Kritiky.cz > Články > Letos už pošesté získají dokumentaristé Cenu Pavla Kouteckého, poprvé se budou filmy promítat i mimo Prahu

Letos už pošesté získají dokumentaristé Cenu Pavla Kouteckého, poprvé se budou filmy promítat i mimo Prahu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S šes­tým roč­ní­kem Ceny Pavla Kouteckého při­chá­zí orga­ni­zá­to­ři se změ­nou v dra­ma­tur­gii pre­zen­ta­ce nomi­no­va­ných doku­men­tů a celé pres­tiž­ní oce­ně­ní pro doku­men­ta­ris­ty tak více ote­vřou veřej­nos­ti. Cena, kte­rá je od své­ho počát­ku spo­je­ná s finanč­ní odmě­nou sto tisíc korun, vznik­la jako při­po­mín­ka reži­sé­ra Pavla Kouteckého, mj. reži­sé­ra sním­ku Občan Havel. Vyhlašovatelé Film & Sociologie, Divadlo ArchaMezinárodní fes­ti­val doku­men­tár­ních fil­mů o lid­ských prá­vech Jeden svět letos budou pořá­dat pro­jek­ce nomi­no­va­ných fil­mů kro­mě Prahy také v dal­ších měs­tech, jako jsou napří­klad Plzeň nebo Pardubice. V letoš­ní poro­tě zased­ne mimo jiné spi­so­va­tel Jaroslav Rudiš, umě­lec­ká vedou­cí Divadla Archa Jana Svobodová nebo Lenka Lovicarová z Jednoho svě­ta.

V minu­lém roce pře­vza­la tuto cenu urče­nou pou­ze reži­sé­rům doku­men­tů Linda Jablonská a účast­ní­ci doku­men­tár­ní díl­ny o.s. Inventura za film Pozemšťané, koho bude­te volit? V před­cho­zích letech zís­ka­li oce­ně­ní napří­klad reži­sé­ři Martin Ryšavý, Jan Šikl nebo Filip Remunda a Richard Komárek. Vůdčí osob­nost Ceny Pavla Kouteckého, pro­du­cent­ka Jarmila Poláková z Filmu & Sociologie, kaž­dý rok vybí­rá do poro­ty něko­ho z přá­tel Pavla Kouteckého a osob­nost spo­je­nou v nedáv­né době s čes­kým fil­mem. Po tom, co loni v poro­tě zase­dl napří­klad reži­sér Pout Radim Špaček, se letos čle­nem pěti­člen­né poro­ty stal Jaroslav Rudiš, spo­lu­au­tor scé­ná­ře k fil­mu Alois Nebel. Poláková zvo­li­la do poro­ty také mlad­ší gene­ra­ci přá­tel Pavla Kouteckého, dokon­ce jejich děti – sou­ro­zen­ce Svitákovy. „Přátelé Pavla Kouteckého jsou lidé zra­lé­ho věku s dospě­lý­mi dět­mi, kte­ré mají vyhra­ně­ný názor na kul­tu­ru. Pohled mla­dé gene­ra­ce vítá­me, dohro­ma­dy budou mít jeden hlas,“ upřes­ni­la Jarmila Poláková. Pátým čle­nem poro­ty bude foto­graf Michal Hladík, kte­rý fotil do fil­mů řady čes­kých doku­men­ta­ris­tů a to i do fil­mu Občan Havel. „Pro ten­to film fotil jeden jedi­ný den a jeho foto­gra­fie se dodnes pou­ží­vá jako ofi­ci­ál­ní fot­ka k posled­ní­mu Kouteckého fil­mu,“ doda­la Poláková.

Porota Ceny Pavla Kouteckého kaž­do­roč­ně vyhla­šu­je do dese­ti nomi­no­va­ných fil­mů, kte­ré letos pobě­ží ješ­tě před samo­stat­ným vyhlá­še­ním na něko­li­ka mís­tech v Praze, nově napří­klad v rám­ci ven­kov­ních pro­jek­cí u Šlechtovky ve Stromovce. Mimo Prahu budou dále nově k vidě­ní i v Ústí nad Labem nebo Benešově, kam se nomi­nač­ní pro­jek­ce roz­ší­ří díky spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Jeden svět. Všechny nomi­nač­ní pro­jek­ce budou pro­bí­hat na začát­ku červ­na a samot­né slav­nost­ní vyhlá­še­ní letoš­ní­ho lau­re­á­ta Ceny Pavla Kouteckého pro­běh­ne 13. červ­na v praž­ském Divadle Archa. Hlavním part­ne­rem Ceny Pavla Kouteckého se sta­la spo­leč­nost RWE, kte­rá pod­po­ru­je čes­ký film dlou­ho­do­bě a v tom­to pří­pa­dě pod­po­ří vítěz­né­ho reži­sé­ra část­kou sto tisíc korun.

Dokumentární fil­my, jejichž reži­sé­ři se budou uchá­zet o Cenu Pavla Kouteckého, musí být vyro­be­né v obdo­bí od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2012. Filmoví tvůr­ci je mohou hlá­sit do kon­ce měsí­ce dub­na pro­střed­nic­tvím on-line for­mu­lá­ře a zaslá­ní DVD s fil­mem. Více infor­ma­cí je na www.cenakoutecky.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99729 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71409 KB. | 24.06.2024 - 15:02:02