Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg

Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg

DD
DD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jsme se dočka­li fil­mu (ani prv­ní­ho a ani posled­ní­ho) o nej­vět­ší pří­rod­ní kata­stro­fě, jakou si lidé umě­jí před­sta­vit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až tako­vá kata­stro­fa, jaká to moh­la být. Spíš pořád­né plác­nu­tí do vody.

Tým výpravy Messiah
Tým výpra­vy Messiah

Jak vám to jenom vypsat, aniž bych uto­pil to málo děje, jehož se vám jako divá­kům dosta­ne?

Začnu tím, že celý film je série neprav­dě­po­dob­ných udá­los­tí, kte­ré se na sebe vrší do for­my na špič­ce balan­cu­jí­cí kop­ky hno­je. Že dino­sau­ři vyhy­nu­li na dopad kome­ty na Zemi, to je hoto­vá věc. Že je potře­ba všech­no uta­jit, aby neby­la pani­ka, si mys­lí kaž­dá vlá­da. Že pak pani­ka nevy­puk­ne a všich­ni si nanej­výš vyhr­nou ruká­vy, je jenom prv­ní vrst­va do kom­postu.

Větší paniku než jednořadou tlačenici si tvůrci filmu neuměli představit
Větší pani­ku než jed­no­řa­dou tla­če­ni­ci si tvůr­ci fil­mu neu­mě­li před­sta­vit

Člen krouž­ku mla­dých ast­ro­no­mů, Leo Beiderman (Elijah Wood) obje­ví na nebi nepa­t­řič­ný flek. Spadlý e-majlový ser­ver a auto­ha­vá­rie zabrá­ní v ofi­ci­ál­ní pub­li­ka­ci (viz rejpá­ní). Kluk o obje­vy moc nedbá -- spíš chce být obje­ven spo­lu­žač­kou Sárou (Leelee Sobieski).

 

Drželi byste se na dálnici, kdyby vám šlo o život?
Drželi bys­te se na dál­ni­ci, kdy­by vám šlo o život?

Za pro­duct pla­ce­ment si musel pořád­ně při­pla­tit MSNBC (tak­to zpra­vo­daj­ská síť, MS jako Microsoft). Jejich logo pro­stu­pu­je celým fil­mem. Mladá repor­tér­ka této sta­ni­ce, Jenny Lerner (Téa Leoni) jde za kari­é­rou a věší se jako ohař na pode­zře­lé odstou­pe­ní šéfa kabi­ne­tu (James Cromwell), údaj­ně sexu­ál­ní skan­dál kolem tajem­né „Ellie“. Náhle ji kon­tak­tu­je FBI (viz rejpá­ní) a schá­zí se s pre­si­den­tem USA (Morgan Freeman); svět se koneč­ně smí dozvě­dět, že se na nás valí kome­ta.

Nenastá­vá pani­ka. K obrov­ské sně­ho­vé kou­li veli­kos­ti Mt. Everestu se vydá­vá americko-ruská kos­mic­ká loď Messiah, aby ji pomo­cí ato­mo­vých nálo­ží roz­stří­le­la na mra­ky. Její nor­mál­ně mla­dá posád­ka se obtíž­ně vyrov­ná­vá s pří­tom­nos­tí pilota-důchodce Tannera (Robert Duvall), jehož do výpra­vy pro­tla­čil pre­si­dent. Šance na úspěch nejsou nikterak vel­ké.

...plác do vody.
...plác do vody.

Mezitím na Zemi se lidé vyrov­ná­va­jí s novou hroz­bou. Vlády sta­ví pod­zem­ní úkry­ty pro pří­pad, že bude tře­ba pře­čkat kata­stro­fu v izo­la­ci. 200 tisíc lidí je již vybrá­no pro ame­ric­ký pod­zem­ní kom­plex, zby­tek do mili­ó­nu určí lote­rie, do kte­ré nespa­dá nikdo nad 50 let věku. Rozdělené rodi­ny pro­ží­va­jí svá indi­vi­du­ál­ní neštěs­tí, včet­ně rodi­ny naší repor­tér­ky Jenny, jejíž roz­ve­de­ní rodi­če (Maximilian Shell, Vanessa Redgrave) pro sebe ani nyní nena­chá­ze­jí poro­zu­mě­ní. A Leo a Sára sto­jí před dospě­lý­mi roz­hod­nu­tí­mi, tře­ba­že jsou ješ­tě děti. Stále v pod­sta­tě nena­stá­vá pani­ka.

Více na Kritiky.cz
Karel May – fakta nebo fikce? - 2. Osobnosti Ve II. díle Vinnetoua Old Shatterhand uvádí, že právě v té době „admirál Farragut otev...
Pán prstenů: Prsteny moci - Udûn 7,5/10 – Šestou epizodou Udûn se Prsteny moci zatím nejvíce přiblížily kvalitě Jackso...
Samizdat za tisícovky korun. Jak si český trh po jednatřiceti letech svobody cení literaturu revoluce, undergroundu a disentu? Zítřejším dnem si Česká republika připomíná 31 let od sametové revoluce a pádu komunistic...
Sony potvrdila, že Marvel’s Spider-Man: Miles Morales si... Sony potvrdila, že Marvel's Spider-Man: Miles Morales si užijeme s českými titulky...
Titulky k Suits S08E15 - Stalking Horse Titulky k předposlední epizodě této série jsou konečně hotové. Přeložily je pro vás **Cle...
Zásah
Zásah

xNechci vám sdě­lit ani o troš­ku více, to, co jsem pro­zra­dil, mož­ná zná­te z rekla­my, kte­rá tady v Kalifornii byla nále­ži­tě bom­bas­tic­ká. Zmínit se musím o moc­ných efek­tech, kte­rý­mi se film v pra­vou chví­li vyta­sí. Celá kos­mic­ká výpra­va je vel­mi věro­hod­ná, což se nedá říci o pozem­ských herec­kých výko­nech, snad kro­mě Sáry, kte­rá je přes­ně tím, čím je i její 15tiletá před­sta­vi­tel­ka - vypla­še­nou ško­lač­kou.

Leo a Sára prchají.
Leo a Sára prcha­jí.

Připadá mi, že Deep Impact nena­šel rov­no­váhu mezi suchým líče­ním kata­stro­fy a roz­mě­k­lým melod­ra­ma­tem. Dospělí se cho­va­jí jako děti a děti se cho­va­jí jako dospě­lí. Ještě že fyzi­kál­ní záko­ny ten­to­krát nedo­sta­ly tak moc zabrat. Autoři ovšem dle mého názo­ru hrubě pod­ce­ni­li nej­sil­něj­ší lid­ské pudy. Představa, že by náro­dy (a hlav­ně mili­ó­ny jed­not­liv­ců, kaž­dý sám za sebe) trp­ně vyčká­va­ly poky­nů z tele­vi­ze, než by se daly do pohy­bu, je nere­ál­ná. Drtivý dopad uka­zu­je běh udá­los­tí, jak by si je mož­ná někdo přál, ale nej­spíš by nikdy nepro­běh­ly tak v kli­du.

A tak vám vlast­ně film můžu opa­tr­ně dopo­ru­čit, včet­ně dětí a mlá­de­že od věku, kdy si dove­dou před­sta­vit, co je kome­ta. Televizní zprá­vy jsou jis­tě nechut­něj­ší. Drtivý dopad vám mož­ná při­jde dost uho­ze­ný, čili jiný­mi slo­vy, není to zas tako­vá kata­stro­fa. Kdyby byla, tře­ba by se mi líbil víc.

Hodnocení: UCHÁZEJÍCÍ

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

President Beck
President Beck
Game Over: Drop Dead
Game Over: Drop Dead.
  • Film je posta­ven na neu­vě­ři­tel­ně dile­tant­ském před­po­kla­du, že kome­tu nikdo jiný na svě­tě neob­je­ví a objev nezve­řej­ní. Všemocná vlá­da vše tut­lá.
  • Jenny se dosta­ne do pre­su mezi tři vlád­ní vozi­dla, pěk­ně ji nabe­rou zepře­du, zeza­du a zbo­ku. Vzápětí je její Saab bez jedi­né­ho škráb­nu­tí a zůsta­ne tako­vý až do kon­ce fil­mu.
  • Tvůrci uká­za­li těž­ké nepo­cho­pe­ní men­ta­li­ty ame­ric­ké­ho náro­da, jest­li ne lid­ské pova­hy vůbec. Podle mne by nikdo na nic neče­kal a indi­vi­du­ál­ně by kou­kal zachá­nit kůži s před­sti­hem mno­ha, mno­ha dní, vyplu­tím na moře, kopá­ním kry­tů, jak­ko­liv. Vypukly by ozbro­je­né kon­flik­ty; vojá­ci by hle­dě­li zdrh­nout a ne hlí­dat pořá­dek.
  • Z celé země­kou­le se kome­ta samo­zřej­mě musí tre­fit jedi­ně do ame­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu.
  • President USA by urči­tě do posled­ní chví­le nevi­sel ve Washingtonu, nebo by si aspoň nechal kra­va­tu pro celo­ná­rod­ní vysí­lá­ní.
  • Vlastní zásah kome­tou a výbuch pro­bí­hal straš­ně zrych­le­ně, na daném zakři­ve­ní Země šlo o tisí­ce kilo­me­t­rů, kte­ré masy vzdu­chu a sme­tí pře­ko­na­ly během něko­li­ka sekund, ono by se to jinak ve fil­mu moc táh­lo...

Photo © 1998 Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Drtivý dopad na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Pro pravidelné fanoušky mám špatnou zprávu. Omlouvám se všem, kteří mají ve svém profilu označeno "Přijímat upozornění". Po dnešním...
Muž na laně Skutečně působivý kousek jednoho z největších artistických bláznů Philippa Petita. Jeho...
Copywriting každý nezvládne Jestliže chcete dostat své firemní stránky na přední pozice ve vyhledávačích, najděte ...
Your Honor - Season 2 Vrátila se druhá série solidního seriálu Your Honor, kde uznávaný soudce Bryan Cranston ...
#1956: Dveře chaosu 3 - 25 % ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58363 s | počet dotazů: 307 | paměť: 70235 KB. | 01.12.2023 - 23:34:56