Kritiky.cz > Recenze knih > Zvěrolékařka -Velké naděje - 2.díl

Zvěrolékařka -Velké naděje - 2.díl

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete rodin­né ságy? Chcete si pře­číst emo­tiv­ní pří­běh zvě­ro­lé­kař­ky Nellie? Zajímá vás, o čem bude dru­hý díl? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Zvěrolékařka - Velké nadě­je, kte­rou vyda­la Euromedia Group, a.s. v Praze. 

Nellie a Maria se dostá­va­jí do bez­pe­čí na Nový Zéland. Společně si ote­ví­ra­jí ordi­na­ci. Vše zpo­čát­ku vypa­dá růžo­vě, ale do pro­vo­zu ordi­na­ce i do jejich živo­tů zasáh­ne hos­po­dář­ská kri­ze  i dru­há svě­to­vá vál­ka, kte­rá nezná meze. Provoz jejich ordi­na­ce nelze nadá­le udr­žet. Obě ženy musí situ­a­ci řešit a osud je zava­ne kaž­dou úpl­ně jinam. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Sejdou se jejich ces­ty opět dohro­ma­dy? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Román z edi­ce svě­to­vý best­seller jsem si oprav­du uži­la. Skvěle napsa­ný román ze zvě­ro­lé­kař­ské pra­xe vás bude bavit. Autorka veli­ce auten­tic­ky popi­su­je pro­stře­dí cho­vu koní i péče o zví­řa­ta na poza­dí vál­ky.

Román je roz­dě­len na něko­lik čás­tí v 30. a 40. letech 20.století. Od roku 1929 až do roku 1949. Na počát­ku je pro­log, na kon­ci doslov a podě­ko­vá­ní autor­ky. Kniha má cel­kem 520 stran.

Jelikož jsem chtě­la být jako malá hol­ka zvě­ro­lé­kař­ka, tato kni­ha se mně moc líbi­la a čet­la jsem ji jed­ním dechem. To odhod­lá­ní, kte­ré Nellie měla bylo napros­to úžas­né. Čeká vás pří­běh o lás­ce, nesku­teč­né tou­ze sta­rat se o zví­řa­ta, o obrov­ském odhod­lá­ní spl­nit si svůj sen.

Ukázka z kni­hy:

„To nemys­líš váž­ně? Tys ji nechal v Evropě? Uprostřed vál­ky?“

Phipps bez­moc­ně zve­dl ruce. „Mně se to taky nelí­bi­lo. Ale ona je dospě­lá, Nellie.

A když si mys­lí, že musí doká­zat svůj patri­o­tis­mus pra­cí pro armá­du..“

Nellie na něho vrh­la rozzlo­be­ný pohled.

„Naše dce­ra jez­dí na fron­tu, aby obve­se­li­la vojá­ky?“

„Nedala si to roz­mlu­vit, tak co jsem měl dělat? Byla v Londýně, když vypuk­la vál­ka, dáva­la kon­cert v Royal Albert Hall. Za kaž­dou cenu chtě­la při­spět k poráž­ce Německa. Musíme být rádi, že si vybra­la tuhle čin­nost, jed­nu chví­li totiž uva­žo­va­la o tom, že by se moh­la stát špi­on­kou, pro­to­že mlu­ví němec­ky.

Myslím , že jí nehro­zí nebez­pe­čí, konec­kon­ců Kréta je ost­rov.“

„No prá­vě,“ odtu­ši­la Nellie. „Ostrov.

Z toho se hůř utí­ká.

Několik slov o autor­ce:

Sarah Larková naro­ze­ná 1958, se sta­la svý­mi nevšed­ní­mi romá­ny z Nového Zélandu a Karibiku autor­kou best­selle­rů, kte­ré zau­ja­ly spous­tu čte­ná­řů nejen doma, ale také v zahra­ni­čí. Její kni­hy vychá­ze­jí ve více než 20 zemích.

Sarah žije ve Španělsku, kde má útu­lek pro koně a anga­žu­je se při prá­ci na ochra­nu zví­řat.

Kromě pří­bě­hů o vystě­ho­val­cích a rodin­ných ság si zís­ká­vá srd­ce čte­ná­řek romá­ny o lás­ce a rodin­ných tajem­stvích.

V nej­no­věj­ší dvou­díl­né kni­ze líčí osu­dy dvou mla­dých žen, kte­ré na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí boju­jí za spl­ně­ní své­ho snu, a sice stát se zvě­ro­lé­kař­ka­mi.

Euromedia Group vyda­la autor­či­nu tri­lo­gii z Nového Zélandu V zemi bílé­ho obla­ku, Maorčina píseň a Volání ptá­ka kivi a její vol­né pokra­čo­vá­ní Naděje na kon­ci svě­ta, dále dvou­díl­ný román z Karibiku Ostrov tisí­ce pra­me­nůOstrov rudých mangrov­ní­ků a samo­stat­ný román Rok del­fí­na.

Autor: Sarah Larková

Přeložila: Zuzana Soukupová

Žánr: belet­rie, svě­to­vý román-Edice Světový best­seller

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 520

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-5004-4

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22143 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71814 KB. | 28.02.2024 - 21:59:23