Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ďáblův advokát

Ďáblův advokát

DANahl
DANahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Označení horror je pro tenhle film hlou­pě zjed­no­du­šu­jí­cí a uchý­lil jsem se k němu v hla­vič­ce pro­to, že mě nic lep­ší­ho nena­padlo. Ve fil­mo­vé data­bá­zi (vyni­ka­jí­cí mís­to, zvlášť dopo­ru­ču­ji) zase Ďáblova advo­ká­ta hodi­li do jed­no­ho pyt­le s akč­ní­mi fil­my; fak­tem je, že dnes žád­ný film nepo­strá­dá akci -- jen­že v tako­vém pří­pa­dě se jich vět­ši­na může jít vycpat, neboť Devil’s Advocate je dale­ko lep­ší.

Úspěšný advokát a jeho žena
Úspěšný advo­kát a jeho žena.

Základní myš­len­ce fil­mu hra­jí do ruky všech­ny pří­zna­ky naší pokro­či­lé civi­li­za­ce. Přibližující se milé­ni­um vyvo­lá­vá před­sta­vu nad­chá­ze­jí­cí­ho zlo­mu, pod­po­ro­va­né­ho mno­hý­mi nábo­žen­ský­mi výkla­dy. Globální pře­lid­ně­ní se mísí s děsem pří­ro­dy mize­jí­cí před oči­ma. U sou­dů jsou osvo­bo­zo­vá­ni vra­ho­vé a przni­či, čas­to pro zdán­li­vou for­mál­ní prko­ti­nu či slův­ko v záko­ně. My, cynič­tí oby­va­te­lé tak­zva­ných demo­kra­cií, poci­ťu­je­me prázd­no­tu prá­va a spra­ve­dl­nos­ti, vlast­ní bez­moc­nost před nepřed­sta­vi­tel­ným bohat­stvím a maši­né­rie moci hrst­ky pový­še­ných a neře­ši­tel­nou chu­do­bou a bez­vý­chod­nos­tí nepře­hled­ných zástu­pů.
Nebojte se, o tom film není, to se mi jenom vyba­vi­lo poza­dí myš­len­ky, že jsme sou­čás­tí plá­nu, hra­cí­mi figur­ka­mi. A jeden z hrá­čů je sám Pán Zla.

Při obhajobě
Při obha­jo­bě.

Začínající flo­rid­ský práv­ník Kevin Lomax (Keanu Reeves) má úspěch. Jeho před­cho­zí pra­xe pří­se­dí­cí­ho pro­ku­rá­to­ra byla bez jedi­né pro­hry; i jako čer­s­tvý obháj­ce trest­ních pří­pa­dů doká­že pře­svěd­čit poro­tu, doká­že jim pod­str­čit svou vlast­ní logi­ku, upou­tat svým cha­ris­mem, tře­ba­že obža­lo­va­ný je jas­ně vinen. Kevin u sou­du nikdy nepro­hrál.

Miláčku, dokázali jsme to!
Miláčku, doká­za­li jsme to!

Dobře fun­gu­jí­cí man­žel­ství s krás­nou Mary Ann (Charlize Theron) nena­ru­šu­je ani jeho bigot­ní mat­ka (Judith Ivey). Poté, co se Kevinovi poda­ří vyra­zit z poro­ty osvo­bo­zu­jí­cí roz­su­dek pedo­fil­ní­ho uči­te­le, dostá­vá nabíd­ku, kte­rou nemů­že odmít­nout: prá­ci u pres­tiž­ní práv­ní fir­my v New Yorku.
Matka sta­čí ješ­tě synáč­ka varo­vat, že N.Y. je svě­to­vým cen­t­rem hří­chu, ale Kevin i Mary Ann jsou vzá­pě­tí une­še­ni nabíd­nu­tým bohat­stvím, báječ­ným luxus­ním byd­le­ním, závrat­ným pla­tem a neu­vě­ři­tel­nou život­ní pří­le­ži­tos­tí vůbec.

Vítej do našeho týmu.
Vítej do naše­ho týmu.

A Kevin Lomax se sezna­mu­je Johnem Miltonem (Al Pacino), mužem, jenž jej do Města povo­lal.

Na večírku s Miltonem
Na večír­ku s Miltonem.

Je doko­na­le fas­ci­no­ván bohat­stvím své­ho nové­ho pro­stře­dí a plnou silou se pus­tí do prá­ce. Cosi se však změ­ni­lo. Vítězství není jenom cílem, stá­vá se posed­los­tí. Brzy pře­bí­rá pří­pad boha­té­ho sta­vi­te­le (Craig T. Nelson), obvi­ně­né­ho z bru­tál­ních vražd; Kevin je nad­šen pří­le­ži­tos­tí jej obha­jo­vat a napros­to jej nedě­sí vědo­mí, že jeho kli­ent se mož­ná dopus­til dale­ko roz­sáh­lej­ších zlo­či­nů.
John Milton navíc, jak se zdá, nale­zl v Kevinově zvlášt­ní zalí­be­ní, a jeho štěd­rost vůči nové­mu advo­ká­tu nezná mezí. Chce s ním trá­vit svůj vol­ný čas, kte­rý Kevin nao­pak vůbec nena­chá­zí pro svou vlast­ní man­žel­ku. Když se mu Mary Ann svě­ří, že man­žel­ky ostat­ních advo­ká­tů nejsou tím, čím se jeví, že jejich život není tak báječ­ný, jak se zdá, že zaží­vá momen­ty hrů­zy, kte­ré neu­mí vysvět­lit, Kevin ji jen povrch­ně utě­ší a nadá­le igno­ru­je.

Kevine, já mám strach
Kevine, já mám strach.

Pak ale Eddie Barzoon (Jeffrey Jones) zemře náh­lou, děsi­vou smr­tí. Hrůzné dojmy dohá­ně­jí Mary Ann k šílen­ství. Další práv­nic­ký part­ner, krás­ná Christabella (Connie Nielson), svůd­ně dráž­dí Lomaxe až k nepří­čet­nos­ti. Jeho mat­ka při­jíž­dí na návště­vu a prchá po setká­ní s Miltonem. Kevin poci­ťu­je prv­ní dote­ky stra­chu...

Teď jsem na řadě já
Teď jsem na řadě já!

Třebaže pod­le výše zmí­ně­né­ho uve­de­ní do děje je Kevin Lomax jeho cen­t­rem, Ďáblův advo­kát sto­jí a padá se svým nej­dů­le­ži­těj­ším před­sta­vi­te­lem, Johnem Miltonem. Herecký výkon Al Pacina je pros­tě fas­ci­nu­jí­cí. Nikdy jsem nebyl obdi­vo­va­te­lem Keanu Reevese, a ani zde nevy­bo­ču­je z rám­ce řemes­la. Zato Pacino je tak pře­svěd­či­vý, tak cha­risma­tic­ký, tak vyzý­va­vý, že jej dopo­ru­ču­ji k vidě­ní i těm divá­kům, kte­ré slo­va akč­ní a horror pří­šer­ně odpu­zu­jí. Film Devil’s Advocate je z napros­té vět­ši­ny život­ním dra­ma­tem; neče­kej­te žád­né kýble krve a roha­té oblu­dy. Nejde totiž o tělo, nýbrž o duši.

Jako dal­ší pozi­tiv­ní prvek musím zmí­nit cit­li­vě ztvár­ně­nou sexu­ál­ní smy­sl­nost. Obvykle extrém­ně prudér­ní Amerika zřej­mě pěk­nou naho­tu a sex sne­se pou­ze v sou­vis­los­ti s ďáblem. Film je vskut­ku prá­vem mlá­de­ži nepří­stup­ný.
Velmi dob­ře jsem se bavil, a urči­tě nejen já. Třebaže se hned na začát­ku poka­zi­lo digi­tál­ní ozvu­če­ní a muse­lo být opra­vo­vá­no (pra­vá „Digital Experience“ -- tako­vé chr­če­ní jsem už dlou­ho nesly­šel), pub­li­kum brzo zapo­mně­lo na půl­ho­di­no­vé zdr­že­ní, a na kon­ci fil­mu se tles­ka­lo. Věřím, že Ďáblovu advo­ká­tu zatles­ká­te i vy.

Hodnocení: VYNIKAJÍCÍ  http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_a.gif

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/whitedot.gif

Měl už jsem tolik dětí...
Měl už jsem tolik dětí...

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Hned, jaxe Lomax se ženou dosta­li do New Yorku, zača­ly být věci pří­liš napí­na­vé a zají­ma­vé, než abych si vší­mal hni­do­pí­cha­tel­ných detai­lů.

  • Kevin si na zácho­dě v soud­ní budo­vě sun­dá prstýnek (detail). V jed­nom bez­pro­střed­ně násle­du­jí­cím zábě­ru celé posta­vy sklo­ně­né nad umý­va­dlem prstýnek na polič­ce chy­bí -- a pak je zas zázrač­ně zpět.
  • Lomax se ženou odjíž­dě­jí od kos­te­la, kde se Kevin byl roz­lou­čit s mat­kou před odjez­dem do New Yorku. Před vsed­nu­tím do auta Kevin Mary Ann váš­ni­vě líbá a při­tom jí zuby stáh­ne náuš­ni­ci. V násle­du­jí­cí vte­ři­ně má Mary Ann obě náuš­ni­ce zpát­ky (nemě­la čas si ji nasa­dit) a auto se roz­jíž­dí.
  • Povšimněte si, jak šíle­ně brzy ráno muse­li točit scé­nu neče­ka­ně prázd­ných ulic New Yorku -- stí­ny jsou předlou­hé, řekl bych tak 5 a.m.

Photo © 1997 Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Ďáblův advokát na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40791 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72395 KB. | 21.05.2024 - 12:19:27