Kritiky.cz > Horory > Morgiana (1972)

Morgiana (1972)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Touha po bohat­ství je mnoh­dy sil­něj­ší než sester­ská lás­ka.

Klára a Viktorie nedáv­no zdě­di­ly po svých rodi­čích poměr­ně vel­ký maje­tek, kte­rý jim byl zane­chán a roz­dě­len rov­ným dílem. Obě sest­ry, přes­to­že jsou si vzhle­do­vě veli­ce podob­né, jsou ve sku­teč­nos­ti zce­la odliš­né. Zatímco Klára je milé a vždy usmě­va­vé děv­če, kte­ré má kaž­dý rád, tak Victorie z duše svou sest­ru nená­vi­dí, závi­dí jí snad úpl­ně všech­no, u pod­da­ných budí hrů­zu a jedin­ný tvo­ra, kte­ré­ho má ráda, je kočka Morgiana. Ze vše­ho nej­ví­ce jí však vadí, že její sest­ra je doslo­va oble­to­vá­na muži, tak o ni nemá zájem nikdo. Proto se roz­hod­ne své sest­ry zba­vit jed­nou pro vždy a zís­kat všech­no bohat­ství jen pro sebe. Vydá se na ces­tu, ze kte­ré již není návra­tu a je roz­hod­nu­tá odstra­nit všech­ny pře­káž­ky, kte­ré se posta­ví mezi ni a její vysně­né tou­hy.

Režie: Juraj Herz
Rok výro­by: 1972
Délka: 99 min
Země: Československo

Hrají:
Iva Janžurová ... (Klára / Viktorie)
Josef Abrhám ... (Marek)
Nina Divíšková ... (Otýlie)
Petr Čepek ... (Glenar)
Karel Augusta ... ( Dr. Mayer)
...a dal­ší

Režisér fil­mu Juraj Herz se nechal inspi­ro­vat romá­nem rus­ké­ho spi­so­va­te­le Alexandra Grina, kte­rý nese název Jessie a Morgiana. Film je jakým­si sklou­be­ním roman­ti­ky a mys­te­ri­óz­ní­ho dra­ma­tu s pořád­nou dáv­kou horo­ro­vé atmo­sfé­ry. Svým způ­so­bem se o něm dá mlu­vit i jako o jakési pohád­ce pro dospě­lé, kdy dob­ro vždy zví­tě­zí nad zlem. Jeho úspěch se odví­jel nejen díky bra­vur­ní­mu herec­ké­mu výko­ny Ivy Janžurové, kte­rá si zde střih­la rov­nou dvoj­ro­li, ale i díky tomu, že vzni­kl v obdo­bí Herzovy nej­vět­ší slá­vy. Ten si zís­kal řadu obdi­vo­va­te­lů již o rok dří­ve s fil­mem Petrolejové lam­py a tak není divu, že i jeho dal­ší kou­sek při­ro­ze­ně při­lá­kal spous­tu divá­ků, kte­ří se doslo­va třás­li netr­pě­li­vos­tí a poté byli veli­ce štědře odmě­ně­ni, pro­to­že Morgiana si ihned zís­ka­la celou šká­lu pří­z­niv­ců a dodnes je pova­žo­vá­na za jeden z nej­lep­ších Herzových fil­mů.

Děj fil­mu tvůr­ci pře­nes­li z našich luk a hájů až k bře­hům Černého moře, jehož nád­her­ná sce­né­rie pří­mo vybí­ze­la k nato­če­ní nád­her­ných zábě­rů a roz­ma­ni­tých scén. Právě samot­né­ho pro­stře­dí si u fil­mů vší­mám asi nej­ví­ce a musím podotknout, že jsem byl doslo­va okouz­len vše­mi krá­sa­mi, jenž nám zde byli nabíd­nu­ty. Dalším důle­ži­tým aspek­tem byla vytvo­ře­ná atmo­sfé­ra, kte­rá nás pro­vá­zí napříč celým fil­mem. Tvůrcům se vskut­ku poda­ři­lo stvo­řit něco tak úžas­né­ho, že divá­ci budou doslo­va chroch­tat bla­hem. Především pak díky bra­vur­ní prá­ci kame­ra­ma­na, kte­rý své prá­ci doko­na­le rozu­měl a divá­kům nabí­dl neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Některé zábě­ry divá­ko­vi doslo­va vyra­zí dech a způ­so­bí men­ší záchvěvy úzkos­ti. Především pak ve scé­nách, kdy se rea­li­ta smí­sí s před­sta­vi­vos­tí hlav­ních hrdi­nek a divák v tu chví­li ztra­tí lehce kon­t­ro­lu nad dějem.

Pochválit samo­zřej­mě musím i dobo­vé kos­týmy, kte­rá byli pře­hlíd­kou lad­nos­ti a krás­ných barev. Výborně vypa­da­li i růz­né deko­rač­ní doplň­ky (šper­ky, zrca­dla, náby­tek či samot­né koň­ské spře­že­ní). Právě to můžou pří­z­niv­ci podob­ných věcí oce­nit při divo­ké jízdě podél hor­ské­ho úbo­čí. Na své si při­jdou i pří­z­niv­ci leh­ké ero­ti­ky, kde se hned něko­lik here­ček obna­ží při kou­pá­ní v moři. Ti bys­třej­ší mezi nimi mož­ná pozna­jí i něko­lik zná­měj­ších tvá­ří něko­li­ka čes­ko­slo­ven­ských here­ček.

V nepo­sled­ní řadě pak samo­zřej­mě nezbý­vá než pochvá­lit i samot­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny her­ců a here­ček. Všem doza­jis­ta vévo­dí prá­vě Iva Janžurová, kte­rá nám doká­za­la, že její před­nos­tí nejsou pou­ze výko­ny v nej­růz­něj­ších kome­di­ích, ale ani v mys­te­ri­óz­ním kous­ku se roz­hod­ně neztra­tí. Hned v závě­su za ní se mi líbil i Josef Abrahám a Petr Čepek. Film Morgiana dokon­ce zís­kal i význam­né oce­ně­ní Zlatého Huga na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Chicagu.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95880 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71788 KB. | 20.07.2024 - 05:48:46