Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg

Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg

DD
DD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jsme se dočka­li fil­mu (ani prv­ní­ho a ani posled­ní­ho) o nej­vět­ší pří­rod­ní kata­stro­fě, jakou si lidé umě­jí před­sta­vit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až tako­vá kata­stro­fa, jaká to moh­la být. Spíš pořád­né plác­nu­tí do vody.

Tým výpravy Messiah
Tým výpra­vy Messiah

Jak vám to jenom vypsat, aniž bych uto­pil to málo děje, jehož se vám jako divá­kům dosta­ne?

Začnu tím, že celý film je série neprav­dě­po­dob­ných udá­los­tí, kte­ré se na sebe vrší do for­my na špič­ce balan­cu­jí­cí kop­ky hno­je. Že dino­sau­ři vyhy­nu­li na dopad kome­ty na Zemi, to je hoto­vá věc. Že je potře­ba všech­no uta­jit, aby neby­la pani­ka, si mys­lí kaž­dá vlá­da. Že pak pani­ka nevy­puk­ne a všich­ni si nanej­výš vyhr­nou ruká­vy, je jenom prv­ní vrst­va do kom­postu.

Větší paniku než jednořadou tlačenici si tvůrci filmu neuměli představit
Větší pani­ku než jed­no­řa­dou tla­če­ni­ci si tvůr­ci fil­mu neu­mě­li před­sta­vit

Člen krouž­ku mla­dých ast­ro­no­mů, Leo Beiderman (Elijah Wood) obje­ví na nebi nepa­t­řič­ný flek. Spadlý e-majlový ser­ver a auto­ha­vá­rie zabrá­ní v ofi­ci­ál­ní pub­li­ka­ci (viz rejpá­ní). Kluk o obje­vy moc nedbá -- spíš chce být obje­ven spo­lu­žač­kou Sárou (Leelee Sobieski).

 

Drželi byste se na dálnici, kdyby vám šlo o život?
Drželi bys­te se na dál­ni­ci, kdy­by vám šlo o život?

Za pro­duct pla­ce­ment si musel pořád­ně při­pla­tit MSNBC (tak­to zpra­vo­daj­ská síť, MS jako Microsoft). Jejich logo pro­stu­pu­je celým fil­mem. Mladá repor­tér­ka této sta­ni­ce, Jenny Lerner (Téa Leoni) jde za kari­é­rou a věší se jako ohař na pode­zře­lé odstou­pe­ní šéfa kabi­ne­tu (James Cromwell), údaj­ně sexu­ál­ní skan­dál kolem tajem­né „Ellie“. Náhle ji kon­tak­tu­je FBI (viz rejpá­ní) a schá­zí se s pre­si­den­tem USA (Morgan Freeman); svět se koneč­ně smí dozvě­dět, že se na nás valí kome­ta.

Nenastá­vá pani­ka. K obrov­ské sně­ho­vé kou­li veli­kos­ti Mt. Everestu se vydá­vá americko-ruská kos­mic­ká loď Messiah, aby ji pomo­cí ato­mo­vých nálo­ží roz­stří­le­la na mra­ky. Její nor­mál­ně mla­dá posád­ka se obtíž­ně vyrov­ná­vá s pří­tom­nos­tí pilota-důchodce Tannera (Robert Duvall), jehož do výpra­vy pro­tla­čil pre­si­dent. Šance na úspěch nejsou nikterak vel­ké.

...plác do vody.
...plác do vody.

Mezitím na Zemi se lidé vyrov­ná­va­jí s novou hroz­bou. Vlády sta­ví pod­zem­ní úkry­ty pro pří­pad, že bude tře­ba pře­čkat kata­stro­fu v izo­la­ci. 200 tisíc lidí je již vybrá­no pro ame­ric­ký pod­zem­ní kom­plex, zby­tek do mili­ó­nu určí lote­rie, do kte­ré nespa­dá nikdo nad 50 let věku. Rozdělené rodi­ny pro­ží­va­jí svá indi­vi­du­ál­ní neštěs­tí, včet­ně rodi­ny naší repor­tér­ky Jenny, jejíž roz­ve­de­ní rodi­če (Maximilian Shell, Vanessa Redgrave) pro sebe ani nyní nena­chá­ze­jí poro­zu­mě­ní. A Leo a Sára sto­jí před dospě­lý­mi roz­hod­nu­tí­mi, tře­ba­že jsou ješ­tě děti. Stále v pod­sta­tě nena­stá­vá pani­ka.

Zásah
Zásah

xNechci vám sdě­lit ani o troš­ku více, to, co jsem pro­zra­dil, mož­ná zná­te z rekla­my, kte­rá tady v Kalifornii byla nále­ži­tě bom­bas­tic­ká. Zmínit se musím o moc­ných efek­tech, kte­rý­mi se film v pra­vou chví­li vyta­sí. Celá kos­mic­ká výpra­va je vel­mi věro­hod­ná, což se nedá říci o pozem­ských herec­kých výko­nech, snad kro­mě Sáry, kte­rá je přes­ně tím, čím je i její 15tiletá před­sta­vi­tel­ka - vypla­še­nou ško­lač­kou.

Leo a Sára prchají.
Leo a Sára prcha­jí.

Připadá mi, že Deep Impact nena­šel rov­no­váhu mezi suchým líče­ním kata­stro­fy a roz­mě­k­lým melod­ra­ma­tem. Dospělí se cho­va­jí jako děti a děti se cho­va­jí jako dospě­lí. Ještě že fyzi­kál­ní záko­ny ten­to­krát nedo­sta­ly tak moc zabrat. Autoři ovšem dle mého názo­ru hrubě pod­ce­ni­li nej­sil­něj­ší lid­ské pudy. Představa, že by náro­dy (a hlav­ně mili­ó­ny jed­not­liv­ců, kaž­dý sám za sebe) trp­ně vyčká­va­ly poky­nů z tele­vi­ze, než by se daly do pohy­bu, je nere­ál­ná. Drtivý dopad uka­zu­je běh udá­los­tí, jak by si je mož­ná někdo přál, ale nej­spíš by nikdy nepro­běh­ly tak v kli­du.

A tak vám vlast­ně film můžu opa­tr­ně dopo­ru­čit, včet­ně dětí a mlá­de­že od věku, kdy si dove­dou před­sta­vit, co je kome­ta. Televizní zprá­vy jsou jis­tě nechut­něj­ší. Drtivý dopad vám mož­ná při­jde dost uho­ze­ný, čili jiný­mi slo­vy, není to zas tako­vá kata­stro­fa. Kdyby byla, tře­ba by se mi líbil víc.

Hodnocení: UCHÁZEJÍCÍ

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

President Beck
President Beck
Game Over: Drop Dead
Game Over: Drop Dead.
  • Film je posta­ven na neu­vě­ři­tel­ně dile­tant­ském před­po­kla­du, že kome­tu nikdo jiný na svě­tě neob­je­ví a objev nezve­řej­ní. Všemocná vlá­da vše tut­lá.
  • Jenny se dosta­ne do pre­su mezi tři vlád­ní vozi­dla, pěk­ně ji nabe­rou zepře­du, zeza­du a zbo­ku. Vzápětí je její Saab bez jedi­né­ho škráb­nu­tí a zůsta­ne tako­vý až do kon­ce fil­mu.
  • Tvůrci uká­za­li těž­ké nepo­cho­pe­ní men­ta­li­ty ame­ric­ké­ho náro­da, jest­li ne lid­ské pova­hy vůbec. Podle mne by nikdo na nic neče­kal a indi­vi­du­ál­ně by kou­kal zachá­nit kůži s před­sti­hem mno­ha, mno­ha dní, vyplu­tím na moře, kopá­ním kry­tů, jak­ko­liv. Vypukly by ozbro­je­né kon­flik­ty; vojá­ci by hle­dě­li zdrh­nout a ne hlí­dat pořá­dek.
  • Z celé země­kou­le se kome­ta samo­zřej­mě musí tre­fit jedi­ně do ame­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu.
  • President USA by urči­tě do posled­ní chví­le nevi­sel ve Washingtonu, nebo by si aspoň nechal kra­va­tu pro celo­ná­rod­ní vysí­lá­ní.
  • Vlastní zásah kome­tou a výbuch pro­bí­hal straš­ně zrych­le­ně, na daném zakři­ve­ní Země šlo o tisí­ce kilo­me­t­rů, kte­ré masy vzdu­chu a sme­tí pře­ko­na­ly během něko­li­ka sekund, ono by se to jinak ve fil­mu moc táh­lo...

Photo © 1998 Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Drtivý dopad na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31382 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72079 KB. | 25.02.2024 - 18:40:48