morgan, kte­rý na pří­běh dohlí­ží od Tokijské jízdy, shr­nu­je pýchu týmu na Rychle a zbě­si­le 7 a jeho tou­hu umož­nit fanouškům napl­ňu­jí­cím způ­so­bem vzpo­me­nout a osla­vit Walkera: „Ztratit čle­na rodi­ny upro­střed natá­če­ní bylo napros­to zni­ču­jí­cí. Ale jsem oprav­du pyš­ný na tu schop­nost semknout se a spo­jit síly, abychom dokon­či­li film tak úžas­ným způ­so­bem. Vím, to by se Paulovi oprav­du líbi­lo.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37720 s | počet dotazů: 242 | paměť: 71863 KB. | 14.07.2024 - 06:26:17