Kritiky.cz > Články autora:Vesper

Casino Royale

„My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vyprá­ví o počát­cích kari­é­ry Jamese Bonda. Po pro­ve­de­ní dvou pro­fe­si­o­nál­ních vražd a obdr­že­ní kódo­vé­ho ozna­če­ní agen­ta s povo­le­ním zabí­jet je 007 vyslán hla­vou brit­ské taj­né... Read more »

Co jsme komu udělali? - „Nekorektní“ francouzská komedie.

Nevím, jest­li je to náho­da nebo osud, že zrov­na ve dnech, kdy nábo­žen­ský fana­tis­mus dosa­hu­je v zemi gal­ské­ho kohou­ta tra­gic­kých roz­mě­rů, jsem vidě­la tuto pod­le recen­zí i divá­ků nej­lep­ší fran­couz­skou kome­dii... Read more »

La Bête humaine / Člověk bestie

„Hlava mu puka­la hrů­zou člo­vě­ka hna­né­ho k činům, kte­ré vyko­nat nechtěl a jejichž pří­či­nu neznal.“ Tragickým hrdi­nou dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu nato­če­né­ho pod­le romá­nu Émila Zoly je stroj­vůd­ce Jacques Lantier (Jean Gabin), kte­rý... Read more »

Jeg er din / Jsem tvá

Mina žije sama s malým syn­kem a svůj život roz­dě­lu­je mezi kon­kur­zy na vysně­nou roli a hle­dá­ní ide­ál­ní­ho part­ne­ra. Ale s kaž­dým dal­ším zka­že­ným kon­kur­zem a dal­ším nefunkč­ním vzta­hem se její nadě­je začí­na­jí roz­plý­vat.... Read more »

Wild / Divočina

„Najdi své nej­lep­ší já. A když ho najdeš, chraň ho jako to nej­cen­něj­ší.“ Svět Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) se už prak­tic­ky zhrou­til. Její otec byl násil­ník, mat­ka zemře­la na rako­vi­nu,... Read more »

The Good Lie

Chceš-li jít rych­le, jdi sám, chceš-li dojít dale­ko, jdi s přá­te­li. (afric­ké pří­slo­ví) Příběh začí­ná v roce 1983 v Súdánu, kde zuří občan­ská vál­ka mezi seve­rem a jihem země. Poté, co vojá­ci ze... Read more »

The Oranges / Dcera nejlepšího kamaráda

Manželé Ostroffovi a Wallingovi jsou nej­lep­ší přá­te­lé a sou­se­dé z uli­ce Orange Drive na před­měs­tí New Jersey. Jejich poho­do­vý život se ale obrá­tí vzhů­ru noha­ma ve chví­li, když se po pěti letech vra­cí... Read more »

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

Peter Morton, kte­rý nedáv­no zdě­dil honos­né síd­lo, pozve šest býva­lých spo­lu­žá­ků z Cambridge na sraz spo­je­ný s novo­roč­ní osla­vou. To, že uply­nu­lo deset let, ale nezna­me­ná, že ochladly emo­ce, a to jak... Read more »

Élisa / Elisa

„Přísahám ti, mami, že ho zabi­ju kou­sek po kous­ku. Pomalu a něž­ně.“ ---- Dospívající dív­ka Marie je siro­tek: otce nikdy nepo­zna­la, a když jí byly tři, poku­si­la se ji její zou­fa­lá mat­ka... Read more »

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

„Máme měřit dvo­jím met­rem? Jedním poli­cii a dru­hým ty ostat­ní?“ Soudce Bernard Level vyšet­řu­je nejas­nou smrt reci­di­vis­ty Sogeata, kte­rý zemřel po výsle­chu na poli­cej­ní sta­ni­ci. Z činu jsou obvi­ně­ni tři poli­cis­té. Čím... Read more »

Le Far West

„Dětství… Kdo může říct, kdy vlast­ně kon­čí? Kdo může říct, kdy vlast­ně začí­ná?“ Postupně se roz­růs­ta­jí­cí par­ta sníl­ků hle­dá svůj Divoký Západ. A niko­mu z nich neva­dí, že své Paradise City... Read more »

Matka / The Mother

“We’ll be like that one day. No one wan­ting us.” May je oby­čej­ná pen­zist­ka, kte­rá žije svůj oby­čej­ný život se stár­nou­cím a chát­ra­jí­cím man­že­lem Tootsem. Když jed­no­ho dne sba­lí kuf­ry... Read more »

Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres

„O jed­nu bytost víc, o jed­nu bytost míň. A na duši padl čer­ný stín.“ Život man­že­lů Catherine a Marcella se zhrou­tí ve chví­li, kdy jim náh­le zemře deví­ti­mě­síč­ní dcer­ka Camille. Traumatizovaní rodi­če... Read more »

Le Havre

„Zázraky se dějí.“ Marcel Marx, sta­rý čis­tič bot, žije skrom­ně, ale spo­ko­je­ně s milo­va­nou man­žel­kou Arletty v chudé čtvr­ti na okra­ji Le Havru. Jednoho dne se setká s tři­nác­ti­le­tým Idrissou, uprch­lí­kem, kte­rý... Read more »

Spálené stodoly / Les Granges brûlées

„Vy z měs­ta jste div­ní.“ V zasně­že­ných horách v blíz­kos­ti Pontarlier je jed­né zim­ní noci nale­ze­no tělo bru­tál­ně zavraž­dě­né ženy. Případ při­jíž­dí vyšet­řo­vat soud­ce Larcher, kte­rý od počát­ku upne svou pozor­nost i pode­zře­ní... Read more »

Po krk v extázi / Layer Cake

„Drogy změ­ni­ly všech­no. C’est la vie.“ Elegantní, vkus­ně oble­če­ný a zdvo­ři­lý hrdi­na beze jmé­na je doko­na­lý pro­fe­si­o­nál. Při svých obcho­dech s koka­i­nem a extá­zí vydě­lal nej­ví­ce na tom, že se sna­žil cho­vat nená­pad­ně... Read more »

Sňatek bez domova / Noce blanche

„Někteří lidé jsou věz­ni vlast­ní­ho osu­du.“ Mathilde Tessier je sedm­nác­ti­le­tá stu­dent­ka střed­ní ško­ly. Nezávislá, pro­ble­ma­tic­ká dív­ka bez rodi­čů s cynic­kým pohle­dem na život i na svět. François Hainaut je jejím uči­te­lem... Read more »

Lůno / Womb

„Kdo jsi, mami?“ Pláž. Vítr. Rozbouřené moře. Zima. Dřevěný domek, skří­pa­jí­cí pod nápo­ry vět­ru. Žena s dítě­tem pod srd­cem klid­ně sedí na tera­se, aniž by vní­ma­la hněv živlů. Střih. Je... Read more »

Král a já / The King and I

Král: „Ty jsi vel­mi kom­pli­ko­va­ná žena!“ Anna: „Asi ano, Vaše Veličenstvo.“ Angličanka Anna Leonowens, při­jíž­dí po smr­ti man­že­la do Siamu na pozvá­ní krá­le, aby vyu­čo­va­la jeho děti. Musí zde čelit... Read more »

Sylvia / Sylvie

Co dělat, když se s tím, koho milu­je­te, nedá žít? Píše se rok 1956. Sylvia Plath stu­du­je na pres­tiž­ní ang­lic­ké uni­ver­zi­tě v Cambridgi a píše své prv­ní lite­rár­ní poku­sy. Potkává zde bás­ní­ka... Read more »

Perfect Sense

Nejprve ochro­me­ni zármut­kem… a pak žád­ný čich. Michael a Susan se hle­da­li, až se našli. Zatímco pozná­va­jí jeden dru­hé­ho a jejich lás­ka ros­te, svě­tem se šíří podiv­ná epi­de­mie: lidé postup­ně ztrá­ce­jí jeden... Read more »

Můj anděl / Mon ange

„Myslíš, že když lidi spí ved­le sebe, je mož­né, aby se jim zdá­ly stej­né sny?“„Jo, ale muse­li by oba usnout ve stej­nou chví­li.“ Mladé pro­sti­tut­ce Colette zavo­lá Peggy, kole­gy­ně... Read more »

Sladký život / La dolce vita

„Živím se řemes­lem, kte­ré se mi moc nelí­bí, ale čas­to mys­lím na to, co bude zít­ra.“ Život bul­vár­ní­ho repor­té­ra Marcella je hon­ba za sen­za­ce­mi. Přestože kdy­si snil o drá­ze spi­so­va­te­le,... Read more »

Dívka na mostě / La fille sur le pont

„Vypadáš jako někdo, kdo chce udě­lat vel­kou chy­bu.“ Mladá dív­ka Adèle trpí depre­sí a cho­dí na psy­cho­te­ra­pii. Ta neza­bí­rá a pro­to se Adèle roz­hod­ne sko­čit z jed­no­ho z paříž­ských mos­tů do Seiny. Tam... Read more »
Stránka načtena za 3,49284 s | počet dotazů: 202 | paměť: 47828 KB. | 20.07.2024 - 23:49:43