Kritiky.cz > Horory > Area 51 (2015)

Area 51 (2015)

rp Area 51 28201529.jpg
rp Area 51 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oren Peli moc dob­ře věděl, proč s vydá­ním toho­to fil­mu tolik otá­lel. Když už ho doto­čil o šest let dří­ve…


Poté co Reid záhad­ně zmi­zel během večír­ku, aby se násled­ně za pár hodin nevy­svět­li­tel­ně obje­vil upro­střed sil­ni­ce a trpěl čás­teč­nou ztrá­tou pamě­ti, se spo­leč­ně se svý­mi kama­rá­dy Benem a Darrinem roz­hod­nou vydat do zaká­za­né­ho vlád­ní­ho úze­mí nazva­né­ho Oblast 51. Hodlají zde taj­ně nato­čit doku­ment a odha­lit všech­na tajem­ství, kte­ré se v pod­zem­ních pro­sto­rách skrý­va­jí před veřej­nos­tí. Dopomoci jim k tomu má dív­ka Jelena, jejíž otec tam pra­co­val a byl údaj­ně zabit lid­mi z Oblasti 51. Na to co tam na ně čeká, však ani při své nej­buj­něj­ší fan­ta­zii pros­tě neby­li při­pra­ve­ni…


Český název: Oblast 51

Režie: Oren Peli
Rok výro­by: 2015
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Reid Warner...(Reid)
Ben Rovner...(Ben)
Darrin Bragg...(Darrin)
Jelena Nik...(Jelena)
...a dal­ší


Oren Peli si pros­tě nedá pokoj. Paranormal Activity mu dopo­moh­ly k tomu, aby se nesma­za­tel­ně zapsal do pod­vě­do­mí divá­ků a on toho hod­lal nále­ži­tě vyu­žít. Tomu se samo­zřej­mě nedi­vím, stej­ně jako tomu že byl ten­to film nato­če­ný již v roce 2009, ale na veřej­nost se dostal až v roce 2015. The Blair Witch Project odstar­to­val doslo­va found foo­tage mánii a kaž­dý rok vzni­ka­la celá řada těch­to fil­mů, v nichž má hlav­ní slo­vo ruč­ní kame­ra. Já nikdy nebyl a ani nebu­du fan­dou toho­to horo­ro­vé­ho sub­žán­ru, přes­to­že jsem v něm nara­zil na něko­lik doce­la pove­de­ných kous­ků. Takže ješ­tě před­tím než doslo­va „zprznil“ Černobyl a Pripjať, se Oren Peli zamě­řil na dal­ší „zaká­za­nou oblast“ ten­to­krát zná­mou pod čís­lov­kou 51.
Diváci jsou doslo­va nuce­ni pře­tr­pět spo­leč­nost třech nýman­dů, kte­ří nás nejen záso­bu­jí zápla­vou nud­ných dia­lo­gů, ale sna­ží se být i trap­ně humor­ní. Místo pořád­né akce a stup­ňu­jí­cí­ho napě­tí se tvůr­ci spo­ko­ji­li s hro­ma­dou rádo­by auten­tic­kých roz­ho­vo­rů s lid­mi, kte­ří buď­to žijí neda­le­ko Oblasti 51, nebo se o ní sami zají­ma­jí. Což vět­ši­nu lidí i mne samot­né­ho spí­še uspá­va­lo, než abych z toho měl něja­ký hlub­ší pro­ži­tek. Po vstu­pu do pod­zem­ní­ho kom­ple­xu a kata­komb cho­deb se to malin­ko zlep­ši­lo a zare­gis­tro­val jsem asi tři-čtyři momen­ty, kdy se koneč­ně o slo­vo při­hlá­si­la i jakž­takž sne­si­tel­ná atmo­sfé­ra. To však bylo dost málo na to, aby se vylep­ši­la cel­ko­vě mizer­ná kva­li­ta fil­mu.
Area 51 mi tak ve finá­le téměř nic neda­la. Tedy kro­mě dvou tře­tin abso­lut­ní nudy a zají­ma­vé pěti­mi­nu­tov­ky. Ta trha­vá kame­ra mi navíc dost lez­la na ner­vy, stej­ně jako naše ústřed­ní čtve­ři­ce. Nikdy více…


Hodnocení:
20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29957 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71573 KB. | 14.06.2024 - 00:55:20