Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %

Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %

Hrob
Hrob
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1882 a život na Divokém zápa­dě je plný nebez­pe­čí. Když se poda­ří unik­nout stře­le něja­ké­ho pis­tol­ní­ka, čeká na člo­vě­ka smrt v sed­le, kous­nu­tí jedo­va­tým hadem nebo potup­ná smrt od indi­á­nů. Není pro­blém dostat se rych­le do hro­bu.  Ale Albert (Seth MacFarlane) o žád­ný z uve­de­ných kon­ců nesto­jí. Žije u rodi­čů, živí se jako pasák ovcí a z pro­blé­mů a nebez­peč­ných situ­a­cí se mu daří unik­nout díky své výmluv­nos­ti. S pis­to­lí to neu­mí a jedi­né, co ho v kra­ji drs­ných mra­vů ješ­tě drží, je dív­ka Louisa (Amanda Seyfried). Jenže Louisa má o svém nápad­ní­ko­vi jiné před­sta­vy a líbí se jí knír­ka­tý nápad­ník Foy (Neil Patrick Harris). To je špat­né, veli­ce špat­né. Jen kama­rád Edward (Giovanni Ribisi) doká­že zhr­ze­né­ho Alberta pocho­pit a držet ho nad hla­di­nou pesi­mis­tic­ké nála­dy. Podle něj není život nijak kom­pli­ko­va­ný a klid­ně si doká­že před­sta­vit i svou budouc­nost po boku dív­ky Ruth, kte­rá pra­cu­je na plný úva­zek v míst­ním bor­de­lu. Už to vypa­dá, že pří­běh bude nud­ným vyprá­vě­ním o Albertovi a jeho ztra­ce­né lás­ce. Jenže do kra­ji­ny při­jíž­dí padouch Clinch (Liam Meeson) se svou par­tou zlých mužů a ženou Annou (Charlize Theron). Je to vyhlá­še­ný stře­lec a není rad­no si s ním něco začí­nat. Kdyby to Albert věděl, asi by se na Annu ani nepo­dí­val. Jenže tahle žena doká­že pěk­ně roz­stří­let střel­ni­ci a to by v tom byl čert, aby se od ní Albert něco nena­u­čil.  A není to jen přes­ná muš­ka, co doká­že zvrá­tit Albertův život a při­ne­se radost do jeho ovčí far­my.

Režisérem fil­mu ve sty­lu wes­ter­no­vé kome­die je Seth MacFarlane, kte­rý napsal také scé­nář a záro­veň si zahrál hlav­ní roli. Všechny své pra­cov­ní pro­fe­se si už vyzkou­šel při tvor­bě fil­mu Ted v roce 2012. Tehdy si ově­řil, že spo­je­ní drs­né­ho humo­ru a situ­ač­ních scén vytvá­ří zají­ma­vou kom­bi­na­ci nená­roč­né fil­mo­vé švan­dy. Tentokrát je děj zasa­zen do kon­ce 19. sto­le­tí, kdy se tepr­ve vytvá­ře­jí v osa­dách pra­vi­dla spo­le­čen­ské­ho živo­ta, pis­tol­ní­ci pro­jíž­dě­jí zemí a smrt může při­jít rych­le­ji než chřip­ka. Sázku na wes­tern vyzkou­šel už neje­den reži­sér a je to divác­ky vděč­né téma. Vždycky se najde někdo, kdo má rád drs­né mra­vy nebo roman­tic­ké zábě­ry kra­ji­ny v zapa­da­jí­cím slun­ci. V roce 2013 se nechal zlá­kat Gore Verbinki, jehož Osamělý jez­dec v podá­ní Johnny Deppa při­ve­dl na fil­mo­vé plát­no tajem­nou posta­vu indi­án­ské­ho bojov­ní­ka a fešác­ké­ho muže záko­na v podá­ní Arnie Hammra. Zatímco Verbinski vsa­dil na osob­ní kouz­lo obou hlav­ních hrdi­nů a lehce štipla­vý humor, MacFarlane se posta­vil sám před kame­ru a kaž­dou dru­hou scé­nu oko­ře­nil drs­ným sexu­ál­ním a fekál­ním humo­rem. Samotný  MacFarlane už není žád­ný mla­dí­ček a je těž­ké odhad­nout, jaké emo­ce má v jeho podá­ní vyvo­lat posta­va hlav­ní­ho hrdi­ny. Chvílemi půso­bí jako chyt­rák, kte­rý se sna­ží pro­plout živo­tem, jin­dy zase jako naiv­ní trou­ba, kte­rý se ani ve střed­ním věku nena­u­čil pořád­ně stří­let. Jenže čty­ři­cet let se nedá nikam scho­vat a libo­vá oho­le­ná tvá­řič­ka moc neza­bí­rá. Proto vypa­da­jí scé­ny se stří­le­ním nebo s prv­ní zapá­le­nou ciga­re­tou jako pěst na oko. Ke vší smů­le je film posta­ven na scé­nách, kte­ré balan­cu­jí na hra­ni­ci napě­tí zakon­če­né nebo komen­to­va­né vul­gár­ní­mi výra­zy. Kdo si chce vychut­nat slo­va jako mrdat, hov­no, prdel a dal­ší jadr­né a pepr­né komen­tá­ře, ten si je oprav­du uži­je. K drs­né­mu zápa­du pros­tě pat­ří drs­ný život v drs­né kra­ji­ně s drs­ným komen­tá­řem. Je prav­da, že jsou ve fil­mu i dia­lo­gy cit­li­věj­ší, kdy se jed­ná o kon­ver­za­ci zami­lo­va­ných hrd­li­ček. Jenže slo­va nejsou jedi­né, co neče­ka­ně pře­kva­pu­je. Režisér si na her­ce při­chys­tal drs­né chvil­ky, kdy se jejich posta­vy dosta­nou do hod­ně pre­kér­ních situ­a­cí. Kníratého nápad­ní­ka potrá­pí průjmo­vý záchvat pří­mo při pis­tol­nic­kém sou­bo­ji a na veřej­nos­ti a drs­ný padouch Clinch kon­čí s kyt­kou v zad­ku.

MacFarlane je celo­ži­vot­ní fanou­šek wes­ter­nů a to se do fil­mu pro­mít­lo. Některé scé­ny byly inspi­ro­vá­ny wes­ter­ny z pade­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí a to nej­spíš oce­ní znal­ci toho­to žán­ru. Některé zábě­ry kra­ji­ny v bar­vách zapa­da­jí­cí­ho slun­ce jsou  krás­né i kýčo­vi­té záro­veň. S ohle­dem na pří­běh, i na for­mu jeho zpra­co­vá­ní, nabí­zí film nená­roč­nou zába­vu. Osobně jsem se poba­vi­la při ven­kov­ské tan­co­vač­ce, kte­rá má báječ­nou atmo­sfé­ru s drob­ný­mi scén­ka­mi a sviž­né tem­po dodá­vá coun­t­ry kape­la. Další báječ­ná scé­na je bit­ka v salo­nu. Jako by MacFarlane někde viděl čes­ký film Koňská ope­ra od Oldřicha Lipského. A když už jsem jme­no­va­la ten­to film z roku 1964, musím kon­sta­to­vat, že i když půso­bí dia­lo­gy toho­to fil­mu archaic­ky, je to vtip­ně zato­če­ný film, kte­rý má styl.  To fil­mu Všechny ces­ty vedou do hro­bu schá­zí. Vedení her­ců je jed­not­né a her­ci hra­jí s vel­mi leh­kým nad­hle­dem. Celkově však kom­bi­na­ce hra­ných scén, zábě­rů roman­tic­ké kra­ji­ny, vyu­ži­tí tri­ků a vizu­ál­ních efek­tů půso­bí nesou­ro­dě. Snaha nechat hrubý vtip dojít za kaž­dou cenu do “vtip­né­ho” kon­ce, při­po­mí­ná puber­tál­ní sna­hu za kaž­dou cenu šoko­vat (scé­na scho­vá­vá­ní ve stá­du ovcí).


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Všechny cesty vedou do hrobu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Gangster Squad – Lovci mafie27. ledna 2024 Gangster Squad – Lovci mafie Píše se rok 1949, čtyři roky po válce je zločin v Los Angeles na drastickém vzestupu. Celé město se snaží ovládnout bývalý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina policistů se s touto […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avatar [90 %]13. prosince 2022 Avatar [90 %] Po dvanácti letech pečlivých příprav k nám James Cameron přichází se svou stylizovanou hrou na Indiány, ve které se Costnerův poručík Dunbar zamiluje do Disneyovy Pocahontas a stane se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona8. prosince 2022 Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona Hype,hype,hype... to bylo slovo, které ve spojení s Avatarem bylo v poslední době skloňované víc než Pomeje s Bartoškou. Narozdíl od Pomejeho ale Avatar svůj hype ustál, to, co se odehrává […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32819 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72134 KB. | 19.04.2024 - 01:07:43