Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

Les Assassins de l ordre affiche 7673
Les Assassins de l ordre affiche 7673
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Máme měřit dvo­jím met­rem? Jedním poli­cii a dru­hým ty ostat­ní?“

Soudce Bernard Level vyšet­řu­je nejas­nou smrt reci­di­vis­ty Sogeata, kte­rý zemřel po výsle­chu na poli­cej­ní sta­ni­ci. Z činu jsou obvi­ně­ni tři poli­cis­té. Čím hlou­bě­ji soud­ce do pří­pa­du pro­ni­ká, tím vět­ší je na něj vyví­jen nátlak, aby vyšet­řo­vá­ní ukon­čil, neboť poli­cie a jus­ti­ce sto­jí na stej­né stra­ně. (srv. CSFD)

Pozice vyšet­řu­jí­cí­ho soud­ce má v sys­té­mu fran­couz­ské jus­ti­ce zásad­ní význam, pře­de­vším v době do zahá­je­ní soud­ní­ho pro­ce­su. Právě on vede a řídí vyšet­řo­vá­ní, před­vo­lá­vá a vyslý­chá svěd­ky, zkou­má důka­zy a poté roz­ho­du­je o podá­ní obža­lo­by nebo uva­le­ní vaz­by. Smrt drob­né­ho kri­mi­nál­ní­ka Michela Sogeata vyšet­řu­je soud­ce Level (vyni­ka­jí­cí Jacques Brel), muž vyba­ve­ný pla­chým úsmě­vem a břit­kým sar­kas­mem. Případ mu nad­ří­ze­ný při­dě­lí s tím, že „potře­bu­je něko­ho, kdo jde na dřeň, ale zůsta­ne loa­jál­ní“. „Rozumím,“ opá­čí Level iro­nic­ky. „Chcete vlka, kte­rý bude bečet s ovce­mi.“ Jde totiž o ože­ha­vou zále­ži­tost. Tři poli­cis­té, „čest­ní a svě­do­mi­tí stát­ní zaměst­nan­ci, kte­ří žijí pro služ­bu veřej­nos­ti, nej­vět­ší spo­jen­ci jus­ti­ce,“ zbi­li při výsle­chu pode­zře­lé­ho tak bru­tál­ně, že na násled­ky zemřel.

„Tenhle typ pří­pa­du je to nej­hor­ší, co se vyšet­řu­jí­cí­mu soud­ci může stát.“

Napětí pří­bě­hu nespo­čí­vá v pát­rá­ní po pacha­te­lích – že jsou poli­cis­té vin­ni, divák ví od úvod­ních titul­ků – ale v otáz­ce, zda se soud­ci Levelovi poda­ří je usvěd­čit, ustát nátlak na sebe i své nej­bliž­ší, a zda je spra­ve­dl­nost oprav­du tak krát­ko­zra­ká, jak se o ní říká. Level si dob­ře uvě­do­mu­je nepo­stra­da­tel­nost poli­cie na stra­ně jed­né, i nut­nost uči­nit pří­trž nezá­kon­ným meto­dám těch, kte­ří své­vol­ně zne­u­ží­va­jí svých pra­vo­mo­cí na dru­hé. Na pří­pa­du býva­lé­ho kasa­ře je patr­né, jaké násled­ky může mít zvrh­lé jed­ná­ní těch, kte­ří mají pomá­hat a chrá­nit: Sogeat je zatčen bez udá­ní důvo­du a nucen k při­zná­ní činu, kte­rý (par­ně) nespáchal – v očích stráž­ců pořád­ku je jeho život a důstoj­nost na úrov­ni obtíž­né­ho hmy­zu, kte­rý zabi­jí novi­na­mi a sme­tou ze sto­lu.

Danièlle: „Člověk není sám, když říká prav­du.“
Level: „Myslíte?“
Danièlle: „Učili mě to ve ško­le.“
Level: „Zvláštní. Mě také.“

Soudce Level si je dob­ře vědom hor­ké půdy pod noha­ma, ale bez ohle­du na osob­ní rizi­ka je odhod­lán dobrat se prav­dy a dosáh­nout spra­ve­dl­nos­ti. Už v počát­cích vyšet­řo­vá­ní dochá­zí ke kon­fron­ta­ci dvo­jí­ho poje­tí cti: poli­cis­té o ní rádi mlu­ví a soud­ce dělá, co mu velí. Postupně se však situ­a­ce vyhro­cu­je čím dál víc: soud­co­va pří­tel­ky­ně Laura (nevý­razná Paola Pitagora) i dospí­va­jí­cí syn François (Didier Haudepin) jsou faleš­ně obvi­ně­ni z růz­ných pře­či­nů, obža­lo­va­ní poli­cis­té si najmou špič­ko­vé­ho advo­ká­ta Grazianiho (kluz­ký Charles Denner), kte­rý dove­de bri­lant­ně sklo­ňo­vat slo­va „prá­vo“ a „spra­ve­dl­nost“, zatím­co žalu­jí­cí stra­nu má zastu­po­vat zele­náč, soud­ci samot­né­mu při­jde pro­mlu­vit do duše diviz­ní komi­sař Lagache (Jean-Roger Caussimon aka lord MacRashley ze skot­ské­ho dílu Fantomase) a sna­ží se jej pře­svěd­čit, že kvů­li chy­bě něko­li­ka jedin­ců není vhod­né veřej­ně pošpi­nit celý poli­cej­ní apa­rát. Level ale nehod­lá tuto „chy­bu“ pře­hléd­nout. Zastává totiž revo­luč­ní názor, že život i nej­oby­čej­něj­ší­ho člo­vě­ka je stej­ně důle­ži­tý, jako život vyso­ce posta­ve­né­ho záko­no­dár­ce nebo vyko­na­va­te­le prá­va, a za tím­to sta­no­vis­kem tvr­do­hla­vě sto­jí, přes­to­že nemá v rukou prá­vě ide­ál­ní kar­ty. „V začát­cích vyšet­řo­vá­ní jsem si soud nepřál. Ale pak jsem si něco uvě­do­mil. Ano, snad je to výjim­ka… Ale i kdy­by šlo o jedi­né zlé poli­cis­ty v zemi, musí­me je vyhla­dit jako škod­nou.“

Lagache: „Kde by byl svět bez nási­lí?“
Level: „Jsem asi blá­zen, když se domní­vám, že by byl lep­ší.“

Jeden z recen­zen­tů si postes­kl, že vyšet­řu­jí­cí­ho soud­ce by si před­sta­vo­val jako vět­ší­ho „rana­ře“. Já se nao­pak domní­vám, že prá­vě roz­váž­né jed­ná­ní a jis­tá bez­bran­nost v Brelově pohle­du dodá­va­jí hlav­ní posta­vě lid­ský roz­měr. Jeho sok Graziani o něm pohr­da­vě pro­hlá­sí, že je „nejen čest­ný, ale pří­mo zasle­pe­ný ctí“, Level se však na ces­tě k soud­ní­mu pro­ce­su musí poprat i s pořád­nou frustra­cí (část replik, nej­spíš kvů­li bib­lic­kým odka­zům, byla ovšem v dabin­gu změ­ně­na; stej­ně tak se z čes­ké ver­ze záhad­ně „ztra­ti­la“ scé­na, kdy Level pole­mi­zu­je s Bohem). „Myslel jsem si, že jsem Ježíš… ale to Pilát měl prav­du. Nechtěl si zahrá­vat se spra­ve­dl­nos­tí.“

Soudce má v ruká­vu jedi­né eso, jedi­nou svěd­ky­ni: pro­sti­tut­ku Danièlle (oka­tá Catherine Rouvel, zná­má mj. jako Lola z Delonova Borsalina). Té ale musí napřed pomo­ci vybo­jo­vat roz­hod­nu­tí zastat se prav­dy i na úkor osob­ních zájmů. „Všichni máme svo­bo­du vol­by. Svobodu stát se zba­běl­ci. Tyranie je jako dra­čí hla­va, kte­rá stá­le dorůs­tá. Ale já se nemo­hu vzdát. Protože pak by už neby­la žád­ná nadě­je.“

Příběh dle oče­ká­vá­ní vrcho­lí před sou­dem, kde se Level dočká nejen zkla­má­ní a pod­ra­zů, ale i šan­ce pre­zen­to­vat vlast­ní pohled na celou zále­ži­tost. Zde je opět tře­ba upo­zor­nit, že v čes­ké ver­zi fil­mu chy­bí posled­ní scé­na, kte­rá mění celou poin­tu.

Graziani: „Vše, co chci, je vytáh­nout prav­du na svět­lo.“
Level: „Světlo uvi­dí­te, spo­lehně­te se. Jen aby vás neo­sle­pi­lo.“
Graziani: „Já už jsem toho viděl.“

Les Assassins de l’ordre je jed­ním z mála fran­couz­ských fil­mů, kte­rý si ote­vře­ně bere na paškál ože­ha­vé otáz­ky vzta­hu poli­cie a jus­ti­ce a korup­ce a své­vo­le stát­ních úřed­ní­ků po roce 1968 – a navíc se nebo­jí zaujmout pro­střed­nic­tvím k nim jas­né sta­no­vis­ko.

Jacques Brel podá­vá v ústřed­ní roli skvě­lý výkon, a jak je v jeho fil­mech zvy­kem, i zde má jeho posta­va spo­leč­né rysy s pro­ta­go­nis­tou. Olivier Todd, autor Brelovy bio­gra­fie, podo­tý­ká: „Nebyl herec, hrál jen ty posta­vy, kte­ré se mu podo­ba­ly.“ Kromě pří­znač­né pali­ča­tos­ti, ost­ré iro­nie a ide­a­lis­mu je zde i ana­lo­gie jed­ná­ní soud­ce Levela s Brelovým oblí­be­ným lite­rár­ním hrdi­nou. U sou­du jej Graziani ozna­čí za dema­go­ga, kte­rý „si zahrál na Dona Quijota a zaú­to­čil na insti­tu­ci poli­cej­ní­ho apa­rá­tu“. Zatímco čes­ká ver­ze je pří­mou lin­kou do depre­se, ori­gi­nál při­ná­ší jis­tou nadě­ji pro ty, kdo jsou ochot­ni pro sku­teč­né hod­no­ty bojo­vat i za cenu toho, že ze sebe udě­la­jí bláz­ny.

P. S.: čes­ké titul­ky najde­te zde. Není zač. 🙂

—-

Level: „Tak vidí­te. Zvítězil jste na celé čáře. Nenávist zví­tě­zi­la.“
Graziani: „Nenávist, lás­ka… člo­věk by neměl jít pro­ti větr­ným mlýnům. Don Quijote byl v dět­ství mým oblí­be­ným hrdi­nou.“
Level: „Pak jste nikdy neměl dospět.“
Graziani: „Vždycky jsem nená­vi­děl pro­mar­ně­né šan­ce.“
Level: „Tohle neby­la pro­mar­ně­ná šan­ce. Historie to doka­zu­je. Ti, kdo vče­ra pro­hrá­li, mohou být zít­ra vítě­zi. Jen jed­no se počí­tá. Jestli člo­věk udě­lá krok správ­ným smě­rem. Třeba i malý… Věřte mi, ty malé kro­ky jsou moc důle­ži­té.“

—-

Drama

Francie/Itálie 1971

Režie: Marcel Carné

Hudba: Michel Colombier

Hrají: Jacques Brel, Catherine Rouvel, Charles Denner, Didier Haudepin, Paola Pitagora, Michael Lonsdale, Luc Merenda, Harry-Max, Roland Lesaffre, Jean-Roger Caussimon, Katia Tchenko, Jacques Legras, Pierre Maguelon, Jean Panisse, François Cadet, Henri Nassiet, Serge Sauvion, Marius Laurey

---

les assassins de l ordre 1

les assassins de l ordre 4

les assassins de l ordre 6

Les-Assassins-de-l-ordre-affiche-7673


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Highlights: RUSSIA vs BELARUS | 2021 #IIHFWorlds1. června 2021 Highlights: RUSSIA vs BELARUS | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Mafia II a Mafia III v Definitivní edici19. května 2020 Mafia II a Mafia III v Definitivní edici Je to týden, co vyšlo oznámení, že vyjdou remastrované a remakované verze slavných her Mafia I, Mafia II a Mafia III. Dnes je den D, který nám přinesl vydání dvou třetin kompletního […] Posted in Novinky ze světa her
  • Diplomacie [80 %]29. března 2015 Diplomacie [80 %] Náročnější diváci zpozorněte, opouštíme mainstreamový proud. Do kin přichází francouzsko-německá dialogová artovka dle skutečné události. Rozmluva nacistického generála a švédského konzula […] Posted in Filmové recenze
  • Jaroslav Dušek12. října 2016 Jaroslav Dušek Jeden z nejtalentovanějších herců své generace je doma jak před filmovými kamerami, tak na divadelních prknech. Jeho dlouhodobým projektem je divadlo Vizita, založené společně s Janem […] Posted in Rozhovory
  • The Djinn (2021)15. května 2021 The Djinn (2021) Sám doma s duchy, aneb další nudná levná sračka, kterou kritici vyhajpovali kdo ví kam!Opravdu nevím, který horor mě letos nasral víc, ale Djinn si může podat ruce s Vigilem a Nightem, […] Posted in Krátké recenze
  • Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě Film Expendables: Postradatelní a jeho pokračování Expendables: Postradatelní 2 mají dvě velké přednosti: nevídaný akční náboj a úchvatnou přehlídku hvězd. Film Expendables 3 dal […] Posted in Články
  • Simpsonovi - Série 3420. října 2023 Simpsonovi - Série 34 Stojím si za tím, že Simpsonovi měli skončit epizodou Flandersův žebřík, jelikož ta závěrečná sekvence by tomuto seriálu dopřála důstojný konec. Ovšem nestalo se tak a tvůrci oznámili […] Posted in Krátké recenze
  • Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas25. listopadu 2022 Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas Naked Gun 33 1⁄3: The Final Insult je americká kriminální komedie z roku 1994, třetí a poslední díl filmové série Bláznivá střela, která vznikla na motivy televizního seriálu Policejní […] Posted in Speciály
  • Pętla (2020)22. února 2021 Pętla (2020) Patryk Vega is back!Nejšílenější Polský řezník známý z Pitbula, Kobiety Mafii a Mory Wratislawi přináší tak trochu policejní gangsterku, která fanoušky jeho předešlé tvorby nezklame.Příběh […] Posted in Krátké recenze
  • Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních...10. listopadu 2020 Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních... Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních výsledků za období od 1. 4. do 30. 9. 2020 mělo Square Enix na Marvel's Avengers prodělat $48m (1 069 426 912 Kč). Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37002 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71676 KB. | 19.06.2024 - 19:06:37