Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Masaryk - 60 %

Masaryk - 60 %

Mas01
Mas01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Málokomu se poda­ří dělat v živo­tě to, co ho baví. Většinou má člo­věk urči­té před­sta­vy, kte­ré postup­ně mění vli­vem okol­nos­tí. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prv­ní­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta. Stal se VIP osob­nos­tí, aniž by o to stál. Umělecká kari­é­ra byla sice láka­vá, ale neby­la žádou­cí. Podle otce byla nej­vhod­něj­ší prá­ce v diplo­ma­tic­kých služ­bách, kde mohl uplat­nit jazy­ko­vé schop­nos­ti i oso­bi­tý spo­le­čen­ský šarm. I když je Jan pro prá­ci úřed­ní­ka a poli­tic­ké vyjed­ná­vá­ní pří­liš pří­mo­ča­rý a bohém­sky roze­vlá­tý, půso­bí v pře­dm­ni­chov­ském obdo­bí ve funk­ci vel­vy­slan­ce v Londýně. Doba při­sou­di­la Československu špat­nou kar­tu. Mnichovská doho­da byla pro vět­ši­nu oby­va­tel vel­kým zkla­má­ním, ale pro Jana Masaryka to byla těž­ká pro­fes­ní i lid­ská pro­hra. Můžeme se jen doha­do­vat, jak obtíž­ně bylo obdo­bí, než začal opět spo­lu­pra­co­vat se zahra­nič­ním odbo­jem a s Eduardem Benešem. Je doce­la mož­né, že mu pomohl pobyt v sana­to­riu a roz­ho­vo­ry s psy­chi­at­rem Dr. Steinem. Ten má s hlav­ním hrdi­nou spo­leč­ný rys, zod­po­věd­ný pří­stup k prá­ci, ale půso­bí kon­trast­ně svým pří­stu­pem k živo­tu.

Photo © Bioscop

Osobnost Jana Masaryka zau­ja­la reži­sé­ra Julia Ševčíka, kte­ré­ho zna­jí divá­ci nej­spíš pod­le jeho fil­mu Norma, tem­né dra­ma nato­če­né pod­le sku­teč­né­ho pří­pa­du maso­vých vražd. I ten­to­krát se sou­stře­dil na sil­nou osob­nost v našich ději­nách, kte­rým Jan Masaryk beze­spo­ru je. Na scé­ná­ři začal v roce 2013 pra­co­vat zku­še­ný Alex Königsmark, autor mno­ha scé­ná­řů k tele­viz­ním insce­na­cím a fil­mům. Spolu s ním na scé­ná­ři pra­cu­je i scé­náris­ta Petr Kolečko, kte­rý je zná­mý kome­di­ál­ní­mi TV seri­á­ly. V led­nu 2013 však Alex Königsmark zemřel a scé­nář dokon­ču­je Petr Kolečko spo­lu s Juliusem Ševčíkem. Místo živo­to­pis­né­ho fil­mu zvo­li­li fik­tiv­ní pří­běh, kte­rý zachy­cu­je hrdi­nu v obdo­bí po pode­psá­ní Mnichovské doho­dy. Kdesi v ame­ric­kém sana­to­riu, se zou­fa­lé­mu hrdi­no­vi vra­cí vzpo­mín­ky z před­cho­zích let. Je v nich vášeň, lás­ky, prá­ce i zra­da. V rám­ci his­to­ric­kých udá­los­tí se pro­je­vu­je pova­ha hlav­ní­ho hrdi­ny i jeho úlo­ha v mezi­ná­rod­ních sou­vis­los­tech.

Hlavní posta­vu, Jana Masaryka, skvě­le hra­je Karel Roden. Dodal posta­vě sil­né emo­ce a vyba­vil ji množ­stvím drob­ných detai­lů, kte­ré sou­vi­sí s emo­tiv­ním jed­ná­ním. Postava Jan Masaryk půso­bí jako kotel plný ener­gie, kte­rou jed­nou osl­ňu­je spo­leč­nost, ženy a jin­dy je moto­rem při diplo­ma­tic­kém jed­ná­ní. Výborným pro­ti­hrá­čem hlav­ní posta­vy je psy­chi­atr Dr. Stein, kte­ré­ho hra­je němec­ký herec a spi­so­va­tel Hanns Zischler, jeden z herec­kých před­sta­vi­te­lů slav­né­ho Spielbergova dra­ma­tu Mnichov. Zichler drží svou posta­vu v roz­váž­ném kli­du s pro­myš­le­ným jed­ná­ním. Dalším zají­ma­vým herec­kým výko­nem pře­kva­pil Oldřich Kaiser, kte­rý v roli pre­zi­den­ta Eduarda Beneše půso­bí při­ro­ze­ně a sou­čas­ně neztrá­cí důstoj­nost s vědo­mím odpo­věd­nos­ti své funk­ce. Také něko­lik žen­ských postav dopl­ňu­je svět kolem Jana Masaryka. Spisovatelku a Masarykovu poz­děj­ší snou­ben­ku Marcii Davenportovou vytvo­ři­la špa­něl­ská hereč­ka Arly Joverová (Blade, Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy). Emília Vašáryová hra­je usta­ra­nou sekre­tář­ku na vel­vy­sla­nec­tví v Londýně a Eva Herzigová zařá­dí jako zpě­vač­ka a jed­na z Masarykových mile­nek. V kon­tras­tu k herec­ké­mu nasa­ze­ní jme­no­va­ných her­ců půso­bí jako bez živo­ta scé­ny s kom­par­zem nebo scé­ny krát­kých diplo­ma­tic­kých roz­ho­vo­rů.

Photo © Bioscop

Filmu pomá­há výbor­ná kame­ra zku­še­né­ho kame­ra­ma­na Martina Štrby (Je tře­ba zabít Sekala, Hořící keř, atd). Poradí si s kaž­dým pro­sto­rem a vyu­ží­vá šikov­ně svět­la, což vychá­zí dob­ře ve scé­nách, kde je potře­ba zvý­raz­nit aktu­ál­ní atmo­sfé­ru. Škoda, že ve fil­mu je i mno­ho scén, kte­ré zachy­cu­jí fik­tiv­ní  dia­lo­gy v neu­r­či­tých pro­stře­dích, kte­ré sice dokres­lu­jí his­to­ric­ký rámec, ale nepů­so­bí věro­hod­ně. Je otáz­kou, kde se sta­la chy­ba? Možná je to kom­bi­na­ce scé­ná­ře, stři­hu i režij­ní­ho vede­ní. Škoda! Záběry na moř­skou hla­di­nu, kte­ré se občas do pří­bě­hu vlou­dí, je v žád­ném pří­pa­dě nena­hra­dí.

Film vyža­du­je od čes­ké­ho divá­ka jis­tou dáv­ku pocho­pe­ní a postřeh, neboť čes­ké titul­ky pro­vá­zí vět­ši­nu scén. Příběh se tvá­ří auten­tic­ky a vět­ši­na dia­lo­gů je vede­ná v ang­lič­ti­ně. Může to však být výho­da pro zahra­nič­ní i fes­ti­va­lo­vé pub­li­kum.

Ve fil­mu se hlav­ní hrdi­na vra­cí ve vzpo­mín­kách do let 1937-1938, a přes­to­že jsou časo­vá obdo­bí uve­de­na men­ším pís­mem při v levém kra­ji obra­zu, občas jsem se v ději i čase ztra­ti­la. Ale to urči­tě nebyl záměr tvůr­ců.

Film mě zau­jal téma­tem i kva­li­tou herec­kých výko­nů, a přes­to­že se jed­ná o fik­tiv­ní pří­běh, akcep­tu­ji ho jako oso­bi­té zob­ra­ze­ní význam­né osob­nos­ti i tem­né obdo­bí našich dějin. Co si sku­teč­ný Jan Masaryk mys­lel a co dělal v sou­kro­mí, to už se dnes těž­ko dozví­me.

Doporučuji podí­vat se na ten­to 113 minut dlou­hý fil­mo­vý pří­běh, oprášit škol­ní zna­los­ti a pře­číst si tře­ba kni­hu Jan Masaryk - Pravdivý pří­běh od Pavla Kosatíka.


Photo © Bioscop


Podívejte se na hodnocení Masaryk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM Posted in Videa
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […] Posted in Filmové premiéry
  • Život pro samouky – Recenze – 40 %12. května 2023 Život pro samouky – Recenze – 40 % Českou vztahovou komedii Život pro samouky natočila a napsala režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová (Zoufalci, Hodinářův učeň) podle románu „Láska pro samouky“ spisovatelky (a mimo jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Ubal a zmiz – Recenze – 50%8. července 2021 Ubal a zmiz – Recenze – 50% Česká krimikomedie celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Hobzika Ubal a zmiz pravděpodobně chtěla být kombinací černohumorné gangsterky (něco jako Sbal prachy a vypadni) a […] Posted in Filmové recenze
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18351 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71616 KB. | 24.06.2024 - 06:24:33