Kritiky.cz > Recenze knih > Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život

Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život

IMG 1100
IMG 1100
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na sklon­ku roku 2015 byla do češ­ti­ny popr­vé pře­lo­že­na kon­tro­verz­ní bio­gra­fie rus­ké novi­nář­ky a fanyn­ky Queen Mariam V. Ahundové. První strán­ky kni­hy žád­nou kon­tro­ver­zí ješ­tě neza­vá­ní – prv­ní kapi­to­la živo­to­pi­su se věnu­je málo zná­mé východ­ní víře zoro­astris­mu, kte­rá uctí­vá boha Ahuru Mazdu a je v mno­hém podob­ná křes­ťan­ství. Kapitola pro­zra­zu­je, že toto byla víra, v níž byl Freddie Mercury (pra­vým jmé­nem Farrokh Bulsara) vycho­ván a kte­rou vyzná­val po celý život. Slibně zně­jí­cí začá­tek ovšem začne postup­ně nabí­rat na čím dál divo­čej­ším spá­du. Autorka nejdří­ve upo­zor­ňu­je na hrubé chy­by v mno­ha živo­to­pi­sech o Mercurym a na kon­krét­ních pří­kla­dech upo­zor­ňu­je na odpo­ru­jí­cí si infor­ma­ce (pře­de­vším data) u růz­ných auto­rů. Při pre­zen­to­vá­ní správ­ných úda­jů někdy zařa­zu­je tyto infor­ma­ce do tex­tu tak zma­teč­ně, že je těž­ké roz­li­šit, zda se jed­ná o tu prav­di­vou ver­zi nebo je pořád cito­vá­na chy­ba z jiné kni­hy.

Dále kni­ha roze­bí­rá čas­to spo­jo­va­ná téma­ta s lea­de­rem sku­pi­ny Queen: závis­lost na koka­i­nu a homose­xu­a­li­tu / bis­e­xu­a­li­tu. Ahundová se sna­ží doká­zat, že Freddie Mercury nebyl závis­lý na dro­gách a v této čás­ti se jí ješ­tě jakž­takž daří. Zmiňuje, že ačko­liv pod­le živo­to­pis­ců Freddie uží­val dro­gy v klu­bech či ve svém domě všem na očích, nikdy neby­la poří­ze­na žád­ná fot­ka – ačko­liv tyto akce byly údaj­ně veřej­ně pří­stup­né a Freddie Mercury byl jako popu­lár­ní zpě­vák věč­ně pro­ná­sle­do­ván tis­kem.

Ve vyvra­ce­ní Mercuryho homose­xu­a­li­ty už ale znač­ně pokul­há­vá. Na stra­ně jed­né upo­zor­ňu­je na výmys­ly v jiných bio­gra­fi­ích, jež nespráv­ně líčí Freddieho smyš­le­né eska­pá­dy ve všech gay barech svě­ta, zatím­co ve sku­teč­nos­ti se vět­ši­nou nachá­zel ve stu­diu s kape­lou.

„Zdá se, že gay klu­by pro­ná­sle­du­jí Freddieho po celém svě­tě. Ve měs­tě i na ves­ni­ci, na zemi i na moři – kam­ko­liv Freddie vstou­pil, tam se pod­le živo­to­pis­ců nachá­ze­lo „mno­ho pod­ni­ků pro homose­xu­á­ly“. Našli by gay klub i na vrcho­lu úte­su nebo na ote­vře­ném moři, na dně jeze­ra nebo ve vesmí­ru, kdy­by tam byl Freddie. […] Věc se má tak, že nema­jí žád­ný důkaz, a když si to uvě­do­mí, při­vá­dí je to k šílen­ství, nutí­cí­mu nahra­dit fak­ta domněn­ka­mi.“                                                                                                                                                                                                                                            (str. 32)

Bohužel, sama autor­ka před­klá­dá vět­ši­nou také pou­hé teo­rie a Freddieho „novi­ná­ři vymyš­le­nou“ homose­xu­a­li­tu doka­zu­je napří­klad tím, že nee­xis­tu­jí žád­né kom­pro­mi­tu­jí­cí foto­gra­fie ani ofi­ci­ál­ní pro­hlá­še­ní Mercuryho na toto téma. Je sice prav­da, že deník The Sun otis­kl faleš­ný roz­ho­vor s Freddiem na toto téma a že řada roz­ho­vo­rů Queen vskut­ku byla pozmě­ně­na, ale nee­xis­ten­ce mate­ri­á­lu, jenž by teo­re­tic­ky mohl nazna­čo­vat Mercuryho sexu­ál­ní ori­en­ta­ci také není úpl­ně prav­di­vá. Stačí se podí­vat tře­ba na násle­du­jí­cí video: Freddie Mercury and Jim Hutton in bathro­om. Záznam sice nic nedo­ka­zu­je, záro­veň ale roz­pra­šu­je (jako i jiné mate­ri­á­ly) autor­či­no tvr­ze­ní tře­ba o tom, že pomoc­ník v Mercuryho domu, Jim Hutton, neměl ke své­mu páno­vi nijak blíz­ko – co s ním potom tedy dělá v kou­pel­ně?

Navíc autor­či­ně obha­jo­bě nijak nepři­dá­vá oči­vid­ně nega­tiv­ní postoj k homose­xu­á­lům, jejichž vztah popi­su­je jako chlad­ný a neplod­ný, neschop­ný při­vést do svě­ta dal­ší život.

Kniha má ale i své plus, tře­ba autor­čin smy­sl pro humor:

(vysvět­le­ní půvo­du Mercuryho umě­lec­ké­ho jmé­na)

„Intelekt živo­to­pis­ců jako obvykle září. Říkají, že Merkur se sho­du­je s ast­ro­lo­gic­kým zna­me­ním Panny, v němž se Freddie naro­dil. Jiní zašli ješ­tě dále a tvr­dí, že Mercury zna­me­ná „rtuť“ – pro­to­že byl veli­ce rych­lý a hbi­tý. Freddie Rtuťovitý – skvě­lý pseu­do­nym pro hudeb­ní­ka! A proč ne Freddie Kyselinosírový?“                                                                                                                                                                                                                                          (str. 276)

Výklad sym­bo­lů a tex­tů v sou­vis­los­ti s nábo­žen­skou vírou, což hud­ba Queen nepo­chyb­ně obsa­hu­je, je dal­ší před­nos­tí kni­hy.

Celkově však čet­ba kni­hy sto­jí za zvá­že­ní – pokud se rádi poba­ví­te a máte v obli­bě kon­spi­rač­ní teo­rie, je to jas­ná vol­ba. Pokud ovšem tou­ží­te po nezpo­chyb­ni­tel­ných fak­tech na toto téma, dopo­ru­ču­ji maxi­mál­ně pro­lis­to­vat strán­ky týka­jí­cí se Freddieho víry a gest ve video­kli­pech s tím spo­je­ných.

K dostá­ní od 218 Kč.

Hodnocení: 40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28738 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71906 KB. | 18.07.2024 - 13:17:39