Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Na západní frontě klid - 80 %

Na západní frontě klid - 80 %

Photo © Reiner Bajo
Photo © Reiner Bajo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Každý urči­tě zná povin­nou čet­bu základ­ní a střed­ní ško­ly. Protiválečná kni­ha Na západ­ní fron­tě klid popi­su­je osu­dy těch vojá­ků, kte­ří vždy boju­jí v prv­ní linii a jejich pocit z vál­ky je ten nej­hor­ší. Kniha je pří­bě­hem vojí­na, kte­rý ihned po gym­ná­ziu nastu­pu­je do prv­ní linie v prv­ní svě­to­vé a během bojů mu umřou všich­ni kama­rá­di a až boje skon­čí, tak ho váleč­né sou­ko­lí napros­to zni­čí.

Německá kine­ma­to­gra­fie se této slav­né kni­ze věnu­je popr­vé a pro­ti­vá­leč­ný film, kde čeká smrt na hlav­ní posta­vy kaž­dou chvil­ku, vyda­la na Netflixu.

Nebudu porov­ná­vat s ver­zí s více než 40 let sta­rou, kaž­dá má své pro­ti a pro, a tak zhod­no­tím pou­ze film z toho­to roku.

Je vidět, že Němci dali do fil­mu kaž­dé Euro a díky Švýcarskému reži­sé­ro­vi Edwardovi Bergerovi, kte­rá stu­do­val fil­ma­ři­nu v USA, tak nato­či­li vel­mi pove­de­ný film.

Začneme výpra­vou. Jak se psa­lo u nás na Kritiky.cz, tak se film natá­čel v České repub­li­ce, a tak v mno­ha budo­vách najde­te čes­ké sce­né­rie z Prahy, z růz­ných zám­ků a stat­ků. Jmenovitě tře­ba v Praze Vlašská 346, Praha-Malá Strana, Thunovská… Pobořany, Postoloprty, zámek Sychrov a dal­ší.  České his­to­ric­ké památ­ky pat­ří k správ­ným mís­tům, kde by se moh­li natá­čet fil­my z váleč­ných dob. V někte­rých mís­tech je stá­le zacho­vá­no vše, co se posta­vi­lo před 100 lety.

Nesmíme zapo­me­nout i na to, že je to váleč­ný film, a tak musí­me při­po­me­nout i záko­py, ve kte­rých se bojo­va­lo o kaž­dý cen­ti­me­tr. Zákopy a život vojá­ků v prv­ní linii je oprav­du vylí­čen dob­ře, a to, že němec­ká voj­ska byla o dost hůře záso­bo­vá­na ne fran­couz­ská je taký dost bod, kte­rý urči­tě sto­jí na nafil­mo­vá­ní.

Hlavní posta­vy fil­mu (také kni­hy) zaží­va­jí svůj váleč­ný pří­běh od nástu­pu na fron­tu až do jejich smrt. Jak kaž­dý postup­ně umí­rá v bitvě, tak se hlav­ní posta­vy stá­le více otr­ká­va­jí, až zůsta­nou posled­ní dva, kte­ří svo­jí smr­tí uká­žou nesmy­sl­nost vál­ky.  Ale bohu­žel scé­náris­té si kni­hu upra­vi­li, aby byla scé­na mož­ná jed­no­duš­ší k natá­če­ní, pří­pad­ně i k pocho­pe­ní. Nebudu o tom psát, co je všech­no jinak, ale bohu­žel s těmi­to změ­na­mi opro­ti kni­ze moc nesou­hla­sím. Film potom vyzní­vá jinak než by měl.

A jak to je vlast­ně nato­če­no? Opravdu rea­lis­tic­ky. Maskéři, tvůr­ci budov, his­to­ric­kých vozi­del… se věnu­jí kaž­dé­mu detai­lu, aby film co nej­re­a­lis­tič­těj­ší. Válka je krva­vá a smrt čeká oprav­du všu­de a vyná­le­zy z prv­ní svě­to­vé, jako tan­ky, úto­ky ply­nem, pla­me­no­me­ty, jsou těmi nej­hor­ší­mi prv­ky, co může vojá­ka čekat na bojiš­ti.

Nevím, zda­li se kni­ha věnu­je také popi­so­vá­ní míro­vé doho­dy, ale ten­to prvek, kte­rý pro­bí­há ve fil­mu ve vla­ku, urči­tě nepat­ří do kni­hy. Konec vál­ky byl pode­psán 11.11.1918 v 11:00. Tento čas a tuto hodi­nu film chá­pe tak, že gene­rá­lo­vé chtě­jí bojo­vat stá­le do posled­ní­ho vojá­ka, aby si doká­za­li, že je Německo stá­le vel­ké.  Filmový konec pro­to v posled­ní bitvě uká­že zby­teč­nost vál­ky ješ­tě více, aby lidé ješ­tě lépe pocho­pi­li to, že za řado­vé vojá­ky, kte­ří běží pro smrt, zod­po­ví­dá vele­ní, kte­ré má své myš­len­ky jin­de, než na zdra­ví a život vojá­ků.

S hlav­ní posta­vou Paule Bäumerem zaži­je­me celý jeho váleč­ný život. Od naru­ko­vá­ní po smrt.  Je to jeho pří­běh. Tragický a nešťast­ný. Druhým důle­ži­tým prv­kem ve fil­mu je o smlou­va o míru, kte­rá je pro film dopsá­na záměr­ně pro lep­ší vysvět­le­ní pří­bě­hu oby­čej­né­ho vojá­ka.

Ve celém fil­mu potká­me jenom jed­no­ho slav­né­ho her­ce Daniela Brühla, kte­rý si ode­hra­je veš­ke­rý stan­dart co má pro Hollywoodského her­ce. Zbytek her­ců je pro mě napros­to nezná­mý. Je to dob­ře, pro­to­že si může­me dob­ře pro­žít váleč­né utr­pe­ní s nezná­mý­mi her­ci, kte­ré ješ­tě nemá­me zaška­tul­ko­va­né z jiných fil­mů.

Myslím si, že si němec­ký Netflix zaslou­ží uzná­ní, že vydal tako­vý film. Nebyl sice doko­na­lý, ale pro váleč­né utr­pe­ní z 1. svě­to­vé vál­ky, se na sní­mek musí­te podí­vat.

Zajímavost

Podívejte se na film Na západ­ní fron­tě klid z roku 1979 onli­ne.


Photo © Reiner Bajo


Podívejte se na hodnocení Na západní frontě klid na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20811 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71829 KB. | 19.06.2024 - 17:58:35