Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.

Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.

Hulk
Hulk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někdy si oprav­du naiv­ně mys­lím, že veřej­né míně­ní nemá prav­du a že když se na film podí­vám sám, budu z něho mít mno­hem lep­ší pocit, než měli ostat­ní. Jenže někdy to pros­tě není prav­da. Film „Hulk“ je toho jed­no­znač­ným důka­zem. Když jsem jej sle­do­val, říkal jsem si, jest­li i Stan Lee v něj vlo­žil tako­vou důvě­ru a jest­li se mu výsle­dek líbil. Jack Kirby se ale dle mého musel obra­cet v hro­bě.

Ani ten Hulk nevypadá moc dobře.

Hulk je jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav, kte­ré byly v komik­so­vém uni­ver­su stvo­ře­ny. Pravda, není to posta­va úpl­ně ori­gi­nál­ní, pře­ce jen para­le­la s dok­to­rem Jekyllem a panem Hydem je více než jas­ná, ale přes­to se jed­ná o posta­vu, kte­rá má obrov­ský poten­ci­ál. Myslím, že to pocho­pil hlav­ně Mark Millar, když vytvo­řil své „Ultimates“. Když se v nich dok­tor Banner pro­mě­ní v Hulka, tak to není jen něja­ký zlo­br, ale ato­mov­ka s huma­no­id­ní­mi tva­ry. Ničí a nic jí nedo­ká­že zasta­vit. „Hulk“ v pro­ve­de­ní Anga Lee a jeho scé­náris­tů je jiný, více... main­stre­a­mo­vý.

Rozhodně to není Nolteho životní role.

Docela chá­pu, o co se Ang Lee sna­žil. Chtěl vytvo­řit film, kte­rý bude maxi­mál­ně odka­zo­vat na to, odkud pochá­zí, tedy na komiks. Už jen pří­tom­nos­ti Stana Leeho nebo Lou Ferringa, kte­rý hrál Hulka v ame­ric­kých seri­á­lech v 70. i 90. letech (i když ve dru­hém seri­á­lu jen hla­so­vě) mlu­ví za sebe. Rozumím tomu, komiks je v Americe milo­va­ný. Jenže Ang Lee, což tak nějak není rodi­lý Američan, se poku­sil jít dál. Vložil do fil­mu pane­ly. Skutečně obraz je vel­mi čas­to roz­dě­lo­ván na men­ší okna, podob­ně jako tomu bylo napří­klad v seri­á­lu „24 hodin“. Ani tam se mi to dva­krát neza­mlou­va­lo, ale oukej, to byl tele­viz­ní seri­ál, navíc to mělo smy­sl. V „Hulkovi“ to vypa­dá pros­tě div­ně.

Klidně by to mohl být i Peter Parker.

Když jsem se na „Hulka“ díval, neu­stá­le jsem si říkal, jest­li to oprav­du mys­le­li váž­ně a vyšel jim z toho tako­vý paskvil, kde i Nick Nolte vypa­dá pří­šer­ně – ne, že by jinak vypa­dal jako něja­ký kra­sa­vec, ale herec to není špat­ný – ane­bo zůstá­va­la dru­há mož­nost. Ang Lee měl celou dobu v úmys­lu nato­čit paro­dii žán­ru a udě­lat si z „Hulka“ sran­du. Jenže pokud by sle­do­val tenhle neušlech­ti­lý cíl, proč se u toho člo­věk neza­smě­je? Film je nesku­teč­ně před­ví­da­tel­ný, struk­tu­ro­va­ný jako ty nej­hor­ší komiksy, kde vám je dopře­du jas­né, kdo je sku­teč­ný haj­zl. Hodně se tu dá na efek­ty, pro­to­že tohle taky ke komik­su pat­ří. Postavy jsou plo­ché a neza­jí­ma­vé. To je taky komiks, bohu­žel. Jo, a Eric Bana neu­mí hrát, ale s tím se nic moc dělat nedá.

Jennifer Connelly si takový film nezasloužila.

Ang Lee vzdal hold komik­so­vé­mu hrdi­no­vi tím, že namí­chal koktejl neza­jí­ma­vých postav, oko­ře­nil to sla­bým sci-fi, najal poměr­ně dob­ré her­ce, vždyť ani Jennifer Connelly není něja­ká dru­há liga, a hodil je do dění tak dogma­tic­ké­ho, nená­pa­di­té­ho, bez jaké­ho­ko­li cíle a smys­lu, že se v tom všich­ni napros­to ztra­ti­li. O čem ten film byl? O Hulkovi pře­ce! A tohle je tak jedi­ná odpo­věď, kte­rou dosta­ne­te. Edward Norton mož­ná ode­psal film „Neuvěřitelný Hulk“, kde si zahrál titul­ní­ho zele­ná­če, ale ve srov­ná­ní s tímhle je to pořád geni­ál­ní dílo.

Hodnocení: 30%Podívejte se na hodnocení Hulk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Frank 2

Úplně bych s vámi nesou­hla­sil, tako­vá hrůza za jakou ten­to film ozna­ču­je­te to není. Dle mého názo­ru je hlav­ní chy­ba v tom, že v tom­to fil­mu nemá Hulk pořád­né­ho rov­no­cen­né­ho pro­tiv­ní­ka a sou­pe­ře aby se moh­la na kon­ci vybo­jo­vat pořád­ně epic­ká bitva.
Je mož­né, že nejsem zce­la objek­tiv­ní, pro­to­že Hulk je má nej­ob­lí­be­něj­ší posta­va z Marvelu ale váž­ně bych ten­to film neza­tra­co­val.
V čem Vám ale musím dát za prav­du je to roz­dě­lo­vá­ní obra­zu do víc oken, podob­ně jako v Balovi III. No ješ­tě že se to neu­ja­lo, je to nepře­hled­né a divák má ako­rát ve všem bor­del.

Frank 2

* opra­vu­ji pře­klep mys­lel jsem Blade III.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34920 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72419 KB. | 24.05.2024 - 12:12:30