Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fast & Stupidous 10 – Co takhle vystřelit někoho do vesmíru?

Fast & Stupidous 10 – Co takhle vystřelit někoho do vesmíru?

Photo © Peter Mountain / Universal Pictures
Photo © Peter Mountain / Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dva roky ner­vy drá­sa­jí­cí­ho čeká­ní jsou nadob­ro u kon­ce a čes­ká kina již co nevi­dět čeká demo­li­ce. Navštíví je totiž 2 met­ro­vý lid­ský bul­do­zer Toretto a jen co srov­ná se zemí kina s nesta­bil­ním pod­lo­žím, pro­ve­de inten­ziv­ní 2 a půl hodi­no­vou dena­ci­fi­ka­ci logic­ké­ho myš­le­ní. V pra­xi to zna­me­ná, že poje­de autem tak rych­le a zbě­si­le, až divák dočis­ta zapo­me­ne, jak se počí­tá do dese­ti – natož aby si pama­to­val exis­ten­ci fyzi­kál­ních záko­nů a podob­ných nesmys­lů. Koneckonců, koho zají­má gra­vi­ta­ce, nemám prav­du?

Vin Diesel, hlav­ní „mozek“ celé zbě­si­lé ope­ra­ce, sta­nul ten­to­krát před podi­vu­hod­ným úko­lem. Jak se mu jeho rodin­ná ody­sea postup­ně roz­růs­ta­la a jed­nu dušev­ně cho­rou taš­ka­ři­ci stří­da­la dal­ší ješ­tě šíle­něj­ší, bylo jas­ná, že takhle to nepů­jde done­ko­neč­na. Když napo­sle­dy vystře­lil dva čle­ny své sebran­ky pri­vi­le­go­va­ných kri­mi­nál­ní­ků do vesmí­ru, poved­lo se mu nechtě­ně nara­zit na pomy­sl­ný vrchol. Jistě chá­pe­te, že tako­vé při­či­ně­ní se už z logi­ky věci špat­ně pře­ko­ná­vá. Je sice prav­da, že s logi­kou věci si Vin Diesel utí­rá biceps, ale stej­ně… Vystřelit něko­ho mimo vesmír je o pozná­ní slo­ži­těj­ší.

Proto se Nafťák vydal „komor­něj­ší“ ces­tou. Na své pomě­ry. Místo stří­le­ní přá­tel do mezihvězd­né­ho pro­sto­ru, se ome­zil na toče­ní se dvě­ma heli­kop­té­ra­mi na pro­va­ze, navi­go­vá­ní oce­lo­vé robo­bom­by v uli­cích Vatikánu pomo­cí auta ane­bo jízdu kol­mo dolů po vod­ní hrá­zi. Nadpřirozené schop­nos­ti podě­dil samo­zřej­mě i jeho syn Brian, kte­rý umí za jízdy vysko­čit z auta okýn­kem do vzdá­le­nos­ti cca 5 met­rů. Nebudu ani roze­bí­rat nepro­porč­ní sílu Torettovy man­žel­ky Letty, ve srov­ná­ní s níž je Karlos Vémola pou­hý dru­ho­li­go­vý při­cmrn­dá­vač.

Fast X dis­po­nu­je pře­kva­pi­vě vel­kým množ­stvím aktiv­ních postav. Ještě štěs­tí, že jsou u kor­mi­d­la znudě­ný ruti­nér Louis Leterrier a aro­gant­ní nespo­leh­li­vý Vin Diesel, naši „prů­zkum­ní­ci ve vzdá­le­něj­ších oblas­tech pro­ží­vá­ní“, aby si vše pohlí­da­li. Snaha udr­žet film nabi­tý jed­no­di­men­zi­o­nál­ní­mi posta­va­mi pohro­ma­dě dopadla sluš­ně řeče­no tra­gic­ky. Vznikla z toho neu­ce­le­ná změť nejas­ných moti­va­cí a ješ­tě mlha­věj­ších cha­rak­te­rů, mezi nimiž panu­je boles­ti­vě níz­ká míra kauza­li­ty či kore­la­ce. Špatně sesta­ve­ný pří­běh se citel­ně pozná i na tom, kolik vaty divák musí pře­tr­pět, aby se sle­do­va­né posta­vy dosta­ly do bodu, kdy opět budou schop­ni ovliv­nit hlav­ní pří­běh. Celé zapo­je­ní Deckarda Shawa (Jason Statham) zůstá­vá vel­kým otaz­ní­kem. V nepo­sled­ní řadě uvěz­ně­ní Letty – vše­mi mast­mi trap­ná scé­náris­tic­ká ber­lič­ka, jak se dočas­ně zba­vit jed­né z postav.

To, jak moc nezvlád­li posta­vy uko­čí­ro­vat, se pro­je­vi­lo také počtem trap­ných vti­pů a rádo­by humor­ných gagů, kte­rý žel od minu­lé­ho dílu ješ­tě naky­nul. Kromě toho, že se tak zby­teč­ně kari­ku­jí oblí­be­né posta­vy, půso­bí to jako veskr­ze ruši­vý ele­ment. Důkaz scé­náris­tic­ké­ho tápá­ní: situ­ač­ní komi­ka u Pearce a Parkera dočis­ta nahra­di­la schop­nost nor­mál­ně dis­ku­to­vat. Některé vtip­ko­vá­ní je dokon­ce tak na sílu narou­bo­va­né, že si divák ani není jis­tý, zda se ješ­tě jed­ná o humor. Věc se má tak, že celý film je humor. Doporučuju se dosy­ta zasmát po skon­če­ní závě­reč­ných titul­ků.

Možná vás napadlo, kdo by byl tak hloupý, aby nesmr­tel­né rodin­ce i po desá­té zkří­žil ces­tu? Je to pře­ci jen rych­lý způ­sob, jak ze sebe nadě­lat šun­ka­fle­ky. Není jím nikdo jiný než zlo­syn Dante (Jason Momoa), syn padou­cha, kte­ré­mu se Toretto v minu­los­ti podí­val na kobyl­ku. Napojení na páté Fast & Furious desít­ce svěd­čí a při­dá­vá plu­so­vé body – pře­ci jen jde o beze­spo­ru nej­vy­da­ře­něj­ší díl. Jason Momoa ve své roli bez­pre­ce­dent­ně řádí a uží­vá si ji; radost z řemes­la je nakaž­li­vá. Jeho excen­t­ric­ké vystu­po­vá­ní a cel­ko­vá uje­tost dodá­vá sním­ku potřeb­ný funkč­ní humor. Bez něj bych šel s hod­no­ce­ním razant­ně níž.

Za zmín­ku ješ­tě sto­jí, že film stál tuč­ných 340 mili­ó­nů dola­rů. Také vás urči­tě napa­dá mno­ho lep­ších způ­sobů, jak tako­vé pení­ze vyu­žít, než cpát je pod nos chláp­ko­vi, kte­rý na natá­če­ní cho­dí poz­dě, nepři­pra­ve­ný a ješ­tě v pod­rou­še­ném sta­vu. Tak ale­spoň Vina Diesela vykres­lil původ­ní reži­sér Justin Lin, poté co se vyma­nil z jeho pařá­tů a ute­kl od něj někam hod­ně dale­ko. Obrovský roz­po­čet sice není kdo­ví­jak znát a vel­mi mu podrá­že­jí nohy jiná tra­ble, ale z tech­nic­kých aspek­tů si zaslou­ží vypích­nout kame­ra. V tomhle ohle­du znač­né zlep­še­ní, koli­krát jsem byl až mile pře­kva­pen, jak suges­tiv­ní doká­že být.

Před něko­li­ka dny se svě­tem roz­nes­la zvěst, že desá­tý díl patr­ně nebu­de až tak úpl­ně posled­ní, jak se do té doby mys­le­lo. V tom­to ohle­du vás musím zkla­mat, bohu­žel je prav­di­vá. Jedenáctka je potvr­ze­ná a co víc, nastou­pí do ní i postrá­da­ný vali­buk Luke Hobbs (Dwayne Johnson), aby sérii ješ­tě kapá­nek vyždí­mal. Já se sice domní­vám, že „zbě­si­lé veme­no“ už je nadob­ro vyšťa­ve­né, ale to co pla­tí o pří­bě­hu, nemu­sí samo­zřej­mě pla­tit o ban­kov­kách. Pokud mají holly­wo­od­ské prke­ni­ce jiný názor, mohu maxi­mál­ně rem­cat na inter­ne­tu a brou­kat si otče­ná­še. Malou ochut­náv­ku jsme dosta­li už v meziti­tul­ko­vé scé­ně.

SHRNUTÍ: Od devá­té­ho dílu jsem zazna­me­nal drob­né zlep­še­ní, zejmé­na v kame­ře a zápo­rá­ko­vi. Tyto dva fak­to­ry drží Fast X nad vodou na vlast­ních bed­rech. Příběh je bohu­žel znač­ně neu­ce­le­ný, v rám­ci série okou­ka­ný a roz­ta­ha­ný. Pod nápo­rem spous­ty sta­rých postav vznik­lo dale­ko více hlu­chých míst, než by bylo záhod­no. Dalším mínu­sem je lehce pro­hléd­nu­tel­ný fakt, že film sází na pádi­vé tem­po pro­lo­že­né jen akcí a hláš­ka­mi a spo­lé­há na to, že se v něm divák nechá nato­lik pohl­tit, aby nevní­mal desít­ky nedo­stat­ků. Akce stří­dá akci, ale jakmi­le z tem­pa při­či­ně­ním čeho­ko­li vypad­ne­te, už nejste na správ­né vlně a jed­no­du­chost této pro­stin­ké vymý­vár­ny vás napl­no zkla­me. Torettova babič­ka je jed­no z nej­vět­ších fil­mo­vých NPC, kte­ré jsem kdy viděl.

VZKAZ PRO NAFŤÁKA: „Víc postav ≠ vět­ší jíz­da. Příště jich rad­ši pár vystřel do vesmí­ru.“

5/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51715 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72345 KB. | 14.07.2024 - 21:56:31