Kritiky.cz > Články > Vína vinigrandi.cz

Vína vinigrandi.cz

Vino
Vino
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svět milu­je skvě­lá vína od Vini gran­di – pře­klad těch­to dvou ital­ských slov, jež pou­ži­la spo­leč­nost Vinigrandi jako svůj název, tak nej­spíš niko­ho nepře­kva­pí. Znamenají totiž skvě­lá vína. A tato vína oprav­du skvě­lá jsou. Ve svém stře­du si hýč­ka­jí kva­li­fi­ko­va­né som­me­lie­ry, kte­ří se vždy peč­li­vě věnu­jí výbě­ru vín, kte­rá svým kli­en­tům nabíd­nou.

Vína vinigrandi.cz - vstupenka do světa krásných vín

Pojďme tedy spo­leč­ně obje­vit to pra­vé a nej­vhod­něj­ší víno, kte­ré se bude hodit přes­ně pro náš účel, na web www.vinigrandi.cz, díky jemuž může­me poznat a ochut­nat spous­tu krás­ných vín a vin­ných spe­ci­a­lit. Ty pochá­ze­jí nejen ze dvou vinař­ských vel­mo­cí – Itálie a Francie, ale také napří­klad z Rakouska, Jihoafrické repub­li­ky, Portugalska nebo Španělska.

Na tom­to webu oce­ní­te mimo oprav­du širo­kou šká­lu nabí­ze­ných vín také úžas­nou mož­nost výbě­ru vína pod­le pokr­mu, ke kte­ré­mu se hodí. Pokud plá­nu­je­te napří­klad osla­vu nebo důle­ži­tou spo­le­čen­skou akci, může­te svo­je hos­ty osl­nit správ­ným výbě­rem vína ke kon­krét­ním cho­dům vaše­ho menu. Tento výběr pro Vinigrandi sesta­vi­li vybra­ní som­me­li­é­ři. Stačí ozna­čit, zda-li bude­te podá­vat sma­že­nou rybu, před­krm nebo tře­ba asij­ské spe­ci­a­li­ty. Ke kaž­dé­mu dru­hu pokr­mu vám na webu nabíd­nou kon­krét­ní vhod­ná vína. A hos­té budou okouz­le­ni.

Víno, víno a zase víno...

Víno je v odbor­né ter­mi­no­lo­gii defi­no­vá­no jako nápoj, kte­rý vzni­ká čás­teč­ným nebo úpl­ným kva­še­ním hroz­nů vin­né révy nebo moš­tu z vin­ných bobu­lí. Minimální obsah alko­ho­lu je u vína sta­no­ven na 8,5 %. Evropská Unie dovo­lu­je vyrá­bět víno výhrad­ně z vin­né révy, jejíž latin­ský název je Vitis vini­fe­ra. Z lati­ny pochá­zí také název vinum (čes­ký víno). Pěstováním révy a jejím šlech­tě­jím se zabý­vá obor zva­ný eno­lo­gie.

Třídění vín

Víno se dá tří­dit pod­le něko­li­ka růž­ných kri­té­rií. Mezi základ­ní for­mu tří­dě­ní vín pat­ří roz­dě­le­ní na:

  • tiché víno – bílá a čer­ve­ná vína bez bub­li­nek
  • liké­ro­vé víno – víno s pří­dav­kem alko­ho­lu, kte­rý je půvo­dem z vin­né révy, napří­klad ver­mu­ty
  • šumi­vé víno – víno s bub­lin­ka­mi, kte­ré vznik­lo buď kva­še­ním v lah­vi nebo v tan­ku
  • per­li­vé víno – víno s per­li­vos­tí, kte­ré vzni­ká bud sekun­dár­ním kva­še­ním ve vět­ší nádo­bě s pří­dav­kem CO2 a nebo také víno, kte­ré vůbec nekvasi­lo a bylo jen oxi­dem uhli­či­tým nasy­ce­no.
  • čás­teč­ně zkva­še­ný hroz­no­vý mošt – u nás vel­mi oblí­be­ný tak­zva­ný bur­čák

Jste znalcem vína?

Každý, kdo si občas rád nali­je sklen­ku kva­lit­ní­ho vína nebo bub­li­nek, se mož­ná o ten­to nápoj zají­má i hlou­bě­ji. Bezpočet odrůd, způ­sobů výro­by, doby zrá­ní, metod míchá­ní odrůd, dél­ka skla­do­vá­ní… Výroba vína je věda, to vám potvr­dí kaž­dý zku­še­ný vinař. Je k němu potře­ba oprav­du vel­kých zna­los­tí a zku­še­nos­tí. Otestujte se s námi v malém tes­tu: co víte o víně.

Vinařská tematika

Pokud jste v tom­to tes­tu neu­spě­li, je tře­ba udě­lat řád­nou nápravu.Seznamte se s něko­li­ka zají­ma­vých vinař­ských ter­mí­nů, jako jsou napří­klad: botry­tic­ký sběr, panen­ské víno nebo barrique. Vědomostí není nikdy dost... A pokud jsou prá­vě o vinař­ské tema­ti­ce, roz­hod­ně s nimi udě­lá­te dojem tře­ba hned na nej­bliž­ší osla­vě.

A jaké zážit­ky spo­ju­jí zrov­na vás s vínem, degusta­ce­mi nebo návště­vou vin­né­ho skle­pa? Byli jste už ve Francii v pra­vém vin­ném skle­pě? Nebo ale­spoň v naší domo­vi­ně? Nebo jste zapří­sáh­lí absti­nen­ti a víno si dáte jen jed­nou za rok tře­ba na Silvestra? Víte, že během pan­de­mie koro­na­vi­ru stou­pl počet lidí, kte­ří více pijí alko­hol? Neváhejte a vstup­te do naší dis­ku­ze!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88509 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71955 KB. | 22.07.2024 - 07:26:35