Kritiky.cz > Články > Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Francouzský reži­sér Michel Ocelot, ame­ric­ký oska­ro­vý tvůr­ce Will Vinton, zástup­ce ame­ric­ké­ho stu­dia Laika Mark Shapiro nebo čes­ký výtvar­ník a reži­sér Michal Žabka – ti všich­ni se set­ka­jí v Teplicích na letoš­ním 11.ročníku AniFestu.  V sou­vis­los­ti s výro­čím Jiřího Trnky je fes­ti­val v roce 2012 zasvě­cen „magii fil­mo­vé lout­ky“. Filmová lout­ka a lout­ko­vá ani­ma­ce se před­sta­ví skr­ze fil­mo­vý i nefil­mo­vý pro­gram a do Teplic dora­zí čeští i svě­to­ví odbor­ní­ci a tvůr­ci.

Jeden z nej­slav­něj­ších fran­couz­ských tvůr­ců Michel Ocelot popr­vé uve­dl svůj nej­no­věj­ší celo­ve­čer­ní film Pohádky noci na fes­ti­va­lu Berlinale 2011 a nadchl pub­li­kum i kri­ti­ky. V České repub­li­ce se film pro­mí­tal na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu a přes­to­že i zde byly reak­ce pub­li­ka nad­še­né, do čes­ké dis­tri­buce se nako­nec nedo­stal. AniFest se nyní ve spo­lu­prá­ci s Francouzským insti­tu­tem v Praze sna­ží spla­tit ten­to dluh a zor­ga­ni­zo­val pro­to osob­ní návště­vu Michela Ocelota a dal­ší uve­de­ní jeho fil­mu. Na AniFestu se budou Pohádky noci za osob­ní účas­ti reži­sé­ra pro­mí­tat 27.dubna, o tři dny dří­ve, 24.4., je uve­de ve spo­lu­prá­ci s AniFestem praž­ské Kino 35. V ten samý den bude také v pro­sto­rách Francouzského insti­tu­tu zahá­je­na jedi­neč­ná výsta­va Skryté pokla­dy Michela Ocelota, kte­rá před­sta­ví i méně zná­mé fil­my oce­ňo­va­né­ho tvůr­ce.

Kromě Francie zaví­tá pro­gram letoš­ní­ho AniFestu také do Estonska – ukon­če­na bude tří­le­tá Pobaltská mise, kte­rá už v uply­nu­lých dvou letech před­sta­vi­la litev­skou a lotyš­skou ani­ma­ci. Ačkoliv je eston­ská ani­ma­ce spo­jo­vá­na pře­de­vším s osob­nos­tí Priita Pärna, v této zemi tvo­ři­la a dále tvo­ří řada dal­ších vyni­ka­jí­cích animátorů-režisérů, z nichž někte­ří se také už dosta­li do mezi­ná­rod­ní­ho pově­do­mí. AniFest navští­ví v roli porot­ce reži­sér, výtvar­ník a ani­má­tor Ülo Pikkov, jehož posled­ní lout­ko­vý film Body Memory posbí­ral ceny na něko­li­ka svě­to­vých fes­ti­va­lech. Průřezový pro­gram eston­ské ani­ma­ce pokry­je jak obdo­bí tvor­by za minu­lé­ho reži­mu (vznik slav­ných stu­dií Nukufilm a Joonisfilm), tak sou­čas­nou tvor­bu, zastou­pe­na je i nejmlad­ší gene­ra­ce eston­ských ani­má­to­rů (Kaspar Jancis, Martinus Klemet či Chintis Lundgren). Malou spe­ci­a­li­tou naší retrospek­ti­vy bude i uve­de­ní málo zná­mé reklam­ní tvor­by Priita Pärna - např. rekla­ma Switch off the Lights (1989), kte­rá zís­ka­la oce­ně­ní v Cannes.

Loutková ani­ma­ce bude na AniFestu před­sta­ve­na ze všech mož­ných úhlů pohle­du. Čestným pre­zi­den­tem fes­ti­va­lu se pro rok 2012 stal význam­ný brit­ský tvůr­ce lout­ko­vých fil­mů Barry Purves – bude tak jed­ním z repre­zen­tan­tů ost­rov­ní lout­ko­vé ani­ma­ce, kte­ré bude věno­vá­na roz­sáh­lá retrospek­ti­va. Britská pro­duk­ce se v oblas­ti stop-motion ani­ma­ce dlou­ho­do­bě drží na špič­ce a fes­ti­val před­sta­ví její úpl­né začát­ky v roce 1908, prů­řez celým dva­cá­tým sto­le­tím až po posled­ní celo­ve­čer­ní film slav­né­ho stu­dia Aardman Piráti, kte­rý bude mít na AniFestu svou čes­kou pre­mi­é­ru. Přislíbena je také osob­ní účast reži­sé­ra Petera Lorda. Program brit­ské ani­ma­ce pro AniFest při­pra­vu­je svě­tozná­mý odbor­ník a teo­re­tik ani­ma­ce Paul Wells.

Život fil­mo­vé lout­ky ve 21.století bude letoš­ní AniFest zkou­mat také z prak­tic­ké strán­ky – skr­ze pre­zen­ta­ci stu­dií lout­ko­vé­ho fil­mu a worksho­py. Návštěvníci fes­ti­va­lu budou mít také jedi­neč­nou mož­nost vidět čás­ti při­pra­vo­va­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu „ParaNorman“ ame­ric­ké­ho stu­dia Laika (pro­sla­vi­lo se fil­mem Koralína a svět za tajem­ný­mi dveř­mi z roku 2009) ješ­tě před jeho ame­ric­kou pre­mi­é­rou. Práci na fil­mu před­sta­ví pro­du­cent Mark Shapiro. Do Teplic dora­zí i zástup­ci brit­ské­ho stu­dia Mackinnon&Saunders, kte­ré se podí­lí na fil­mech Tima Burtona a vyrá­bě­lo lout­ky i pro film Fantastický pan Lišák, před­sta­ví se také pol­ské stu­dio SE-MA-FOR, ve kte­rém vzni­ká špič­ka sou­čas­né nezá­vis­lé lout­ko­vé ani­ma­ce (fil­my brat­ří Quayů, Suzie Templeton a dal­ších). Součástí pro­gra­mu zamě­ře­né­ho na lout­ku bude také workshop výro­by drá­tě­né kost­ry pro fil­mo­vou lout­ku pod vede­ním před­ních čes­kých lout­ká­řů Milana Svatoše a Ondřeje Ziky.

V loň­ském roce AniFest pre­mi­é­ro­vě uspo­řá­dal roz­sáh­lý pro­gram urče­ný pro odbor­ní­ky a pro­fe­si­o­ná­ly z oblas­ti ani­mo­va­né­ho fil­mu. I na dru­hý roč­ník Visegrádského Exchange Fóra se chys­ta­jí pro­du­cen­ti z celé Evropy včet­ně zástup­ců čes­kých stu­dií (např. Maur Film, Animation People, Hafan Film, Anima). „Znovu se vrá­tí i někte­ří hos­té, kte­ří AniFest navští­vi­li už loni, napří­klad fran­couz­ští pro­du­cen­ti Olivier Catherin nebo Christian Pfohl. Ten také sto­jí za úspěš­ným uve­de­ním čes­ké­ho Fimfára do fran­couz­ské dis­tri­buce – prv­ní krok k této spo­lu­prá­ci byl uči­něn prá­vě loni na AniFestu. Velmi nás těší také úspěš­ný vývoj někte­rých kopro­dukč­ních pro­jek­tů, kte­ré se nám loni poved­lo zpro­střed­ko­vat,“ vysvět­lu­je koor­di­ná­tor Fóra Michal Procházka.

Na AniFest 2012 je již nyní mož­né se onli­ne akre­di­to­vat na strán­kách www.anifest.cz a do kon­ce břez­na dokon­ce se sle­vou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27350 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69426 KB. | 06.12.2023 - 09:09:57