Kritiky.cz > Speciály > Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie

Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když MacFarlane spo­lu s pro­du­cen­ty při­šli za Wahlbergem s nápa­dem na Méďu 2, nemu­sel se herec dlou­ho roz­mýš­let. „Ten prv­ní film byl nej­vět­ší původ­ní nepří­stup­nou kome­dií všech dob z dob­ré­ho důvo­du,” říká Wahlberg. „Měla v sobě úžas­ný humor, ale taky srd­ce. V Méďovi drží­te pal­ce Johnovi, aby si udr­žel vztah s Tedem. Důvodem, proč jsem já byl nad­še­ný z mož­nos­ti točit Méďu 2, bylo to, že jsem věděl, že budu pra­co­vat se Sethem. Tohle je popr­vé, kdy jsem dělal pokra­čo­vá­ní něja­ké­ho fil­mu, pro­to­že jsem věděl, že Seth to posu­ne na dal­ší úro­veň.”

Wahlberg sou­hla­sí s pro­du­cen­ty, že John a Ted jsou doko­na­lí hrom­ský kámo­ši a nasti­ňu­je situ­a­ci, kde se prá­vě celo­ži­vot­ní přá­te­lé nachá­ze­jí: „V prv­ním fil­mu doká­zal John skvě­le balan­co­vat mezi udr­žo­vá­ním vzta­hu se svým nej­lep­ším pří­te­lem a odpo­věd­nos­tí - doká­zal být odpo­věd­ným mužem, jaké­ho chtě­la mít jeho pří­tel­ky­ně a budou­cí man­žel­ka. Teď je o pár let víc a John je roz­ve­de­ný, opět svo­bod­ný a nechce se zaplést do žád­né­ho dal­ší­ho vzta­hu, pro­to­že se nechce v tom­to smě­ru zno­vu zra­nit nebo zkla­mat.”

Zatímco John je typ „všu­de jsem byl, všech­no jsem viděl”, je teď řada na Tedovi, aby se poku­sil udr­žet vztah, kte­rý je pro něj zásad­ní. Wahlberg vysvět­lu­je: „Ted dělá všech­no, co může, aby si udr­žel Tami-Lynn. Chce být odpo­věd­ným dospě­lým a chce být otcem, a to zna­me­ná spous­tu růz­ných a zají­ma­vých výzev. Když John a Ted spo­leč­ně pra­cu­jí na žalo­bě na stát kvů­li Tedově osob­nos­ti, vidí­me, že mají sku­teč­ný cíl, za kte­rý boju­jí. Lidé budou Tedovi držet pal­ce, aby to doká­zal.”

Vedle Wahlberga se před­sta­ví Amanda Seyfried v roli Samanthy L. Jacksonové, nad­še­né mla­dé advo­kát­ky, kte­rá se Tedova pří­pa­du ujme pro bono. Její posta­vu při­rov­ná­vá MacFarlane k Dorothy Lamour z kla­sic­kých kome­dií Boba Hopea a Binga Crosbyho. Herečka říká: „Se Sethem jsem děla­la Všechny ces­ty vedou do hro­bu. Je vel­mi loa­jál­ní, když se mu někdo líbí, oslo­ví ho zno­vu; svou pra­cí žije. Po skon­če­ní natá­če­ní jsme byli v kon­tak­tu. Jednou mi zavo­lal a z legra­ce jsem se ho zepta­la, co budu hrát v Méďovi 2. O něko­lik měsí­ců poz­dě­ji se ozval zno­vu a ptal se ‘Co děláš v červ­nu?’ a nabí­dl mi roli Samanthy.”

„Samantha je čer­stvou absol­vent­kou práv a hle­dá ve fir­mě své mís­to,” popi­su­je Seyfried svou posta­vu. „Pracuje u své­ho strý­ce jako kon­ci­pi­ent­ka, a to vel­mi tvr­dě. Je milá, ale pří­le­ži­tost­ně – dob­ře, den­ně - nepo­hrd­ne dob­rým hule­ním a je dost nekon­venč­ní. Když Ted s Johnem při­jdou do její kan­ce­lá­ře popr­vé, je úpl­ně zma­te­ná a tak si oba říka­jí, jak může tahle roz­tr­ži­tá mimóz­ka vyhrát jejich pří­pad a zís­kat zpět Tedovu osob­nost?”

Stuber vysvět­lu­je, proč mají chla­pi pochyb­nos­ti: „Když pot­ka­jí Samanthu popr­vé, nejsou si vůbec jis­tí, že je tou pra­vou oso­bou. Je doce­la mla­dá a oni nevě­dí, jest­li bude schop­ná ten pří­pad hájit.” U Johna a Teda ale lás­ka k trá­vě pře­bi­je vše. „Jakmile ale vytáh­ne hule­ní, najed­nou je z ní per­fekt­ní práv­nič­ka. Mezi nimi tře­mi je výbor­ná dyna­mi­ka a Samantha ten pří­pad vez­me pro­to, že věří, že si to Ted zaslou­ží.”

Sulkin zdů­vod­ňu­je Johnův nový milost­ný objev: „Věděli jsme, že pro Méďu 2 nebu­de­me mít Milu Kunis, tak jsme to chtě­li v pří­bě­hu vyu­žít jako sou­část Johnovy emo­ci­o­nál­ní ces­ty. John prá­vě pro­ží­vá vel­mi smut­né obdo­bí, pro­to­že s ženou, se kte­rou se ože­nil, nešlo vše tak, jak oče­ká­val, a s tím se může zto­tož­nit spous­ta lidí. Když potom začne ta práv­ní část pří­bě­hu, sezná­mí­me se se Samanthou a zjis­tí­me, že by se moh­la stát objek­tem jeho dal­ší­ho vel­ké­ho milost­né­ho zájmu. Je pořád v poho­dě, zatím­co Lori na Johnovi pořád vidě­la něja­ké chy­by. Samantha je dale­ko nekon­flikt­něj­ší a na stej­né vlně jako John. Věříme, že od chví­le, kdy ji divá­ci uvi­dí, budou držet pal­ce, aby se ti dva dali dohro­ma­dy.”

Další hereč­kou, kte­rá se po boku MacFarlanea a Wahlberga vra­cí na scé­nu, je Jessica Barth v roli Tami-Lynn, Tedovy kole­gy­ně z obcho­du s potra­vi­na­mi, kte­rá s med­víd­kem nejdřív ran­di­la a nako­nec si ho i vza­la. „Nejdřív bylo všech­no skvě­lé, ale po něko­li­ka letech oba trpí finanč­ně i emo­ci­o­nál­ně a zaži­jí i pár pěk­ně ost­rých hádek,” vysvět­lu­je Barth. „A mys­lí si, že dítě je opět spo­jí.”

Když stát odmít­ne při­znat Tedovi osob­nost, sta­ne se Tami-Lynn jed­nou z jeho nej­zu­ři­věj­ších obháj­ců. „Ted a Tami-Lynn jsou abso­lut­ně loa­jál­ní,” dodá­vá hereč­ka. „Taková je jejich pod­sta­ta. Jsou čest­ní a upřím­ní, ani jeden z nich nic nepřed­stí­rá. Samozřejmě mají své pro­blémy, ale oba se oprav­du milu­jí. Tami-Lynn má srd­ce ze zla­ta. Možná není úpl­ně výřeč­ná, ale to je to, co se mi na ní líbí.”

Podruhé se ve fil­mu obje­vu­je také Giovanni Ribisi jako Tedem posed­lý Donny, kte­rý se nemů­že zba­vit myš­len­ky, že budou s Tedem nej­lep­ší přá­te­lé. O své vra­žed­né roli herec říká: „Ted Donnyho fas­ci­nu­je. Je jeho nej­vět­ší fanou­šek a teď to pře­hnal. To se může snad­no stát. V tomhle fil­mu se zno­vu vyno­ří ze stí­nů bah­na Bostonu a pokra­ču­je ve své misi vytvo­řit spo­je­nec­tví s Tedem. Dostane prá­ci jako vrát­ný ve spo­leč­nos­ti, kte­rá Teda před 30 lety vyro­bi­la. Donny pře­svěd­čí gene­rál­ní­ho ředi­te­le Toma Jessupa k účas­ti na plá­nu jít po Tedovi a vyrá­bět ho séri­o­vě, což spo­leč­nos­ti při­ne­se mili­ar­dy.”

Producenti oce­ňu­jí her­co­vu schop­nost vžít se do posta­vy psy­cho­pa­ta. „Giovanni je úžas­ný herec,” komen­tu­je to Clark, „a všech­no, co dělá jako niče­ma, vyvo­lá oka­mži­tou ško­do­li­bou radost. Pokračuje ve svých neka­lých zámě­rech. Všechny soud­ní pro­cedu­ry pro­běh­ly a je teď zpát­ky na uli­ci… ale neztra­til nic ze své posed­los­ti mít Teda. Takže Danny teď po Tedovi jde, a pod­sta­tou pří­bě­hu je to, že pokud je Ted oso­ba, jde o únos – ale pokud není, je to jen krá­dež hrač­ky za 59 dola­rů.”

Do fil­mu se dále opět vra­cí nad­še­nec z bojo­vé­ho klu­bu, Johnův kole­ga Guy, kte­ré­ho hra­je Patrick Warburton, dále Bill Smitrovich jako Frank, extrém­ně trpě­li­vý nad­ří­ze­ný Teda a Tami-Lynn, Sam J. Jones, kte­rý splý­vá s posta­vou Flashe Gordona a Patrick Stewart jako vypra­věč fil­mu.

Nově ve fil­mu divá­ci uvi­dí drži­te­le Oscara Morgana Freemana jako Patricka Meighana, Tedova a Johnova advo­ká­ta, kte­rý je ocho­ten je zastu­po­vat u nej­vyš­ší­ho sou­du v zemi. Stuber nasti­ňu­je smy­sl této posta­vy v Méďovi 2: „Myšlenkou bylo, že muse­jí pro­hrát spor v Massachusetts a nevy­hnu­tel­ně se musí obje­vit jedi­ný skvě­lý práv­ník v Americe, kte­rý se toho pří­pa­du může ujmout. Touto oso­bou je posta­va Morgana Freemana, kte­rá síd­lí v New York City. Jakmile Ted, Samantha a John usou­dí, že ho potře­bu­jí a roz­hod­nou se, že se odvo­la­jí, sko­čí do auta a jedou z Bostonu do New Yorku.”

MacFarlane vzpo­mí­ná, co účast oblí­be­né­ho her­ce pro výro­bu zna­me­na­la: „Byl to skvě­lý tah, dostat do toho fil­mu Morgana, a spe­ci­ál­ně pro tuhle roli. Jeho posta­va je fik­tiv­ní advo­kát spe­ci­a­li­zo­va­ný na lid­ská prá­va, nej­vý­znam­něj­ší v celé zemi. Potřebovali jsme něko­ho, o kom oka­mži­tě, hned jakmi­le ote­vře­te dve­ře jeho kan­ce­lá­ře a on se posta­ví, víte, že to je ten kou­zel­ník na kon­ci ces­ty.”

Herec John Slattery z TV seri­á­lu Mad Men se v kome­dii před­sta­ví jako Shep Wild, uhla­ze­ný advo­kát, kte­rý boju­je za to, aby Ted zůstal majet­kem. Seyfried při­bli­žu­je jeho posta­vu takhle: „Shep Wild je vel­ký, sexy, jako liš­ka stří­bro­še­dý práv­ník, kte­rý za svou kari­é­ru nepro­hrál jedi­ný pří­pad. Zastupuje stát Massachusetts a popr­vé ho potká­vá­me ve scé­ně, kde spo­lu popr­vé jde­me k sou­du bojo­vat o Tedovu osob­nost.”

Zajímavé je, že pro­hna­ný advo­kát má s ostat­ní­mi posta­va­mi svě­ta Médi 2 něco spo­leč­né­ho. Scenárista Wild vysvět­lu­je: „Prostě jsme všech­ny posta­vy pojme­no­va­li po někom, koho zná­me. Shep Wild je Henry Shepherdson Wild: můj táta. Táta není vůbec jako John Slattery, ale řek­li jsme si ’Co tře­ba jmé­no mého otce?’ Teď je můj táta nesmr­tel­ný díky tomuhle fil­mu.”

Cameos je v tom­to fil­mu pří­liš mno­ho na to, abychom je vyjme­no­vá­va­li – a sto­jí za to se nechat pře­kva­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas18. prosince 2023 Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas Brad Pitt upadl při natáčení scény ve filmu Sedm (1995), v níž jeho postava Mills pronásleduje v dešti Johna Doea. Pittova ruka proletěla čelním sklem auta a musela být operována. Nehoda […] Posted in Zajímavosti
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,25807 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72226 KB. | 24.04.2024 - 01:35:05