Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Láska na kari - Šikovný indický kuchař Hassan Haji umí sice uvařit skvěle indická jídla, ale ve Francii musí začít od nuly.

Láska na kari - Šikovný indický kuchař Hassan Haji umí sice uvařit skvěle indická jídla, ale ve Francii musí začít od nuly.

LaskaNaKari1
LaskaNaKari1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na ces­tě k pozná­ní fran­couz­ských spe­ci­a­lit mu pomá­ha­jí sta­ré kuchař­ské kni­hy a pod­po­ru nachá­zí i v mla­dé kuchař­ce Marguaritě, kte­rá pra­cu­je v kon­ku­renč­ní restau­ra­ci mada­me Mallory. Jenže pro­vo­zo­vat ve Francii restau­ra­ci není pro cizin­ce vůbec jed­no­du­ché. Francouzská kuchy­ně je vyhlá­še­ná po celém svě­tě a pro maji­te­le restau­ra­cí je nej­vět­ším uzná­ním zís­kat Michelinskou hvězdu. Tohle oce­ně­ní sice Hassan nezná, ale doká­že pocho­pit, že když chce doká­zat své kuchař­ské kva­li­ty, nemů­že zís­kat nové zákaz­ní­ky způ­so­bem, kte­rý se osvěd­čil v Indii. A jest­li jde madam Mallory o dal­ší hvězdu pro její restau­ra­ci, pak Hassan chce doká­zat, že ve svém obo­ru roz­hod­ně není žád­né „béč­ko“. Co se jiní léta prac­ně učí, on sta­čí rych­le nastu­do­vat a osl­ní nejen Marguarity, ale i přís­nou a upja­tou mada­me Mallory. Tahle madam se sice tvá­ří téměř kyse­le, ale dob­ré kucha­ře doká­že poznat. A tak se kari postup­ně pro­sa­dí i ve vyhlá­še­né fran­couz­ské kuchy­ni. A v roman­tic­kém kon­ci fil­mu dojde i na tu lás­ku z titu­lu fil­mu.

LaskaNaKari2Scénář fil­mu napsal Steven Knight pod­le kni­hy The Hundred-Foot Journey od Richarda Moraise. Kniha je popu­lár­ní a úspěš­ně se pro­da­la v 29 zemích svě­ta. Příběh indic­ké­ho kucha­ře, kte­rý se svou rodi­nou zkou­ší uspět s exo­tic­kou kuchy­ní v tra­dič­ním pro­stře­dí Francie, může být pro čte­ná­ře láka­vý nabíd­kou kuchař­ských recep­tů a úprav pokr­mů z odliš­ných kul­tur. Na láka­vé téma, kte­ré nevy­ža­du­je moc nákla­dů na výpra­vu a svým způ­so­bem je šetr­ný i k poža­dav­kům na her­ce, vsa­dil i reži­sér Lasse  Hallström, kte­rý si už ově­řil svým před­cho­zím fil­mem Čokoláda, že jíd­lo doká­že půso­bit výtvar­ně a spo­lu s jíma­vým pří­bě­hem divá­ky oslo­ví. Jenže film Čokoláda měl kro­mě uve­de­ných plu­sů ješ­tě něco navíc. Byla to zvlášt­ní kom­bi­na­ce tajem­ných názna­ků, včet­ně humor­ných i jíma­vých scén, kte­ré jed­no­du­chý pří­běh pone­chá­va­li poo­tevře­ný pro dotvo­ře­ní dle fan­ta­zie divá­ka. Film Láska na kari si na žád­né tajem­no nehra­je a schá­zí mu jed­no­tí­cí styl vyprá­vě­ní. Konkurenční restau­ra­ce se odli­šu­jí nejen jídel­níč­kem a způ­so­bem úpra­vy jídel, ale také vyba­ve­ním a cho­vá­ní per­so­ná­lu. To je správ­né, ale přes­to půso­bí část, kdy se indic­ká rodi­na roz­hod­ne pro zakou­pe­ní used­los­ti a její pro­mě­nu ve sty­lo­vou indic­kou kuchy­ni, nevě­ro­hod­ně a sty­li­zo­va­ně. Nějak pra­po­div­ně kom­bi­no­va­né jsou ve fil­mu scé­ny klid­né a emoč­ně pod­bar­ve­né se scé­na­mi komic­ký­mi. Také pro­mě­na cho­vá­ní madam Mallory pro­běh­ne tak rych­le, že jsem nepo­cho­pi­la, kam se její před­cho­zí nená­vist ke kon­ku­ren­ci najed­nou vytra­ti­la. Každopádně pří­běh dopad­ne dob­ře a hlav­ní hrdi­no­vé obsto­jí v kon­ku­ren­ci i vůči svým bliž­ním. Žádné dra­ma ani hlu­bo­ké myš­len­ky se neser­ví­ru­jí a šikov­ní kucha­ři se vždy domlu­ví.

Ve fil­mu se výraz­ně pro­sa­zu­jí dvě herec­ké dvo­ji­ce. Mladého kuchař Hassana hra­je Manish Dayal, kte­rý půso­bí pla­še a uza­vře­ně. Je to tako­vý roman­tic­ký milov­ník, kte­rý vypa­dá v kuchyň­ském dob­ře, ale jeho tou­hu za pro­fes­ním úspě­chem jsem mu obtíž­ně věři­la. Herecký výraz­něj­ší byla Charlotte Le Bon v roli Marguerite.  Její výraz­né oči ale­spoň tro­chu oži­vi­ly jinak stro­hé dia­lo­gy.  Proti mla­dé dvo­ji­ci zaží­na­jí­cích kucha­řů se herec­ky výraz­ně­ji pro­sa­di­la dvo­ji­ce Helen Mirren v roli madam Mallory a Om Puri v roli otce rodi­ny. Zkušenosti a více pro­myš­le­né­ho tex­tu pomoh­ly obě­ma her­cům zahrát své posta­vy razant­ně a s mír­ným nad­hle­dem. A přes­to­že je LaskaNaKari3Helen Mirren výraz­ně zná­měj­ší a uzná­va­něj­ší hereč­kou, mě osob­ně zau­jal víc  Om Puri. Vypadalo to, že ho role bavi­la ze všech her­ců nej­víc a pěk­ně si ji užil.

Ačkoliv je ve fil­mu kro­mě pří­bě­hu mla­dé­ho Hassana nastí­ně­na i pro­ble­ma­ti­ka imi­gran­tů nebo fran­couz­ská zatí­že­nost na hod­no­ce­ní hvězda­mi Michelin, nema­jí tvůr­ci ambi­ce tyto pro­blémy nějak roze­bí­rat natož řešit. Rasisticky pod­bar­ve­ný útok na indic­kou restau­ra­ci se ani nevy­šet­řu­je a za všech­ny hod­né Francouze se obě­tu­je madam Mallory. Ale nechám už kri­tic­ký tón vypr­chat a pochvá­lím auto­ry za pro­fe­si­o­nál­ně odve­de­nou prá­ci a sna­hu vyprá­vět pří­běh, ve kte­rém je víc roman­ti­ky, než odraz oprav­do­vé­ho živo­ta. A také musím podě­ko­vat auto­rům za inspi­ra­ci, jaká jíd­la bych moh­la v něja­ké indic­ké restau­ra­ci ochut­nat, i když to asi nebu­de vařit skvě­lý kuchař Hassan.

Hodnocení: 55 %Podívejte se na hodnocení Láska na kari na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Muž na laně - 7/102. března 2016 Muž na laně - 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi které patří například Forrest Gump, Návrat do budoucnosti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlavní roli. […] Posted in Filmové recenze
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […] Posted in Filmové recenze
  • Kevine?!14. června 2022 Kevine?! Posted in Komiks
  • Survivor (1999)14. prosince 2018 Survivor (1999) Jak se vlastně objevil život na naší planetě? Co když je stvoření člověka jen rafinovaným plánem mimozemské civilizace, která s ním má vlastní plány?  Osazenstvo […] Posted in Horory
  • Drive My Car14. ledna 2023 Drive My Car 7,5/10 – Asi o mně po tomto hodnocení řeknete, že nejsem dostatečně umělecká duše, nýbrž jen prašivý konzument bum-prásk obsahu, ale 3 hodiny popojíždění z místa na místo, koukání na […] Posted in Krátké recenze
  • Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump9. listopadu 2020 Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump Prosťáček Forrest Gump (Tom Hanks), typický obyčejný muž od dětství dělal, co se mu řeklo. Do života si tak odnesl několik ponaučení své pečlivé maminky (Sally Field) a osvědčené pravidlo, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atroz (2015)14. listopadu 2021 Atroz (2015) Mexická poloamatérská zvrácenost, plná mučení, znásilňování a vraždění určená jen pro specifické publikum…Dojde k nehodě s následkem úmrtí, při které je přejeta autem […] Posted in Horory
  • Jian gui (2002)4. března 2017 Jian gui (2002) Navrácení zraku mělo být pro mladou Mun požehnáním. Bohužel pro ní však sebou přineslo i hrůzný úděl předchozí majitelky... Mladá dívka Mun která v útlém dětství přišla o zrak, […] Posted in Horory
  • 189918. listopadu 2022 1899 Nový seriál od šikovného Barana bo Odara tvůrce úspěšného Dark a skvělého filmu Who Am I: žádný systém není bezpečný je slušným mystery thrillerem, ale objev roku, přepisování […] Posted in Krátké recenze
  • Ostrov – Recenze – 50 %5. února 2023 Ostrov – Recenze – 50 % Režisér a scenárista Rudolf Havlík uvedl loni do kin hned dva své filmy – fantaskní komedii plnou obludných stereotypů Po čem muži touží 2 a dějově vyprázdněnou fádní romanci Prezidentka – […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53423 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72081 KB. | 16.04.2024 - 18:54:05