Kritiky.cz > Speciály > Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie

Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S ohle­dem na zku­še­nos­ti a zna­los­ti naby­té v prv­ním fil­mu se pro­duk­ce sna­ži­la při­vést zpět co nej­víc čle­nů původ­ní­ho týmu VFX, kte­ří pra­co­va­li na Méďovi, a kte­ří pra­co­va­li pod vede­ním Blaira Clarka. Clark nasbí­ral zku­še­nos­ti v ILM jako model maker pro film Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va, v Tippett Studio jako ani­mač­ní spe­ci­a­lis­ta v Armageddonu, jako tri­ko­vý spe­ci­a­lis­ta v Hellboy a jako VFX spe­ci­a­lis­ta v ani­mo­va­ných kome­di­ích od Šmoulů po Čivavu z Beverly Hills, a tyto boha­té zku­še­nos­ti nyní zúro­čil zpát­ky v Méďovi 2.

„Když vytvá­ří­te ani­mo­va­nou posta­vu, nejdéle trvá prv­ních pár zábě­rů, pro­to­že posta­vu tepr­ve tvo­ří­te a záro­veň vytvá­ří­te počí­ta­čo­vou ani­ma­ci,” vysvět­lu­je pro­du­cent Clark. „Díky zku­še­nos­tem z Médi náš VFX tým přes­ně ví, kdo je to Ted, tak­že teď, mís­to toho, abychom teď začí­na­li od začát­ku, je to jako kdy­bychom toči­li 601. záběr.”

Vzhledem k tomu, že Teda je ply­šo­vý med­věd, není těž­ké vytvo­řit jeho pohy­by. VFX tým musel přes­to pra­co­vat na tom, aby Tedovy reak­ce odpo­ví­da­ly sku­teč­nos­ti – včet­ně toho, jak se dívá přes rame­no nebo jak vyja­dřu­je pře­kva­pe­ní. V jeho výko­nu musel být jas­ný ryt­mus. „Když dělá­te kome­dii, nechce­te pro ni být pří­těž a zpo­ma­lit celý pro­ces tech­no­lo­gií,” pokra­ču­je pro­du­cent. „Takže jak vytvo­ří­te jed­no­du­chý způ­sob, jak her­cům uká­že­te, kde Ted je a kam jde? Měří asi 75 cm, a když ho ani­mu­je­te, nechce­te, aby jím her­ci omy­lem pro­šli. Proto jsme vytvo­ři­li pro­ces, kte­rý jsme nazva­li ‘zkouš­ka hrač­kou’. Hračka je pros­tě hrač­ka - Ted, jaké­ho může­te kou­pit v obcho­dě. Vzali jsme hrač­ku, měli jsme tri­ko­vé­ho spe­ci­a­lis­tu na Tedovu mimi­ku a Seth zatím říkal svo­je tex­ty zpo­za kame­ry.”

Tahle vycpa­ná hrač­ka her­cům i štá­bu při natá­če­ní hod­ně pomoh­la. Kamera sní­ma­la lout­ku a fil­mo­vý štáb a her­ci sly­še­li text z mís­ta, kde stál Seth. To her­cům umož­ňo­va­lo vní­mat, v jaké výši je asi Tedova úro­veň očí, kam se dívá, kam jde a jak rych­le. Hračka dáva­la také skvě­lé vodít­ko počet­né­mu ani­mač­ní­mu týmu, kte­rý byl scho­pen zjis­tit, jak rych­le se má pod­le VFX spe­ci­a­lis­ty Tedova posta­va pohy­bo­vat a jak na sebe vzá­jem­ně rea­gu­je svět­lo a Tedova srst.

Jakmile měl MacFarlaneův tým tuto zkouš­ku za sebou, nato­čil pak záběr bez hrač­ky na scé­ně, a her­ci i štáb vědě­li, kde se nachá­zí hra­ni­ce očí nebo jak půso­bí svět­lo. Kameramani zase vědě­li, jak rych­le mají pohy­bo­vat kame­rou a jak níz­ko nebo vyso­ko má být a her­ci zase vědě­li, kam se mají přes­ně dívat.

Ve své roli pou­žil MacFarlane dvě tech­ni­ky. První tech­ni­ku pou­žil na dia­lo­gy, kde jako Tedův hlas pra­co­val na scé­nách spo­lu s ostat­ní­mi her­ci. Díky tomu byl štáb scho­pen zachy­tit oka­mži­ky, kdy se hovor jed­not­li­vých postav pře­krý­val a kome­die tak půso­bí při­ro­ze­ně. Při dru­hé tech­ni­ce si MacFarlane oblé­kl oblek sní­ma­jí­cí pohyb, kte­rý nahrá­vá jeho pohy­by, když napo­do­bu­je Teda. Když pak výro­ba potře­bo­va­la pokr­če­ní ramen nebo jinou pózu, mohl to herec/režisér při­dat ke své­mu dia­lo­gu a štáb ten­to moment zachy­til.

Kromě hrač­ky pou­ži­lo oddě­le­ní VFX dal­ší nástroj na zachy­ce­ní oční linie, kte­rým jsou pros­tě dvě faleš­né oči při­pev­ně­né na holi na sta­tic­kých věcech, jaký­mi je napří­klad gauč nebo lavič­ka v par­ku. Po ply­šo­vé hrač­ce to byl dal­ší nástroj, kte­rý her­cům pomá­hal dívat se správ­ným smě­rem, když toči­li scé­nu, ve kte­ré měl být Ted. Barth vzpo­mí­ná: „Je tam jed­na scé­na v našem bytě, kde se s Tedem straš­ně hádá­me. Bylo oprav­du zají­ma­vé tohle točit bez part­ne­ra, kte­rý by stál pře­de mnou – jen se Sethovým hla­sem, kte­rý zněl zpo­za scé­ny. Pro mě jako pro hereč­ku to bylo skvě­lé cvi­če­ní. Házela jsem pán­ve, toas­te­ry a všech­no, co mi při­šlo pod ruku, a rea­go­va­la jsem na něko­ho, kdo tam vůbec nebyl.“

MacFarlane při­zná­vá, že nepří­tom­nost Teda na scé­ně byla kre­a­tiv­ní výzvou. „Pro neher­ce je těž­ké hrát s posta­vou, kte­rá tam není, pro­to­že znač­ná část vaše­ho výko­nu závi­sí na tom, co dosta­ne­te od toho dru­hé­ho,” říká MacFarlane. „Tady jsme to zku­si­li tro­chu usnad­nit, pro­to­že já jsem tam fyzic­ky byl a říkal jsem text, kte­rý ve fil­mu sku­teč­ně zazní. Takže měli k dis­po­zi­ci sku­teč­ný hlas posta­vy, ne jen něko­ho, kdo by odří­kal text. No a doce­la rych­le si na to zvyk­li.”

Nejvíce času trá­ví na plát­ně s Tedem Wahlberg a jak MacFarlane, tak fil­mo­vý štáb byli neu­stá­le pře­kva­po­vá­ni jeho výko­nem. „To, co vás na Markově výko­nu hned zaujme a co mě nepře­sta­lo šoko­vat během natá­če­ní Médi, je smy­sl pro detail a cit­li­vost, s jakou rea­gu­je na prázd­ný pro­stor,” říká Clark. „Slyšeli jsme ho mlu­vit, ale on musel udr­žo­vat úro­veň očí a pra­co­vat s prázd­ným pro­sto­rem, do kte­ré­ho byl násled­ně pomo­cí CGI zasa­ze­ný Ted. Když vidí­te ten talent a celý Markův výkon, uvě­ří­te v Johna, Teda a v celý film víc, než jste si mys­le­li.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas18. prosince 2023 Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas Brad Pitt upadl při natáčení scény ve filmu Sedm (1995), v níž jeho postava Mills pronásleduje v dešti Johna Doea. Pittova ruka proletěla čelním sklem auta a musela být operována. Nehoda […] Posted in Zajímavosti
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39720 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72167 KB. | 24.02.2024 - 21:11:30