Kritiky.cz > Recenze knih > NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ

NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ

NEMOŽNÉ
NEMOŽNÉ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nemožné na počká­ní je dal­ší kni­ha od auto­ra „Revoluce zevnitř“, kte­rá vás pro­ve­de deva­de­sá­ti­den­ním pro­gra­mem jak při­vést své sny k živo­tu, a doslo­va pro­mě­nit nemož­né na mož­né.

Všichni lidé sní: ale ne kaž­dý stej­ně. Ti, co sní v noci, v praš­ných zákou­tích své mys­li, se ve dne pro­bu­dí a zjis­tí, že to byla jen mar­nost. Ale den­ní sníl­ci jsou nebez­peč­ní, neboť vyko­ná­va­jí své sny s ote­vře­ný­ma oči­ma, a tím je při­vá­dě­jí k živo­tu. T.E.Lawrence ali­as Lawrence z Arábie

Představuje 90denní pro­gram, díky kte­ré­mu, pokud udě­lá­te to, co vám před­klá­dá, máte zaru­če­ný sto­pro­cent­ní úspěch. Jen obje­vit a při­jít na to, co sku­teč­ně máte za svůj „sen“, co chce­te, a potom jen vytr­vat na obtíž­né ces­tě za jejím usku­teč­ně­ním. Ukáže vám, že někdy je nut­né ve svém živo­tě trvat na tom, co je a není ve vašem živo­tě mož­né.

NEMOŽNÉ1

NEMOŽNÉ3

NEMOŽNÉ4

Možná díky této pří­ruč­ce a tomu­to pro­gra­mu koneč­ně najde­te to, co bude váš život činit mno­hem spo­ko­je­něj­ší a šťast­něj­ší, mož­ná nako­nec najde­te lep­ší prá­ci, vytří­bí­te si vzta­hy ve svém nej­bliž­ším oko­lí, mož­ná koneč­ně zhub­ne­te ane­bo roz­je­de­te své vlast­ní pod­ni­ká­ní. 

Ať už to bude coko­liv, tahle kni­ha roz­hod­ně a zásad­ním způ­so­bem zlep­ší váš dosa­vad­ní život, a posu­ne ho k lep­ší­mu. Naučí vás, jak se mít rádi, své vlast­ní schop­nos­ti a hlav­ně si věřit, vní­mat svo­jí vlast­ní hod­no­tu.

Kniha je roz­dě­le­na na dvě vel­ké čás­ti. První část kni­hy autor věnu­je tomu, jak zvi­di­tel­nit či zhmot­nit „ono“ nevi­di­tel­né.

Michael Neill vás pro­ve­de vnitř­ním pro­ce­sem a před­sta­ví vám jed­not­li­vé prin­ci­py poro­zu­mě­ní „zevnitř“. Díky těm­to prin­ci­pům si uvě­do­mí­te, jak sku­teč­ně fun­gu­je lid­ská mysl, díky čemuž se sná­ze vyrov­ná­te se vše­mi život­ní­mi vze­stu­py a pády a sou­čas­ně dosáh­nout úžas­ných a inspi­ra­tiv­ních výsled­ků. 

Pomůže vám, jak dosáh­nout vyš­ší pro­duk­ti­vi­ty, podě­lí se samo­zřej­mě i o svůj recept na dosa­že­ní pře­dem sta­no­ve­ných cílů, což je vlast­ně jaký­si postup ve dvou kro­cích, díky kte­ré­mu je dosa­že­ní téměř čeho­ko­liv vel­mi jed­no­du­chá a jas­ná zále­ži­tost.

Ve dru­hé čás­ti nazva­né „Jak dosáh­nout nemož­né­ho“ se již autor kon­krét­ně zamě­řu­je na podrob­ný 90denní pro­gram, jež vám pomů­že spl­nit si své dopo­sud nespl­ně­né sny a rea­li­zo­vat je ve sku­teč­nost. Jediné, co musí­te do toho­to pro­gra­mu vlo­žit je něco, čeho bys­te rádi dosáh­li a hlav­ně trva­lou ocho­tu navždy změ­nit svůj názor na to, co je ve vašem živo­tě sku­teč­ně mož­né a nemož­né, pro­to­že mož­né je sku­teč­ně všech­no.

NEMOŽNÉ2

Všechny zmí­ně­né kapi­to­ly tj. jed­not­li­vé díly obsa­hu­jí moti­vač­ní citát od někte­ré­ho z veli­ká­nů, a záro­veň v kaž­dé z těch­to kapi­tol dosta­ne­te i dost kon­krét­ní úkol k rea­li­za­ci, jež má být dal­ším krůč­kem na ces­tě za vašim snem.... tedy pokud se jej roz­hod­ne­te při­jmout. 

Díky těm­to jed­no­du­chým úko­lům se posou­vá­te dál, nabí­rá­te vnitř­ní jis­to­tu, sebe­vě­do­mí, učí­te se kre­a­ti­vi­tě, tvo­ři­vos­ti a ana­ly­tic­ké­mu myš­le­ní. Kniha vám doko­na­le pomů­že objas­nit a upřes­nit klí­čo­vé zása­dy, jak z nemož­né­ho udě­lat mož­né.

V kni­ze autor sdí­lí spous­tu inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů svých čte­ná­řů a kli­en­tů. Vaším jedi­ným úko­lem bude vnést pou­ze ocho­tu účast­nit se a věno­vat tomu­to pro­gra­mu tak dlou­ho, dokud sami na sobě nepo­zná­te, že zázra­ky se dějí, sny se plní a jsou pro vás neko­neč­nou stud­ni­cí inspi­ra­cí.

NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ

Devadesátidenní pro­gram, kte­rý při­ve­de vaše sny k živo­tu

Autor: Michael Neill

Překlad: Romana Hegedüsová

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 304

ISBN 978-80-265-0848-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18146 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71817 KB. | 28.02.2024 - 07:57:31