Kritiky.cz > Speciály > Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná

Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V létě 2012 pro­pa­dl celý svět kouz­lu Teda. Celosvětově se na vstu­pen­kách vydě­la­lo téměř 550 mili­ó­nů USD. Diváci se houf­ně cho­di­li smát spros­té­mu med­vě­do­vi a jeho nej­lep­ší­mu kámo­šo­vi Johnovi. Scott Stuber z Bluegrass Films, kte­rý spo­lu s MacFarlanem, Jasonem Clarkem a Johnem Jacobsem kome­dii pro­du­ko­val, se domní­vá, že důvo­dem, proč se ten malý hrdi­na tolik líbí, je, že „Ted může říkat věci, kte­ré nor­mál­ní člo­věk říct nemů­že… a mohl by za ně dostat pěs­tí. Jenže pro­to­že je to ply­šo­vý med­věd, tak se z toho vyvlék­ne.”

Po Méďově celo­svě­to­vém feno­me­nál­ním kasov­ním úspě­chu bylo při­ro­ze­né, že se hovo­ry mezi fil­ma­ři, Universal Pictures a MRC stá­če­ly k téma­tu pokra­čo­vá­ní. Pro MacFarlanea ale dal­ší pokra­čo­vá­ní neby­lo jis­té, pokud to film nepo­su­ne na vyš­ší úro­veň. „Nepočítal jsem s tím, že bych udě­la­la Méďu 2, ale vždyc­ky, když se něco pove­de, se to nabí­zí. Není důvod to dělat, pokud bys­te měli jen opa­ko­vat ten samý film. Diváky to neu­spo­ko­jí a nás to oprav­du nudí.”

MacFarlane přes­to při­zná­vá, že má pro tyto posta­vy vel­kou sla­bost a že tenhle žánr nabí­zí neo­me­ze­né mož­nos­ti. „S kome­dií je to jed­no­duš­ší v tom, že kome­die je obec­ně posta­ve­ná na posta­vách, od na roz­díl fil­mů zalo­že­ných na pří­bě­hu, a je obec­ně pojí­ma­ná podob­ně jako tele­viz­ní seri­á­ly. Měli jsme posta­vy, kte­ré jsme moh­li posta­vit do jaké­ko­liv situ­a­ce a cíti­li jsme, že Ted a John by vydr­že­li i úpl­ně jiný pří­běh. Ty posta­vy byly vel­mi sil­né samy o sobě a tak jsme moh­li pře­mýš­let o pokra­čo­vá­ní, kte­ré by mělo smy­sl. Takže nako­nec byla doce­la zába­va, jít do toho a zjiš­ťo­vat, co s těmi posta­va­mi může­me dělat tak, aby to bylo úpl­ně jiné, než jsme děla­li v minu­lém fil­mu.”

Když došlo na dis­ku­zi ohled­ně Médi 2, bylo jas­né, že se toho musí povin­ně ujmout původ­ní kre­a­tiv­ní tým. To zna­me­na­lo, že se MacFarlane opět spo­jí s auto­ry Médi Sulkinem a Wildem, aby spo­leč­ně napsa­li dal­ší kapi­to­lu. „Pokračování je vždyc­ky výzva, pro­to­že musí­te při­jít s něčím ori­gi­nál­ním,” říká Stuber. „Seth, Alec a Wellesley chtě­li, aby to byl ješ­tě lep­ší film než ten prv­ní a tvr­dě pra­co­va­li na tom, aby spo­ji­li kome­dii s exis­ten­ci­ál­ní otáz­kou, kdo jsme jako lidé. K jejich poctě musím říct, že vytvo­ři­li film, kte­rý je o něčem. Nepokračujeme pou­ze ve všech těch skvě­lých věcech, do kte­rých se pub­li­kum zami­lo­va­lo: ve vzta­hu mezi Tedem a Johnem a v tom všem, co je s tím spo­je­no, ale je tam i spous­ta pře­kva­pe­ní. Jsme pyš­ní na to, že jsme vytvo­ři­li něco ori­gi­nál­ní­ho, co ale zahr­nu­je i prv­ky, kte­ré milu­je­te od prv­ní­ho fil­mu.”

Sulkin vtip­ku­je, že pra­cov­ní název, kte­rý pro pokra­čo­vá­ní vymys­lel, nako­nec nepro­šel. „Mým nápa­dem bylo Méďa 2: Více stej­né­ho,” říká, „ale pře­hla­so­va­li mě a tak jsme muse­li pře­mýš­let o novém pří­bě­hu.” Autoři se Stuberem sou­hla­si­li v tom, že divá­ci v prv­ním fil­mu rea­go­va­li na sil­né pou­to mezi Tedem a Johnem a chtě­li pro­to dal­ší film zamě­řit více na ten­to vztah. „Momenty, kdy se Ted s Johnem jen tak pofla­ko­va­li, lidé milo­va­li, tak­že to byla naše pri­o­ri­ta. Chtěli jsme mít jis­to­tu, že bude­me mít pří­běh, kte­rý bude fun­go­vat, ale že zacho­vá­me jádro fil­mu, kde budou oni dva spo­leč­ně.”

Bylo neprav­dě­po­dob­né, aby moti­vem k napsá­ní dru­hé kapi­to­ly Tedova pří­bě­hu byl práv­ní pří­pad z 19. sto­le­tí, ale Wild vysvět­lu­je: „Seth četl kni­hu o pří­pa­du Dreda Scotta a při­šel s tímhle nápa­dem – “Vzhledem k tomu, že Ted je ply­šo­vé zví­ře, kte­ré obživlo, co když zjis­tí, že není obča­nem? Co když ho nebu­dou pova­žo­vat za oso­bu, ale jen za maje­tek?” Chtěl to pro­zkou­mat a zjis­tit, jest­li je na tom něco zají­ma­vé­ho… nebo jest­li by to byl jen nud­ný film o soud­ním pří­pa­du ope­pře­ný pár vti­py utrou­še­ný­mi tu a tam. Nakonec jsme u nápa­du vyjít z toho­to soud­ní­ho pří­pa­du skon­či­li.”

MacFarlane roz­ši­řu­je téma prv­ní­ho fil­mu, a to, jak by bylo úžas­né, kdy­by lidé, když ply­šo­vý med­ví­dek obživ­ne, to od urči­té chví­le vní­ma­li jako nor­mál­ní. „Lidské bytos­ti se vel­mi rych­le při­způ­so­bu­jí. Myslím, že vel­mi brzy poté, co by Ted obživl, by lidé říka­li něco jako ‘No dob­ře, sta­lo se to. Tak jde­me dál.’ Drželi jsme se téhle myš­len­ky a nako­nec nás napadla myš­len­ka na Tedův práv­ní sta­tus.”

Režisér se ale domní­vá, že by to všech­no neby­lo tak jed­no­du­ché a že by svou roli sehrá­la i instink­tiv­ní nedů­vě­ra. „Lidské bytos­ti jsou ve své pod­sta­tě kme­no­vé. Ke své vlast­ní ško­dě potře­bu­je­me mít lidi zařa­ze­né do malých sku­pin. Pravděpodobně se setká­me s urči­tým odpo­rem, aby byl čle­nem naší sku­pin­ky mlu­ví­cí méďa, stej­ně jako se může­me setkat s odpo­rem, aby k nám pat­ři­li gay­o­vé a – v urči­té době – čer­no­ši. Amandina posta­va má ve scé­ná­ři větu, kde říká, že v kaž­dém spo­ru týka­jí­cím se občan­ských práv jsme schop­ní poznat ten pra­vý úhel pohle­du až po letech. Nikdy to nevi­dí­me, když se to prá­vě děje. Vždycky si mys­lí­me, že ten­to­krát je to jiné,” říká reži­sér.

Producent Jacobs byl rád, že auto­ři smě­řo­va­li pří­běh tím­to smě­rem. „Ted a John jsou Hope a Crosby a mají zvlášt­ní, magic­kou při­taž­li­vost. Je to při­ro­ze­né téma pro pokra­čo­vá­ní fil­mu, kte­rý zjiš­ťo­val, jak dale­ko může­me zajít s milost­ným pří­bě­hem mezi mužem a jeho ply­šo­vým med­víd­kem. Méďa 2 nám uka­zu­je dal­ší úro­veň toho, kdo je vlast­ně hoden toho, aby se nena­zý­val neži­vým objek­tem nebo kdo je hoden občan­ství,” pře­mýš­lí Jacobs.

Přestože film inspi­ro­va­la váž­ná myš­len­ka, Sulkin při­zná­vá, že to byla jeho lás­ka k tele­viz­ní show, kte­rá stá­la za znač­ným množ­stvím dia­lo­gů, kte­ré se v kome­dii obje­vi­ly: „Sledoval jsem Právo a pořá­dek od začát­ku. Znám práv­nic­ký jazyk a výra­zy, kte­ré pořád doko­la opa­ku­jí u sou­dů, ale všech­no je zábav­něj­ší, když je do váž­né­ho práv­ní­ho dra­ma­tu zapo­je­ný při­sprost­lý med­ví­dek. Ústředním bodem při psa­ní scé­ná­ře pro mě bylo, aby vše půso­bi­lo prav­di­vě.”

Po letech spo­lu­prá­ce, kte­rá zahr­no­va­la jak fil­mo­vé, tak tele­viz­ní pro­jek­ty, se s MacFarlanem při tvor­bě scé­ná­ře pro­pra­co­va­li k jed­no­du­ché meto­dě. „Náš sys­tém je tako­vý, že nejdřív pra­cu­je­me všich­ni spo­leč­ně a dáme dohro­ma­dy hrubý nástin a potom s Wellesleyem pra­cu­je­me kaž­dý zvlášť a roz­dě­lí­me si scé­ny,” vysvět­lu­je Sulkin. „Doslova – já půl, ty půl. Napíšeme kaž­dý svou půl­ku fil­mu, potom si je vymě­ní­me a tepr­ve pak je dáme Sethovi… jen abychom se ujis­ti­li, že tam nejsou žád­né zby­teč­nos­ti nebo že se to nějak nepře­krý­vá. Pěkně to srov­ná­me a pak s tím jde­me za Sethem.”

Velkou výho­dou pro auto­ry před­sta­vu­je fakt, že hvězda jejich fil­mu je ani­mo­va­ná. To jim umož­ňu­je fle­xi­bil­ně upra­vo­vat dia­lo­gy a hláš­ky. Wild vysvět­lu­je: „Díky tomu, že je Ted ani­mo­va­ný, může­me pro něj psát nové vtíp­ky. Protože je to jen o pohy­bu rtů, může­te do jeho pohy­bu­jí­cí se pusy pro­pa­šo­vat coko­liv, pokud je to správ­ně nača­so­va­né. Seth neu­stá­le vyža­du­je něco aktu­ál­něj­ší­ho. Tohle nám umož­ni­lo psát vtíp­ky ješ­tě něko­lik týd­nů před­tím, než se sou­čas­ný film dostal do kin.”

Náš pří­běh začí­ná něko­lik let poté, co jsme Teda s Johnem vidě­li napo­sle­dy. John je šest měsí­ců roz­ve­de­ný a je na dně. Ani Tedův sou­kro­mý život není tako­vá pro­cház­ka růžo­vým sadem, jak čekal. V nadě­ji, že zachrá­ní své man­žel­ství se Ted a Tami-Lynn roz­hod­nou udě­lat to, co dělá řada párů, jejichž vztah se zrov­na potá­pí: poří­dit si dítě.

Clark dál vysvět­lu­je, kde se naši přá­te­lé prá­vě nachá­ze­jí: „Johna nalé­zá­me osa­mě­lé­ho, pro­to­že jeho man­žel­ství ztros­ko­ta­lo, zatím­co Tedův vztah s Tami-Lynn se vyví­jel tak dob­ře, že se vza­li. Začínáme vel­kou sva­teb­ní scé­nou a vidí­me, že Ted tou­ží být plno­práv­nou oso­bou. Sestěhoval se s Tami-Lynn a chce mít dítě. Protože ale nemá svůj vlast­ní muž­ský pří­vě­sek, jeho prv­ní vol­ba je najít dár­ce a dru­há vol­ba adop­ce. Jak pro­chá­zí­me s Tedem tímhle dob­ro­druž­stvím, stá­vá se to čím dál víc pří­bě­hem o něm samot­ném a o jeho sna­ze nalézt svo­ji osob­nost. Má veš­ke­rou lid­skost člo­vě­ka, ale nemá na to razít­ko – pořád je jen tím vycpa­ným med­víd­kem.”

Vzhledem k tomu, že stát práv­ně Teda coby člo­vě­ka neu­zná­vá, nemá Ted lid­ská prá­va a nemů­že ado­p­to­vat dítě. Tedova kří­žo­vá výpra­va, kte­rá má doká­zat, že je člo­věk, prá­vě začí­ná. Poté, co pro­hra­je prv­ní soud, se Ted, John a Samantha, jejich prv­ní práv­nič­ka, vydá­va­jí na ces­tu do New Yorku v nadě­ji, že pře­svěd­čí legen­dár­ní­ho advo­ká­ta přes občan­ská prá­va, aby Teda zastu­po­val v odvo­la­cím říze­ní. Průběhem toho­to výle­tu vzda­li MacFarlane a jeho kole­go­vé hold jed­né z jejich nej­ob­lí­be­něj­ších komedií…v tom, o čem fil­ma­ři mlu­ví jako o „pofla­ko­va­cí” scé­ně.

Většina humo­ru v Méďovi 2 je kome­die posta­ve­ná na oso­bách a tým chtěl uctít legen­dár­ní kome­di­ál­ní hvězdy této ško­ly. Sulkin vysvět­lu­je, kde našli inspi­ra­ci pro ústřed­ní scé­nu: „Chtěli jsme pro Teda při­pra­vit tu ‘pofla­ko­va­cí’ scé­nu, kte­rá je téměř záběr po zábě­ru přes­ně pře­vza­tá z Letadel, vla­ků a auto­mo­bi­lů s fan­tas­tic­kým Johnem Candym, kte­rý dělal ty samé věci, kte­ré tady teď dělá Ted. Viděli jsme v tom skvě­lou para­le­lu, pro­to­že Candy byl tako­vým méďou toho fil­mu. Roztomilým, neu­vě­ři­tel­ně neu­káz­ně­ným a vtip­ným. Tím samým způ­so­bem my vidí­me Teda – zkou­ší dělat správ­nou věc a záro­veň udr­žet legra­ci. Zpívá si a pak se samo­zřej­mě všech­no nějak zvrt­ne a jejich auto vyle­tí ze sil­ni­ce a skon­čí pře­vrá­ce­né přes stře­chu stodo­ly.“

Tohle byla jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších Stuberových scén. Producent vysvět­lu­je: „Jednou z prv­ních chyb, kte­ré udě­la­li, byla, když necha­li Teda řídit. Ted nedá­vá pozor, všich­ni usnou a on sje­de autem ze sil­ni­ce a nara­zí do boku stodo­ly. Zaseknou se upro­střed niče­ho na mís­tě, kde sto­jí sto­do­la, kde náho­dou pře­bý­va­jí dro­go­ví dea­le­ři. Je tam ohrom­né pole s marján­kou, něco ve sty­lu Jurského par­ku, z kte­ré­ho zůsta­nou všich­ni tři úpl­ně paf – a už líta­jí v pro­blé­mu. Když se opět dosta­nou na sil­ni­ci, potká je řada komic­kých chvil, než nako­nec skon­či v New York City na Comic-Conu.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas18. prosince 2023 Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas Brad Pitt upadl při natáčení scény ve filmu Sedm (1995), v níž jeho postava Mills pronásleduje v dešti Johna Doea. Pittova ruka proletěla čelním sklem auta a musela být operována. Nehoda […] Posted in Zajímavosti
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95826 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72455 KB. | 19.05.2024 - 18:58:57