Kritiky.cz > Recenze knih > MÁTA

MÁTA

mátaaaa
mátaaaa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Voňavá kni­ha Máta, aneb vše, co nut­ně potře­bu­je­te vědět, abys­te ji moh­li pěs­to­vat, inha­lo­vat, vařit, péct a kou­pat se v ní, je skvě­lým a prak­tic­kým rád­cem pro všech­ny, kte­ří milu­jí bylin­ky stej­ně jako já. Knížka, kte­rou hra­vě str­čí­te do vět­ší kapsy, je tak ako­rát do ruky a navíc vás nau­čí vše kolem máty hez­ky a poma­lu krů­ček po krůč­ku.

„Máta, drs­ná hol­ka se zla­tým srd­cem“ zmír­ňu­je stres, ule­vu­je od boles­ti hla­vy, zahá­ní úna­vu a špat­nou nála­du, zlep­šu­je trá­ve­ní a chla­dí pále­ní žáhy, neob­sa­hu­je vůbec žád­né kalo­rie, odpu­zu­je komá­ry a jiné agre­so­ry, a pří­mo skvě­le se hodí při rýmě a nachla­ze­ní.

Mátová kni­ha je roz­dě­le­na na pět vel­kých kapi­tol tj. máto­vý základ, máta pro krá­su, máta pro zdra­ví, máta v kuchy­ni a barva máty, kde se kaž­dá z těch­to kapi­tol věnu­je jed­né kon­krét­ní oblas­ti, kte­rou dopo­drob­na roze­bí­rá.

mátaaa

Kapitola MÁTOVÝ ZÁKLAD nás sezna­mu­je s his­to­rií máty, odkud se vza­lo její jmé­no, dále s tím jak a kde ji pěs­to­vat, k čemu ji nej­čas­tě­ji pou­ží­vat, pro­zra­dí, pro koho nao­pak uží­vá­ní a pou­ží­vá­ní máty není vhod­né, a kdo by se jí měl vždy vyva­ro­vat. 

MÁTA PRO KRÁSU. Výroba domá­cí kos­me­ti­ky je zábav­ná a voňa­vá čin­nost, a pokud dodr­ží­te něko­lik důle­ži­tých pra­vi­del, bude­te se moci těšit ze svo­jí vlast­ní domá­cí kos­me­ti­ky, a pro­střed­nic­tvím ní se cítit svě­ží ráno a po celý den, a večer nao­pak krás­ně a uvol­ně­ně.

Obě autor­ky rády pora­dí, kde je samot­né pou­ži­tí  máty nej­vhod­něj­ší a nej­ú­čin­něj­ší v péči o pleť a tělo, jaké kon­krét­ní nedu­hy a chy­bič­ky na krá­se pomá­há eli­mi­no­vat. Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani jed­no­du­ché recep­ty, kte­ré si může­te sami při­pra­vit hez­ky z pohod­lí domo­va.

A jaké zají­ma­vé recep­ty si pro vás autor­ky při­pra­vi­ly? Například obli­čejo­vé mas­ky, ple­ťo­vé vody, tělo­vé pee­lin­gy, pee­lin­gy na cho­di­dla, šam­pon pro­ti lupům, domá­cí zub­ní pas­tu, tělo­vé más­lo ane­bo i šumi­vé máto­vé bom­by do kou­pe­le.

V kapi­to­le „MÁTA PRO ZDRAVÍ“ nalez­ne­te nej­růz­něj­ší čaje, čajo­vé smě­si pro nej­růz­něj­ší zdra­vot­ní pro­blémy a nedu­hy, klok­ta­dla či nále­vy. Poradí, jak vyu­ží­vat mátu pro napa­řo­vá­ní a inha­la­ce, ane­bo vás pro změ­nu pro­ve­dou tím, jak vyu­ží­vat mátu v aro­ma­te­ra­pii (to pře­váž­ně pro ty, jež tato oblast zají­má). 

Anebo si s jejich pomo­cí zkus­te dopřát máto­vou masáž, kte­rá je pro tělo nejen vel­mi pří­jem­ná, ale doko­na­le doká­že odbou­rat stres; popří­pa­dě máto­vou kou­pel uvol­ňu­jí­cí rych­le pře­tí­že­ní, a době, kdy se cítí­te bez ener­gie a máte tak říka­jíc všech­no plné zuby. Naopak když vám pijí krev oprav­do­ví komá­ři, pomů­že po domác­ku při­pra­ve­ný bylin­ko­vý repe­lent ane­bo vel­mi účin­ný odpu­zo­vač hmy­zu. 

MÁTA V KUCHYNI. Co by to bylo za bylin­ku, kdy­bychom ji nemoh­li hlav­ně vyu­žít i v kuchy­ni. A jak jinak než v leh­kých a zdra­vých vari­an­tách jídel jako je leh­ký bylin­ko­vý salát ze Středního výcho­du zva­ný Tabouleh, okur­ko­vou Raitu z Indie a spous­tu jiných dob­rot, kde lze pou­žít jako jed­nu z hlav­ních ingre­di­en­cí prá­vě zmi­ňo­va­nou mátu.

Pro milov­ní­ky zmrz­li­ny nesmí chy­bět ani recept na domá­cí máto­vou zmrz­li­nu a recep­ty na osvě­žu­jí­cí nápo­je jako je Matcha čaj s mátou, domá­cí ledo­vý čaj s mátou, maroc­ký máto­vý čaj a pro děti nanu­ky z cuk­ro­vé­ho melou­nu a máty.

mátaa

Knížka vás sezná­mí s tím, že mátu nemu­sí­te kon­zu­mo­vat pou­ze čer­stvou ze zahrád­ky, ale i pomo­cí něko­li­ka recep­tů si ji ucho­vat i na zimu v podo­bě máto­vé­ho siru­pu nejen pro děti, ane­bo pro­střed­nic­tvím domá­cí­ho máto­vé­ho liké­ru, kte­rý nej­ví­ce oce­ní tatín­ko­vé a dědeč­ko­vé.

V závě­ru kni­hy se autor­ky věnu­jí kon­krét­ně bar­vě máty jako tako­vé. Nahlíží do jed­not­li­vých inte­ri­é­rů pro inspi­ra­ci, vždy upra­ve­né v náde­chu bar­vy máty. Nechybí samo­zřej­mě zasta­ve­ní se nad barev­ným pro­ve­de­ní máty v deko­ra­cích inte­ri­é­ru, oble­če­ní, bar­vy laků na neh­ty, bar­vy vla­sů, kde vždy tak tro­chu balan­cu­je na roz­hra­ní bar­vy mod­ré a zele­né.

Ti, kdo milu­jí a pěs­tu­jí mátu, nalez­nou v této kni­ze spous­tu uži­teč­né a pod­nět­né moti­va­ce, inspi­ra­ce a spous­tu neza­po­me­nu­tel­ných a ori­gi­nál­ních nápa­dů, jak mátu pro­po­jit se svým kaž­do­den­ním živo­tem, a doko­na­le ji sklou­bit v oblas­ti krá­sy, zdra­ví, výži­vy, ale i domo­va.

Pevně věřím, že v kni­ze najde­te a obje­ví­te vše, co hle­dá­te a nasmě­ru­je vás tím správ­ným smě­rem, a bylin­ku „Mátu“ jako tako­vou si oblí­bí­te stej­ně jako já.

Máta

Autorky: Anita Ponešová, Lenka Tréglová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2018

Počet stran 112

ISBN 978-80-271-0726-1

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88848 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71917 KB. | 20.07.2024 - 10:55:41