Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední aristokratka – Recenze – 40%

Poslední aristokratka – Recenze – 40%

img 5147
img 5147
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Česká kome­die Poslední aris­to­krat­ka, nato­če­ná a napsa­ná Jiřím Vejdělkem pod­le stej­no­jmen­né­ho humo­ris­tic­ké­ho romá­nu spi­so­va­te­le a kas­te­lá­na Evžena Bočka, vyprá­ví o rodin­ce ame­ric­kých potom­ků čes­kých emi­gran­tů, kte­ří po svých aris­to­kra­tic­kých před­cích dosta­nou v rám­ci pore­vo­luč­ních resti­tu­cí (na začát­ku deva­de­sá­tých let) zpět do vlast­nic­tví rodo­vý zámek a při­je­dou si jej do Čech v obdo­bí adven­tu pře­vzít. Sami jsou ale nema­jet­ní a vět­ši­nu úspor dali do lete­nek, načež jsou kon­fron­to­vá­ni nejen s tro­ji­cí podě­dě­ných zaměst­nan­ců (a s čes­kou pálen­kou, kob­li­ha­mi a s kned­lí­ky se zelím), ale i s chlad­nou a zpustlou budo­vou, jejíž pro­voz bude vyža­do­vat znač­né nákla­dy.

 

Poslední aristokratka – Recenze – 40%
Zdroj fotek: falcon.cz

 

 

Onu rodi­nu tvo­ří pře­de­vším otec Frank (Hynek Čermák), jenž se k odka­zu před­ků sta­ví sil­ně sen­ti­men­tál­ně (mimo jiné chce u zám­ku pohřbít své mrt­vé pří­buz­né, jejichž popel měl dopo­sud v USA) a poně­kud naiv­ně si před­sta­vu­je, že navá­že na tra­di­ci a vybu­du­je ze zám­ku nový rodin­ný domov. Dále jeho poně­kud pro­s­to­du­chá žena Vivien (Tatiana Dyková, dří­ve Vilhelmová), kte­rá si rych­le při­vyk­ne na vel­ko­pan­ský život­ní styl, ale při­tom všech­ny zna­los­ti o evrop­ské aris­to­kra­cii čer­pá jen z živo­to­pi­su prin­cez­ny Diany, a jejich dospí­va­jí­cí dce­ra Marie (Yvona Stolařová). Přibližně polo­vi­na gagů je násled­ně věno­va­ná reak­cím igno­rant­ní Vivien na čes­ké zvyk­los­ti a pokr­my a její­mu ste­re­o­typ­ně ame­ric­ké­mu cho­vá­ní, zatím­co dru­há polo­vi­na je vyna­lo­že­na na stře­tá­vá­ní rodi­ny s per­so­ná­lem, tj. s bod­rou hos­po­dy­ní (Eliška Balzerová), nerud­ným kas­te­lá­nem (Martin Pechtát) a hypo­chon­dric­kým údrž­bá­řem (Pavel Liška).
Potíž je v tom, že Poslední aris­to­krat­ka prak­tic­ky nemá žád­ný pří­běh, pokud za pří­běh nepo­va­žu­je­te roman­tic­kou linii s Marií a pohled­ným mlá­den­cem ze sou­sed­ní­ho hrab­ství (Zdeněk Piškula), jejíž vývoj je však prů­zrač­ně jas­ný už od zábě­ru, v němž Marie mla­dí­ka popr­vé spat­ří, jak cvá­lá sně­hem na bílém koni. Po pří­jez­du rodin­ky na zámek kaž­do­pád­ně násle­du­je už jen pásmo sit­co­mo­vých scé­nek pro­měn­li­vé úrov­ně, v nichž si hrdi­no­vé postup­ně zvy­ka­jí na nové pro­stře­dí a hra­jí si na pokra­čo­va­te­le čes­ké šlech­ty, při­čemž ale děj pře­šla­pu­je na mís­tě. Půlka je ho totiž spá­le­ná na Frankovu dile­ma­tu, při jaké pří­le­ži­tos­ti ozná­mit man­žel­ce, že musel kvů­li nákla­dům na život na zám­ku zasta­vit jejich byt v New Yorku, a dru­há půl­ka se točí kolem roz­hod­nu­tí, zda se radě­ji vrá­tit do Ameriky, nebo se poku­sit ze zám­ku udě­lat turis­tic­ky atrak­tiv­ní desti­na­ci.
Poslední aristokratka – Recenze – 40%

 

Nad epi­zo­dic­kou struk­tu­rou vyprá­vě­ní a absen­tu­jí­cí záplet­kou lze při­tom ješ­tě čás­teč­ně při­mhou­řit oko s při­hléd­nu­tím ke stej­ným způ­so­bem poja­té kniž­ní před­lo­ze. Co už ale omlu­vit nelze, je to, jak se moti­va­ce a cho­vá­ní postav náhod­ně mění pod­le toho, co od nich scé­nář zrov­na v tu chví­li vyža­du­je, jak zby­teč­ně film zaha­zu­je mno­hé nakous­nu­té moti­vy (ztra­ce­ný kufr s ostat­ky, zmí­ně­ná absti­nen­ce hlav­ních hrdi­nů…), aniž by je jak­ko­li kome­di­ál­ně vyu­žil, a že vět­ši­na fil­mu je vtip­ná pou­ze spo­ra­dic­ky a navíc výhrad­ně jen díky her­cům, kte­ří doká­ží i pod­prů­měr­né či otře­pa­né gagy na pár mís­tech dosta­teč­ně pro­dat pomo­cí správ­ně zvo­le­né kom­bi­na­ce obli­čejo­vých gri­mas, fyzic­ké­ho herec­tví a into­na­ce.
Kromě toho je roz­hod­ně potře­ba plout s fil­mem na jed­né vlně a pří­liš se nerý­pat v otáz­kách, proč v něm napří­klad nijak nefi­gu­ru­je ang­lič­ti­na (hlav­ní hrdi­no­vé jsou všich­ni rodi­lí Newyorčané, leč mezi sebou i se vše­mi ostat­ní­mi hovo­ří per­fekt­ní češ­ti­nou, včet­ně per­so­ná­lu na letiš­ti v New Yorku), z čeho jsou živi kas­te­lán s hos­po­dy­ní a údrž­bá­řem, když zjev­ně nejsou pla­ce­ni, a proč se jich hrdi­no­vé nezba­ví, když jsou zjev­ně neschop­ní a ako­rát je táh­nou ke dnu (kro­mě hos­po­dy­ně, kte­rá ale­spoň dob­ře vaří). Proč niko­ho nena­pad­ne ale­spoň tro­chu vylep­šit sví­zel­nou finanč­ní situ­a­ci pro­de­jem zla­té­ho zácho­do­vé­ho prkén­ka, nachá­ze­jí­cí­ho se v jed­né ze zámec­kých kou­pe­len, a proč posta­vy ve fil­mu mlu­ví o tom, že zámek má jen jedu věž, když jich má evi­dent­ně víc. Nebo jaký smy­sl má půj­čit newy­or­ský byt kama­rád­ce (Tatiana Pauhofová) a sou­čas­ně i rodin­né­mu práv­ní­ko­vi (Vojtěch Kotek) a ani jed­no­mu z nich neříct o tom dru­hém? Mimo jiné.
Poslední aristokratka – Recenze

 

Jednou z mála pří­jem­ných věcí na fil­mu je tak ako­rát kame­ra Vladimíra Smutného, kte­rý dosta­teč­ně vyu­žil pro­stře­dí zám­ku i jeho foto­ge­nic­ký vněj­šek a zku­še­ně pra­cu­je s kom­po­zi­ce­mi zábě­rů (nicmé­ně jinak film vizu­ál­ně zají­ma­vý není). Dost otrav­ná je nao­pak hud­ba, zně­jí­cí téměř nepře­tr­ži­tě (bez ohle­du na to, jest­li se do dané scé­ny hodí) a pod­bí­zi­vě napo­ví­da­jí­cí divá­kům, jest­li se mají v tu chví­li smát nebo dojí­mat. Režie Jiřího Vejdělka je uchá­ze­jí­cí ale­spoň po tech­nic­ké strán­ce (ačko­li jis­té rezer­vy by se našly – tře­ba pasáž, v níž se někdo poku­sí něko­ho vystra­šit pomo­cí umě­lé­ho kost­liv­ce, je rea­li­zo­vá­na váž­ně pří­šer­ně), jeho adap­to­va­ný scé­nář je však otřes­ný, nekon­zis­tent­ní a plný do očí bijí­cích nesmys­lů.
Poslední aris­to­krat­ka je kome­dií, jejíž mír­ně nad­prů­měr­né aspek­ty (her­ci, kame­ra) bohu­žel pře­bí­je­jí aspek­ty sil­ně pod­prů­měr­né (scé­nář, hud­ba) a výsled­kem je jakž­takž sne­si­tel­ná a jen na pár mís­tech zda­ři­le legrač­ní věc, u níž je však tře­ba pře­kous­nout vel­kou spous­tu nedo­stat­ků, abys­te si ji moh­li užít. O divá­ky mít nou­zi kaž­do­pád­ně nebu­de – kom­bi­na­ce Jiřího Vejdělka coby reži­sé­ra a sce­náris­ty, hvězd­né­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní, popu­lár­ní kniž­ní před­lo­hy a vánoč­ní atmo­sfé­ry prav­dě­po­dob­ně navna­dí lec­ko­ho.


Podívejte se na hodnocení Poslední aristokratka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Daniela Perná

Knihu jsem čet­la a vel­mi se u ní bavila,chystám se do kina a zku­sím posou­dit zda má recen­zent prav­du.

Radomila

Doporučuji k posle­chu audi­ok­ni­hu Poslední aris­to­kra­ta, kte­rou čte Veronika Kubařová. Podle mého názo­ru je její před­nes skvě­lý.

Jarka

Knihu jsem necet­la .... videla jsem diva­dlo a nyni jsem při­šla z kina. S kri­ti­kou nesou­hla­sím, obsa­ze­ní sen­zač­ní, děj příjemný,poklidný a vtip­ný. Hudba úžas­ná a kame­ro­vé zábě­ry skvost­né. Za naší sesta­vu v kině max spo­ko­je­nost. Nemá smy­sl porov­na­vat s kni­hou kdo četl. ..věřím, že se bude film líbit.

Marie Viktorová

Na fil­mu jsem byla s dce­rou, obě jsme se bavi­ly. Líbil se mi a s kri­ti­kou nesou­hla­sím. Perfektní vtip­ná odde­chov­ka.

Věra Pokorná

Tak zřej­mě pan recen­zent film pří­liš nepo­cho­pil. Zámek byl done­dáv­na v majet­ku stá­tu, tak­že zaměst­nan­ci od stá­tu dostá­va­li plat. Zápletka tam byla jas­ná, sna­ha vyře­šit finanč­ní pro­blémy a co se týče humo­ru, dlou­ho jsem na čes­kém fil­mu neza­ži­la nahlas smě­jí­cí se celé kino. Takže za mne, je to pří­jem­ná odpo­čin­ko­vá zále­ži­tost, nic víc ani nic méně.

Eva Chovancová

Za mě hez­ký odde­cho­vý film, výbor­ně obsa­ze­ný i když na kníž­ku nemá

Marie

Naprosto sou­hla­sim. Potom jít do kina na film... zna­me­ná poka­zit si záži­tek.

Torri

Poslední aris­to­kra­ta - je krás­ný humor­ný pří­běh , dob­ře pod­kres­le­ný hud­bou, herec­ké výko­ny báječ­né , pří­běh kte­rý roze­smě­je, a ty hláš­ky jsou bra­vur­ní, znám­ka za 1:)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

8
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,77217 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71654 KB. | 24.06.2024 - 05:30:03