Kritiky.cz > Recenze knih > Lenoch - kniha

Lenoch - kniha

9788026905820 500x500
9788026905820 500x500
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cameron Boxer je oby­čej­ný tři­nác­ti­le­tý kluk, kte­rý nemá v hla­vě nic jiné­ho než video­hry. Spolu se svý­mi tře­mi kama­rá­dy – Pavel, Chuck a Börje – ten mimo­cho­dem žije ve Švédsku, tré­nu­jí na tur­naj Ovládni svět. Samozřejmě ve ško­le pro­lé­zá s odře­ný­ma uši­ma, na roz­díl od své mlad­ší sest­ry Melody, kte­rá ho má jako všich­ni za flá­ka­če. A ona je to prav­da, pro­to­že Cameron, zva­ný všech­ny zkrá­ce­ně Cam, nemá žád­né jiné mimo­škol­ní akti­vi­ty. Jednoho dopo­led­ne, kdy zase nedě­lal nic, kro­mě toho, že seděl u počí­ta­če a zuři­vě bušil do klá­ves­ni­ce a hrál, mu při­šla mamin­ka něco říct. On sly­šel jen bla, bla, bla, ale ve sku­teč­nos­ti mu říka­la, že si musí na chví­li odsko­čit a dělá v trou­bě maka­ro­ny, tak aby je Cam za deset minut vytáh­nul a vypnul trou­bu.

Ovšem ten si na to vzpo­mněl až za hodi­nu, a to jen díky tomu, že před jejich domem stá­lo hasič­ské auto a hasi­či ho vyvo­lá­va­li. Mimoto pro­ra­zi­li dve­ře seky­rou. Cameronovi ješ­tě popřá­li hod­ně štěs­tí při čiš­tě­ní stro­pu, což byl v tu chví­li nejmen­ší pro­blém ve srov­ná­ní s tím, jak budou zuřit rodi­če. A taky že ano. Nejvíc však neby­li naštva­ní na to, že nejsou dve­ře, kte­ré muse­li pro­vi­zor­ně nahra­dit pře­kliž­kou. Vyčetli Cameronovi, že kro­mě hra­ní video­her nedě­lá nic.

Ale to dneškem skon­či­lo. Rodiče byli nekom­pro­mis­ní. Cameron se oka­mži­tě začne věno­vat čemu­ko­liv, co nebu­de mít spo­ji­tost s počí­ta­čem a video­hra­mi. Dodali, že zatím mu je neza­ba­ví, ale pokud se nezmě­ní, tak se to sta­ne. Cameron byl šoko­va­ný a zni­če­ný. Ovšem spo­lu s Pavlem a Chuckem při­šli pod­le nich na geni­ál­ní nápad. Založí si Spolek Dobrý sku­tek a Cam bude jeho před­se­dou. Nic však nebu­dou dělat, pro­to­že to bude pou­ze fik­tiv­ní zále­ži­tost. Tím se Cameron uklid­nil, pro­to­že mu šlo o to, aby něja­kým způ­so­bem obelstil rodi­če. Neuměl si totiž před­sta­vit, že by měl něco měnit na svém život­ním sty­lu, kte­rý trval dosud.

Pavel je počí­ta­čo­vý génius a tak se nabou­ral do inter­ne­to­vých škol­ních strá­nek a tam vyvě­sil infor­ma­ce o Dobrém skut­ku. Ze začát­ku to vypa­da­lo jako výbor­ná lest, avšak během pár dní se to Cameronovi vymklo z rukou. Začalo to tím, že se chtě­la při­hlá­sit do spol­ku Daphne Leibowitzová. Ta byla nejdří­ve nedů­vě­ři­vá, když vidě­la, kdo je před­se­da, ale nako­nec se roz­hod­la, že půjde za Cameronem. Důvod byl, že nena­šla onli­ne při­hláš­ku, tak pros­tě se šla při­hlá­sit osob­ně. Cam se jí jen s vypě­tím vel­kých sil doká­zal zba­vit. Ovšem neměl tuše­ní, co roz­pou­tal. Daphne totiž šla za škol­ním výchov­ným porad­cem, panem Fanshawem.

Tomu pově­dě­la o spol­ku, při­čemž se pan Fanshaw vyslo­ve­ně nadchnul, i když ješ­tě nevě­děl, o co jde. Během něko­li­ka dní se pro­jekt Spolek Dobrý sku­tek roz­jel na nej­vyš­ší mož­né obrát­ky a Cameron si při­pa­dal jako v noč­ní můře. Jelikož byl před­se­da, tak se musel účast­nit všech schůzí, akcí a dob­rých skut­ků, kte­ré spo­lek páchal. Všechny to nadchlo, kro­mě před­se­dy. Daphne měla svůj cíl – zachrá­nit Bobra Elvise, kte­ré­mu šlo o život. Neměl ani domov, ani jíd­lo, pro­to kra­dl ze zahrá­dek lidem zele­ni­nu. V prů­bě­hu času však Spolek Dobrý sku­tek musel bojo­vat o svou exis­ten­ci s jiným pro­spěš­ným klu­bem – Přátelé Fuzzyho.

Je to parád­ní pohád­ko­vá kni­ha pro děti a mlá­dež, a to jak pro hol­ky, tak i pro klu­ky, kaž­dý se v tom urči­tě najde. Sice tam nejsou žád­né ilu­stra­ce, ale to vyvá­ží obál­ka, kte­rá je váž­ně výbor­ná. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 179 Kč zde.

  • Autor: Gordon Korman
  • Žánr: kni­hy pro děti
  • Nakladatelství: Baronet
  • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50296 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71885 KB. | 20.07.2024 - 23:22:44