Kritiky.cz > Články autora:Natálie Štrbáková

Jukka Behm: Plyšáček - 70 %

Emilii je pat­náct a hroz­ně se na malém měs­tě, kde s rodi­či a bra­t­rem žije, nudí. Jediná kama­rád­ka je pře­lé­ta­vá a rodi­če ji igno­ru­jí, tak­že se svě­řu­je své „smeč­ce“ plyšá­ků. Pejskovi, ptáč­ko­vi a lišá­kům.... Read more »

Ottaviani, Myrick: Hawking – 40 %

Singularita, ent­ro­pie, nulo­vá geo­de­ti­ka nebo anti­vesmír. Pokud netu­ší­te, co tyto pojmy z fyzi­ky zna­me­na­jí, komiks Hawking vám s nimi bohu­žel moc nepo­mů­že. Pokud už jste ale čet­li něja­kou z knih od věd­ce... Read more »

Judith Orloff: 365 tipů pro vysoce citlivé lidi

Vysoce cit­li­vé lidi (nebo­li empa­ty) cha­rak­te­ri­zu­jí vlast­nos­ti jako: sou­cit­nost, ocho­ta pomá­hat dru­hým, ote­vře­né srd­ce, empa­tie, ale také sklo­ny k rych­lé­mu vyčer­pá­ní, syn­dro­mu vyho­ře­ní, nut­nos­ti se čas­to izo­lo­vat od ostat­ních či pře­tí­že­ní... Read more »

Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 %

Co dát mla­dé­mu čte­ná­ři jako dárek k pozd­ním Vánocům nebo do nové­ho roku? Nejspíš dru­hou povíd­ko­vou kni­hu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně pro­vá­za­ný cyk­lus dva­nác­ti poví­dek se věnu­je téma­tům... Read more »

Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Když neto­pýr není doma, koč­ky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, kte­rý sle­du­je osud mla­dé vra­žed­ky­ně, se na objed­náv­ku pus­ti­la do psa­ní pří­bě­hu o jiné vra­žed­ky­ni, o něco slav­něj­ší – anti­hr­din­ce... Read more »

Co ukrývají Vrby

Útlá kníž­ka jen o něco vět­ší než notý­sek skrý­vá lyric­ký pří­běh z roku 1907 s podiv­nou záplet­kou. Hlavní posta­va (mužo­vo jmé­no není sdě­le­no) a její pří­tel, kte­ré­ho nena­zý­vá kon­krét­ně­ji než jako Švéda, se... Read more »

Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život

Na sklon­ku roku 2015 byla do češ­ti­ny popr­vé pře­lo­že­na kon­tro­verz­ní bio­gra­fie rus­ké novi­nář­ky a fanyn­ky Queen Mariam V. Ahundové. První strán­ky kni­hy žád­nou kon­tro­ver­zí ješ­tě neza­vá­ní – prv­ní kapi­to­la živo­to­pi­su... Read more »

Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce

Už tře­tí komik­so­vá kní­žeč­ka bro­ok­lyn­ské kres­líř­ky Sarah Andersonové vyšla v češ­ti­ně, a opět sto­jí za kaž­dou koru­nu z inze­ro­va­ných 199 Kč. Read more »

Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám

Young adult romá­nů je tolik jako mrtvých v kata­stro­fic­kých fil­mech, zato sub­žán­ru psy­cho­lo­gic­kých young adult thrille­rů je poskrov­nu – a u nás je prav­dě­po­dob­ně jedi­ný, čímž je Černooká od mla­dé spi­so­va­tel­ky a žur­na­list­ky... Read more »

Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %

Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili lite­ra­tu­ra s téma­ti­kou hra­ní video­her, se v posled­ních letech (nepře­kva­pi­vě) roz­má­há. Po skvos­tech jako Ready Player One, kte­rý v příš­tím roce vyjde také ve fil­mo­vé podo­bě,... Read more »

Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %

My girl, my girl, don’t lie to me, Tell me whe­re did you sle­ep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don’t ever shi­ne. O... Read more »

Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %

Odečíst ji, ospr­cho­vat ze sebe tuto povídko­vou kni­hu nelze, to by člověk musel do che­mické čistírny, do ste­ri­li­zační myčky, do dera­ti­zační míst­nos­ti, do klášte­ra pro pokání, pro akt lítos­ti,... Read more »

Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví

Kdo byl někdy zaměst­na­ný v obcho­dě, ví, jaké je to utr­pe­ní pra­co­vat se zákaz­ní­ky a tvá­řit se u toho pro­fe­si­o­nál­ně. O to více to pla­tí v knih­ku­pec­tví, kam čas­to cho­dí zákaz­ní­ci s vel­mi kuri­óz­ní­mi poža­dav­ky.... Read more »

Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus

Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krát­ké čer­no­bí­lé komiksy s intro­vert­ní dív­kou ve vyta­ha­ném sve­t­ru? Jestli ano, koneč­ně se vám poštěs­ti­lo a komiksy vyšly v jed­né kni­ze a jsou pře­lo­že­né do češ­ti­ny.... Read more »

Lichožrouti – 70%

Punkoví vs. mafi­án­ští ponož­ko­žrou­ti Lichožrouti byli odha­le­ni, popsá­ní a zachy­ce­ni na fil­mo­vé plát­no! A o koho že jde? Kdo četl tri­lo­gii Pavla Šruta, už ví, že se jed­ná o malé tvo­reč­ky, živí­cí se ponož­ka­mi... Read more »

James Patterson: Vraždy na střední škole – 90%

James Patterson se s dilo­gií Zpovědi pode­zře­lé a Vraždy na střed­ní ško­le pus­til do nové­ho podžán­ru, detek­ti­vek pro nác­ti­le­té a mla­dé dospě­lé. Všestranný autor vyzkou­šel zase něco jiné­ho než tvor­bu pro děti... Read more »

Tom Michell: Co mě naučil tučňák

Kdo z nás někdy v živo­tě neza­tou­žil po něja­kém domá­cím maz­líč­ko­vi? Může to být pes, kočka, žel­va, krá­lík nebo tře­ba tuč­ňák. Poslední zmí­ně­né zví­ře se sta­lo věr­ným par­ťá­kem auto­ra živo­to­pis­né kni­hy a Tom... Read more »

Caroline Brothersová: Na útěku

V jakém svě­tě musí děti prcha­jí­cí z vál­čí­cích stá­tů risk­nout umrz­nu­tí v chlad­nič­ce s masem, aby se dosta­li do vysně­né země, kde netou­ží po ničem jiném, než žít v míru a cho­dit do ško­ly? Ano,... Read more »

Charlie Human: Apokalypsa na počkání

Sex, dro­gy a pří­še­ry – tak by se dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat román afric­ké­ho spi­so­va­te­le Charlieho Humana. Hlavním hrdi­nou je puber­ťák Baxter Zevcenko, kte­rý navště­vu­je střed­ní ško­lu v Kapském Městě a v níž pro­vo­zu­je... Read more »

Carol (2015) - 85%

Příběh lesbic­ké­ho román­ku v 50. letech, tak by se asi dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Carol, jenž měl v ČR pre­mi­é­ru 21. dub­na. Mladá pro­da­vač­ka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v obcho­dě sezná­mí se star­ší... Read more »

Nathan Belofsky: Podivná medicína

Podivná medi­cí­na odha­lu­je his­to­ric­ké lékař­ské prak­ti­ky v té nej­ex­trém­něj­ší podo­bě. Belofsky před­klá­dá čte­ná­ři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léč­by od sta­ro­vě­ku po minu­lé sto­le­tí. Každé oblas­ti medi­cí­ny je věno­ván krát­ký úsek, kte­rý nepře­sa­hu­je... Read more »

Aňa Geislerová: P. S.

Barevný „dení­ček“ hereč­ky Ani Geislerové je už něko­lik měsí­ců jed­ním z nej­ví­ce kupo­va­ných titu­lů v knih­ku­pec­tvích a pra­vi­del­ně se musí dělat dotis­ky. Známá hereč­ka sesta­vi­la řadu svých feje­to­nů vyda­ných pro mód­ní maga­zín... Read more »

Yeonmi Park: Abych přežila

Severní Korea. V řadě člán­ků a učeb­ni­cí se o ní dočte­te leda to, že se jed­ná o tota­lit­ní stát s moc­nou armá­dou a zao­sta­lým hos­po­dář­stvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě pro­hla­šu­je, že se jed­ná... Read more »
Stránka načtena za 2,18627 s | počet dotazů: 192 | paměť: 48254 KB. | 25.05.2024 - 20:32:55