Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti

200505101920 zakon
200505101920 zakon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co se škád­lí­vá, škád­lí­vá se tak dlou­ho, až se to rádo mívá. Asi tak by se dal veli­ce struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Zákon při­taž­li­vos­ti. Taky by se moh­lo pou­žít poře­ka­dlo o pro­ti­kla­dech, kte­ré se při­ta­hu­jí.

Audrey (Julianne Moore) and Daniel (Pierce Brosnan) jsou oba roz­vo­do­ví práv­ní­ci, oba hod­ně dob­ří a oba si mys­lí, že prá­vě ona/on je ten nej­lep­ší. Ani jeden nemá přítele/přítelkyni. Alespoň potud podo­ba obou hlav­ních hrdi­nů. Každý jsou však z tro­chu jiné­ho těs­ta. Audrey je poně­kud upja­tá a zása­do­vá. Pracuje v moder­ní práv­nic­ké fir­mě. Tak nějak by si člo­věk před­sta­vo­val úspěš­né­ho práv­ní­ka.

Oproti ní je Daniel na prv­ní pohled II. práv­nic­ká kate­go­rie. Věčně vypa­da­jí­cí jako „když ho vytáh­ne krá­vě z huby“, malič­ká kan­ce­lář, ve kte­ré není přes vše­chen nepo­řá­dek k hnu­tí. Hned na dru­hý pohled je však jas­né, že není o nic míň hla­va ote­vře­ná než Audrey. Z jejich spo­leč­ných soud­ních pro­ce­sů, ve kte­rých se to jen hemží osob­ní­mi a pro­fe­si­o­nál­ní­mi úto­ky, vstá­va­jí soud­cům vla­sy na hla­vě.

Ale! To by se film nesměl jme­no­vat tak, jak se jme­nu­je, aby se i tihle dva živlo­vé neda­li dohro­ma­dy. Od začát­ku je vám jas­né, proč je tam celá ta demon­stra­ce jejich roz­díl­ných nátur. A nebu­de­te na pochy­bách, kam celá ta „kome­die“ spě­je.

Ad kome­die. Nejvtipnější na celém fil­mu mi při­pa­dá mat­ka Audrey v podá­ní Frances Fischer, kte­rou zná­me např. z fil­mu Dům z pís­ku a mlhy nebo jako nerud­nou mat­ku z vel­ko­fil­mu Titanic. Ačkoli Sáře již dáv­no bylo -náct i –cet vypa­dá díky všem plas­ti­kám, die­tám a cvi­če­ní lépe než její dce­ra. A nejen­že vypa­dá, ona i mla­dě uva­žu­je. Sára sice mno­ho pro­sto­ru ve fil­mu nedo­sta­la, vždy když se na plát­ně obje­ví, je vese­lo.

Celkově vza­to je Zákon při­taž­li­vos­ti film, u kte­ré­ho se spíš sem tam pou­smě­je­te, než že bys­te se řácha­li od začát­ku do kon­ce. Neříkám, že je to špat­ně… Představitelé hlav­ních rolí si jsou rov­no­cen­ný­mi part­ne­ry a hlav­ně díky nim má film šťá­vu. Pierce Brosnan je opro­ti své­mu Jamesi Bondovi o chlup méně ele­gant­ní a galant­ní, přes­to ane­bo prá­vě pro­to však své fanyn­ky opět potě­ší.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Laws of Attraction
Režie: Peter Howitt
Scénář: Aline Brosh McKenna, Robert Harling
Hudba: Ed Shearmur
V hlav­ních rolích: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Frances Fischer
Délka: 90 minut


Podívejte se na hodnocení Zákon přitažlivosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78279 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71726 KB. | 28.02.2024 - 16:18:49