Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně

Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně

Masaryk Plakat A1 1501
Masaryk Plakat A1 1501
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový sní­mek reži­sé­ra Julia Ševčíka MASARYK, věno­va­ný jed­no­mu život­ní­mu obdo­bí diplo­ma­ta a poli­ti­ka Jana Masaryka vstou­pí do kin 9. břez­na 2017, kam jej dopro­vo­dí nová ver­ze pla­ká­tu s před­sta­vi­te­lem titul­ní role Karlem Rodenem.

Karel Roden v roli Jana Masaryka.
Karel Roden v roli Jana Masaryka.

15.prosince se usku­teč­ní v brněn­ském kině Scala mimo­řád­ná pro­jek­ce fil­mu Masaryk, jíž se zúčast­ní ministři zahra­ni­čí ČR a SR Lubomír Zaorálek a Miroslav Lajčák a zástup­ci zahra­nič­ních diplo­ma­tic­kých sbo­rů v Česku a na Slovensku.

V závě­ru roku – od 25. do 31. pro­sin­ce 2016 bude film MASARYK jako jedi­né v limi­to­va­né pre­mi­é­ře pro­mí­tat praž­ské kino Lucerna. Do kin vstu­pu­je film 9.března 2017.

Malá ochut­náv­ka z natá­če­ní - http://www.bioscop.cz/_web/film/masaryk

„Jan Masaryk je jeden z nej­cha­risma­tič­těj­ších poli­ti­ků v čes­kých ději­nách,“ říká his­to­rik a spi­so­va­tel Pavel Kosatík. „Ten muž byl nesku­teč­ně emo­tiv­ní, v žád­ném pří­pa­dě se o něm nedá říci, že sám sebe zvlá­dal. Měl po své mat­ce de fac­to umě­lec­kou pova­hu, s kte­rou byl nucen pohy­bo­vat se ve svě­tě kon­ven­cí, všem na očích. Vlastně musel vel­kou část své při­ro­ze­nos­ti po celý život potla­čo­vat. Muselo to pro něj být šíle­ně těž­ké: na jed­né stra­ně tou­žil po vol­nos­ti, chtěl létat jako pták. Na dru­hé se cítil zavá­zán své­mu jmé­nu, sna­žil se té otco­vě repub­li­ce slou­žit. Celý život ho táh­lo na obě ty stra­ny: jeho živo­tu to dodá­va­lo ener­gii, záro­veň ho to však taky niči­lo,“ dodá­vá spo­lu­au­tor úspěš­né kni­hy. Kniha Jan Masaryk - prav­di­vý pří­běh vychá­zí již počtvr­té a v pro­de­ji je již od 12. Prosince 2016

Film před­sta­vu­je Jana Masaryka jako bohé­ma, kte­rý milo­val ženy, hud­bu a vedl extra­va­gant­ní život, kte­rý byl pro­ti­pó­lem jeho diplo­ma­tic­ké dráhy. Dotýká se i jeho vzta­hu k slav­né­mu otci. Ten byl pod­le kniž­ní bio­gra­fie vel­mi kom­pli­ko­va­ný, napří­klad také pro­to, že Jan byl jako dítě šika­no­ván kvů­li slav­né­mu pří­pa­du Hilsner a něja­ký čas jej musel do ško­ly vodit star­ší bra­tr. Matka, ačko­liv měla puri­tán­skou výcho­vu – nena­pi­la se alko­ho­lu, odsu­zo­va­la kou­ře­ní, nesmě­lo se před ní nesluš­ně mlu­vit a za pro­jev pokles­lých mra­vů poklá­da­la i sňat­ko­vý inze­rát - svým dětem dopřá­va­la vol­nos­ti, mož­ná až moc. Když Jan Masaryk vyros­tl do puber­ty – pil, kou­řil, mlu­vil mír­ně řeče­no nedi­plo­ma­tic­kým jazy­kem a začal si osvo­jo­vat vztah k ženám, kte­rý se brzy pro­je­vil jako poně­kud cynic­ký; „puri­tán­sky přís­ná“ mat­ka tyto pro­hřeš­ky tole­ro­va­la, neboť je lás­ka k syno­vi pře­hlu­ši­la – píše se v kni­ze.

V titul­ní roli fil­mu Masaryk se před­sta­vu­je Karel Roden, v dal­ších úlo­hách uvi­dí­me Oldřicha Kaisera jako pre­zi­den­ta Edvarda Beneše, Jiřího Vyorálka jako Konráda Henleina, Roberta Jaškówa jako Emanuela Moravce. V roli jed­né z Masarykových pří­tel­kyň se vra­cí do čes­ké­ho fil­mu model­ka Eva Herzigová. Dále hra­jí Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Martin Hofmann.

Česko-slovenský film Masaryk vzni­kl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti IN Film a Rudolfa Biermanna s účas­tí řady zahra­nič­ních her­ců. Psychiatra Steina hra­je němec­ký herec a spi­so­va­tel Hanns Zischler, jeden z herec­kých před­sta­vi­te­lů slav­né­ho Spielbergova dra­ma­tu Mnichov. Další se obje­vu­jí jako význam­né osob­nos­ti dobo­vé poli­ti­ky a kul­tu­ry – spi­so­va­tel­ku a Masarykovu poz­děj­ší snou­ben­ku Marcii Davenportovou vytvo­ři­la ame­ric­ká hereč­ka Arly Joverová (Blade, Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy), minis­ter­ské­ho před­se­du Chamberlaina hra­je brit­ský herec Paul Nicholas, brit­ské­ho minis­t­ra zahra­ni­čí Halifaxe Dermot Crowley, (Babel, seri­á­ly Luther, Raw), fran­couz­ské­ho minis­t­ra Bonneta Milton Welsh (Grand Hotel Budapest, Muž ve stí­nu).

Modelka a hereč­ka Eva Herzigová.
Karel Roden v roli poli­ti­ka Jana Masaryka.

Foto: INFILM


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM Posted in Videa
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Život pro samouky – Recenze – 40 %12. května 2023 Život pro samouky – Recenze – 40 % Českou vztahovou komedii Život pro samouky natočila a napsala režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová (Zoufalci, Hodinářův učeň) podle románu „Láska pro samouky“ spisovatelky (a mimo jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Muž se zaječíma ušima12. srpna 2021 Muž se zaječíma ušima Muž se zaječíma ušima je komedie o spisovateli, který jednoho dne získá nečekaný dar. Podobně jako alterego z jeho povídky slyší nejen to, co lidé říkají, ale i to, o čem přemýšlejí. […] Posted in Speciály
  • Ubal a zmiz – Recenze – 50%8. července 2021 Ubal a zmiz – Recenze – 50% Česká krimikomedie celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Hobzika Ubal a zmiz pravděpodobně chtěla být kombinací černohumorné gangsterky (něco jako Sbal prachy a vypadni) a […] Posted in Filmové recenze
  • Habermannův mlýn – promarněná šance10. dubna 2019 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25746 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72361 KB. | 25.05.2024 - 16:29:42